2 Chronicles, глава 3

Solomon a Ónceput zidirea Casei Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David, Ón locul pregătit de David Ón aria lui Ornan, Iebusitul.

A Ónceput să zidească Ón a doua zi a lunii a doua, Ón al patrulea an al domniei lui.

Iată pe ce temelii a zidit Solomon Casa lui Dumnezeu. Lungimea, Ón coţi de măsura cea veche a coţilor, era de şaizeci de coţi, iar lăţimea de douăzeci de coţi.

Pridvorul dinainte avea douăzeci de coţi lungime, c‚t era de lată casa, şi o sută douăzeci de coţi Ónălţime; Solomon l-a acoperit pe dinăuntru cu aur curat.

A Ómbrăcat cu lemn de chiparos casa cea mare, a acoperit-o cu aur curat, şi a săpat pe ea finici şi Ómpletituri de lănţişoare.

A acoperit casa cu pietre scumpe ca podoabă; şi aurul era aur din Parvaim.

A acoperit cu aur casa, b‚rnele, pragurile, pereţii şi uşile, şi a pus să sape heruvimi pe pereţi.

A făcut casa Locului prea sf‚nt. Ea era lungă de douăzeci de coţi, c‚t lărgimea casei, şi largă de douăzeci de coţi. A acoperit-o cu aur curat, care preţuia şase sute de talanţi.

Greutatea aurului pentru cuie se ridica la cincizeci de sicli. A Ómbrăcat cu aur şi odăile de sus.

A făcut Ón casa Locului prea sf‚nt doi heruvimi săpaţi, şi i-a acoperit cu aur.

Aripile heruvimilor aveau o lungime de douăzeci de coţi. Aripa celui dint‚i, lungă de cinci coţi, atingea zidul casei; şi cealaltă aripă, lungă tot de cinci coţi, atingea aripa celui de al doilea heruvim.

Aripa celui de al doilea heruvim, lungă de cinci coţi, atingea zidul casei; şi cealaltă aripă, lungă tot de cinci coţi, se unea cu aripa celui dint‚i heruvim.

Aripile acestor heruvimi, Óntinse, aveau douăzeci de coţi. Ei stăteau Ón picioare, cu faţa Óntoarsă spre casă.

A făcut perdeaua albastră, purpurie şi cărămizie, şi de in subţire, şi a lucrat heruvimi pe ea.

A făcut Ónaintea casei doi st‚lpi de treizeci şi cinci de coţi Ónălţime, cu un cap de cinci coţi Ón v‚rful lor.

A făcut nişte reţele ca acelea care erau Ón Locul prea sf‚nt, şi le-a pus pe v‚rful st‚lpilor. Apoi a făcut o sută de rodii pe care le-a pus pe reţele.

A aşezat st‚lpii Ón partea dinainte a Templului, unul la dreapta şi altul la st‚nga; a numit pe cel de la dreapta Iachin, şi pe cel de la st‚nga Boaz.