First Epistle of Paul to Timothy, глава 3

Adevărat este cuv‚ntul acesta: ÑDacă r‚vneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun.î Dar trebuie ca episcopul (Sau: priveghetor.) să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, Ónţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, Ón stare să Ónveţe pe alţii.

Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de c‚ştig m‚rşav, ci să fie bl‚nd, nu g‚lcevitor, nu iubitor de bani; să-şi chivernisească bine casa, şi să-şi ţină copiii Ón supunere cu toată cuviinţa.

Căci dacă cineva nu ştie să-şi c‚rmuiască bine casa lui, cum va Óngriji de Biserica lui Dumnezeu?

Să nu fie Óntors la Dumnezeu de cur‚nd, ca nu cumva să se Óng‚mfe şi să cadă Ón os‚nda diavolului.

Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară, şi să cadă Ón cursa diavolului.

Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de c‚ştig m‚rşav: ci să păstreze taina credinţei Óntr-un cuget curat.

Trebuie cercetaţi Ónt‚i, şi numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi.

Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase Ón toate lucrurile.

Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste, şi să ştie să-şi c‚rmuiască bine copiii şi casele lor.

Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi, dob‚ndesc un loc de cinste şi o mare Óndrăzneală Ón credinţa care este Ón Hristos Isus.

Œţi scriu aceste lucruri cu nădejde că voi veni Ón cur‚nd la tine.

Dar dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi Ón casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, st‚lpul şi temelia adevărului.

Şi fără Óndoială, mare este taina evlavieiÖ ÑCel ce a fost arătat Ón trup, a fost dovedit neprihănit Ón Duhul, a fost văzut de Óngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut Ón lume, a fost Ónălţat Ón slavă.î