2 Chronicles, глава 4

A făcut un altar de aramă, lung de douăzeci de coţi, lat de douăzeci de coţi, şi Ónalt de zece coţi.

A făcut marea turnată. Ea avea zece coţi de la o margine la alta, era rotundă de tot, Ónaltă de cinci coţi, şi un fir de treizeci de coţi ar fi Ónconjurat-o.

Sub marginea ei, de jur Ómprejur, erau nişte chipuri de boi, c‚te zece de fiecare cot, de jur Ómprejurul mării; boii aşezaţi pe două r‚nduri, erau turnaţi dintr-o singură bucată cu ea.

Era aşezată pe doisprezece boi, dintre care trei Óntorşi spre miazănoapte, trei Óntorşi spre apus, trei Óntorşi spre miazăzi, şi trei Óntorşi spre răsărit; marea era aşezată pe ei, şi toată partea dinapoi a trupurilor lor era Ónăuntru.

Grosimea ei era de un lat de m‚nă, şi marginea, ca marginea unui pahar, era făcută Ón felul unei flori de crin. Puteau să Óncapă Ón ea trei mii de baţi.

A făcut zece ligheane, şi a pus cinci la dreapta şi cinci la st‚nga, ca să slujească la curăţiri: Ón ele se spălau feluritele părţi ale arderilor de tot. Marea era pentru spălarea preoţilor.

A mai făcut zece sfeşnice de aur, după porunca privitoare la ele, şi le-a aşezat Ón Templu, cinci la dreapta şi cinci la st‚nga.

A mai făcut zece mese, şi le-a aşezat Ón Templu, cinci la dreapta şi cinci la st‚nga.

A mai făcut curtea preoţilor, şi curtea cea mare, cu porţile ei, ale căror aripi le-a acoperit cu aramă A aşezat marea Ón partea dreaptă, la miazăzi-răsărit.

Hiram a făcut cenuşarele, lopeţile şi potirele. Astfel a isprăvit Hiram lucrarea pe care i-a dat-o Ómpăratul Solomon s-o facă pentru Casa lui Dumnezeu: doi st‚lpi, cu cele două capete şi acoperişurile lor cu cununi de pe v‚rful st‚lpilor; cele două reţele pentru acoperirea celor două acoperişuri ale capetelor de pe v‚rful st‚lpilor; cele patru sute de rodii pentru cele două reţele, c‚te două şiruri de rodii pentru fiecare reţea, pentru acoperirea celor două acoperişuri cu cununi ale capetelor de pe v‚rful st‚lpilor; cele zece temelii, şi cele zece ligheane de pe temelii; marea, şi cei doisprezece boi de sub ea; cenuşarele, lopeţile şi furculiţele. Toate aceste unelte, pe care le-a dat Ómpăratul Solomon lui Huram-Abi să le facă pentru Casa Domnului, erau de aramă lustruită.

Œmpăratul a pus să le toarne Ón c‚mpia Iordanului, Óntr-un păm‚nt cleios, Óntre Sucot şi Ţereda.

Solomon a făcut toate aceste unelte Ón număr at‚t de mare, Ónc‚t nu s-a putut cerceta greutatea aramei.

Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru Casa lui Dumnezeu: altarul de aur, mesele pe care se puneau p‚inile pentru punerea Ónaintea Domnului; sfeşnicele şi candelele lor de aur curat, care trebuiau aprinse, după poruncă Ónaintea Locului prea sf‚nt, florile, candelele, şi mucările de aur, de aur foarte curat: cuţitele, potirele, ceştile şi căţuile de aur curat; şi aripile de aur pentru uşa dinăuntru a casei, de la intrarea Locului prea sf‚nt, şi pentru uşa casei de la intrarea Templului.