2 Chronicles, глава 28

Ahaz avea douăzeci de ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit şaisprezece ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este bine Ónaintea Domnului, cum făcuse tatăl său David.

A umblat Ón căile Ómpăraţilor lui Israel; şi a făcut chiar chipuri turnate pentru Baali, a ars tăm‚ie Ón valea fiilor lui Hinom, şi a trecut pe fiii săi prin foc, după ur‚ciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.

Aducea jertfe şi tăm‚ie pe Ónălţimi, pe dealuri şi sub orice copac verde.

Domnul, Dumnezeul său, l-a dat Ón m‚inile Ómpăratului Siriei. Sirienii l-au bătut şi i-au luat un mare număr de prinşi de război, pe care i-au dus la Damasc. A fost dat şi Ón m‚inile Ómpăratului lui Israel, care i-a pricinuit o mare Ónfr‚ngere.

Pecah, fiul lui Remalia, a ucis Óntr-o singură zi Ón Iuda o sută douăzeci de mii de oameni, toţi viteji, pentru că părăsiseră pe Domnul, Dumnezeul părinţilor lor.

Zicri, un războinic din Efraim, a ucis pe Maaseia, fiul Ómpăratului, pe Azricam, căpetenia casei Ómpărăteşti, şi pe Elcana, care era al doilea după Ómpărat.

Copiii lui Israel au luat dintre fraţii lor două sute de mii de prinşi de război, femei, fii şi fiice, şi le-au luat multă pradă, pe care au adus-o la Samaria.

Acolo era un prooroc al Domnului, numit Oded. El a ieşit Ónaintea oştirii care se Óntorcea la Samaria, şi le-a zis: ÑŒn m‚nia Sa Ómpotriva lui Iuda i-a dat Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri Ón m‚inile voastre, şi voi i-aţi ucis cu o furie, care s-a ridicat p‚nă la ceruri.

Şi credeţi acum că veţi face din copiii lui Iuda şi din Ierusalim robii şi roabele voastre? Dar voi nu sunteţi vinovaţi Ónaintea Domnului, Dumnezeului vostru?

Ascultaţi-mă dar, şi daţi drumul acestor prinşi pe care i-aţi luat dintre fraţii voştri; căci m‚nia aprinsă a Domnului este peste voi!î Unii dintre capii fiilor lui Efraim: Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul lui Meşilemot, Ezechia, fiul lui Şalum, şi Amasa, fiul lui Hadlai, s-au ridicat Ómpotriva celor ce se Óntorceau de la oştire, şi le-au zis: ÑSă nu aduceţi aici pe aceşti prinşi de război. Căci, după ce că suntem vinovaţi Ónaintea Domnului, voi vreţi să mai şi adăugaţi la păcatele şi la greşelile noastre. Suntem foarte vinovaţi, şi m‚nia aprinsă a Domnului este peste Israel.î Ostaşii au lăsat pe prinşii de război şi prada Ónaintea căpeteniilor şi Ónaintea Óntregii adunări.

Şi oamenii numiţi pe nume pentru aceasta, s-au sculat şi au luat pe prinşii de război, au Ómbrăcat cu prada pe toţi cei ce erau goi, le-au dat haine şi Óncălţăminte, le-au dat să măn‚nce şi să bea, i-au uns, au Óncălecat pe măgari pe toţi cei osteniţi, şi i-au adus la Ierihon, cetatea finicilor, la fraţii lor. Apoi s-au Óntors la Samaria.

Pe vremea aceea, Ómpăratul Ahaz a trimis să ceară ajutor de la Ómpăraţii Asiriei.

Edomiţii au venit iarăşi, au bătut pe Iuda, şi le-au luat prinşi de război.

Filistenii au năvălit Ón cetăţile din c‚mpie şi din partea de miazăzi a lui Iuda; au luat Bet-Şemeşul, Aialonul, Ghederotul, Soco şi satele lui, Timna şi satele ei, Ghimzo şi satele lui, şi s-au aşezat acolo.

Căci Domnul a smerit pe Iuda, din pricina lui Ahaz, Ómpăratul lui Israel, care avusese o purtare fără fr‚u Ón Iuda şi păcătuise Ómpotriva Domnului.

Tilgat Pilneser, Ómpăratul Asiriei, a venit Ómpotriva lui, s-a purtat cu el cum s-ar purta cu un vrăjmaş, şi nu l-a ajutat.

Căci Ahaz a prădat Casa Domnului, casa Ómpăratului şi a mai marilor, ca să facă daruri Ómpăratului Asiriei; dar nu i-a ajutat la nimic.

Pe vremea aceea, chiar c‚nd era la str‚mtoare, a păcătuit şi mai mult Ómpotriva Domnului, el, Ómpăratul Ahaz.

A adus jertfă dumnezeilor Damascului, care-l bătuseră, şi a zis: ÑFiindcă dumnezeii Ómpăraţilor Siriei le vin Ón ajutor, le voi aduce şi eu jertfe, ca să-mi ajute.î Dar ei au fost prilejul căderii lui şi a Óntregului Israel.

Ahaz a str‚ns uneltele din Casa lui Dumnezeu, şi a făcut bucăţi uneltele din Casa lui Dumnezeu. A Ónchis uşile Casei Domnului, şi-a făcut altare Ón toate colţurile Ierusalimului.

şi a ridicat Ónălţimi Ón fiecare cetate a lui Iuda, ca să aducă tăm‚ie altor dumnezei. Şi a m‚niat astfel pe Domnul, Dumnezeul părinţilor săi.

Celelalte fapte ale lui şi toate căile lui, cele dint‚i şi cele de pe urmă, sunt scrise Ón cartea Ómpăraţilor lui Iuda şi Israel.

Ahaz a adormit cu părinţii săi, şi a fost Óngropat Ón cetatea Ierusalimului, căci nu l-au pus Ón mormintele Ómpăraţilor lui Israel. Şi Ón locul lui, a domnit fiul său Ezechia.