2 Chronicles, глава 17

Œn locul lui a domnit fiul său Iosafat. El s-a Óntărit Ómpotriva lui Israel: a pus oşti Ón toate cetăţile Óntărite ale lui Iuda, şi a r‚nduit căpetenii Ón ţara lui Iuda şi Ón cetăţile lui Efraim, pe care le luase tatăl său Asa.

Domnul a fost cu Iosafat, pentru că a umblat Ón cele dint‚i căi ale tatălui său David, şi n-a căutat pe Baali; căci a alergat la Dumnezeul tatălui său, şi a urmat poruncile Lui, fără să facă ce făcea Israel.

Domnul a Óntărit domnia Ón m‚inile lui Iosafat, căruia tot Iuda Ói aducea daruri. Şi a avut o mulţime de bogăţii şi slavă.

Inima lui s-a Óntărit din ce Ón ce Ón căile Domnului, şi a Óndepărtat din Iuda chiar şi Ónălţimile şi idolii.

Œn al treilea an al domniei lui, a Ónsărcinat pe căpeteniile sale Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Netaneel şi Mica, să se ducă să Ónveţe pe oameni Ón cetăţile lui Iuda.

A trimis cu ei pe Leviţii Şemaia, Netania, Zebadia, Asael, Şemiramot, Ionatan, Adonia, Tobia şi Tob-Adonia, Leviţi, şi pe preoţii Elişama şi Ioram.

Ei au Ónvăţat pe oameni Ón Iuda, av‚nd cu ei cartea legii Domnului. Au străbătut toate cetăţile lui Iuda, şi au Ónvăţat pe oameni Ón mijlocul poporului.

Groaza Domnului a apucat toate Ómpărăţiile ţărilor dimprejurul lui Iuda, şi n-au făcut război Ómpotriva lui Iosafat.

Nişte Filisteni au adus lui Iosafat daruri şi un bir Ón argint; şi Arabii i-au adus şi ei vite, şapte mii şapte sute de berbeci şi şapte mii şapte sute de ţapi.

Iosafat se ridicase la cea mai Ónaltă treaptă de mărire. A zidit Ón Iuda cetăţui şi cetăţi pentru merinde.

A str‚ns merinde Ón cetăţile lui Iuda, şi avea la Ierusalim o ceată de oameni viteji ca ostaşi.

Iată numărul lor, după casele părinţilor lor. Din Iuda, căpetenii peste o mie: Adna, căpetenia, cu trei sute de mii de viteji; după el, Iohanan, căpetenia, cu două sute optzeci de mii de oameni; după el, Amasia, fiul lui Zicri, care se predase de bunăvoie Domnului, cu două sute de mii de viteji.

Din Beniamin: Eliada, om viteaz, cu două sute de mii de oameni Ónarmaţi cu arc şi cu scut, şi după el, Zozabad, cu o sută optzeci de mii de oameni Ónarmaţi pentru război.

Aceştia sunt cei ce erau Ón slujba Ómpăratului, afară de aceia pe care Ói pusese Ómpăratul Ón toate cetăţile Óntărite ale lui Iuda.