2 Chronicles, глава 7

C‚nd şi-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a pogor‚t foc din cer şi a mistuit arderea de tot şi jertfele, şi slava Domnului a umplut casa.

Preoţii nu puteau să intre Ón Casa Domnului, căci slava Domnului umplea Casa Domnului.

Toţi copiii lui Israel au văzut pogor‚ndu-se focul şi slava Domnului peste casă; ei şi-au plecat faţa la păm‚nt pe pardoseală, s-au Ónchinat, şi au lăudat pe Domnul, zic‚nd: ÑCăci este bun, căci Óndurarea Lui ţine Ón veac!î Œmpăratul şi tot poporul au adus jertfe Ónaintea Domnului.

Œmpăratul Solomon a junghiat douăzeci şi două de mii de boi şi o sută douăzeci de mii de oi. Astfel au făcut Ómpăratul şi tot poporul sfinţirea Casei lui Dumnezeu.

Preoţii stăteau la locul lor, şi tot astfel şi Leviţii, cu instrumentele făcute Ón cinstea Domnului de Ómpăratul David, pentru c‚ntarea laudelor Domnului, c‚nd i-a Ónsărcinat David să mărească pe Domnul, zic‚nd: ÑCăci Óndurarea lui ţine Ón veac!î Preoţii sunau din tr‚mbiţe Ón faţa lor. Şi tot Israelul era de faţă.

Solomon a sfinţit şi mijlocul curţii, care este Ónaintea Casei Domnului; căci acolo a adus arderile de tot şi grăsimile jertfelor de mulţumire, pentru că altarul de aramă, pe care-l făcuse Solomon, nu putea cuprinde arderile de tot, darurile de m‚ncare şi grăsimile.

Solomon a prăznuit sărbătoarea Ón vremea aceea şapte zile, şi tot Israelul a prăznuit Ómpreună cu el; venise o mare mulţime de oameni, de la intrarea Hamatului p‚nă la p‚r‚ul Egiptului.

Œn ziua a opta, au avut o adunare de sărbătoare; căci sfinţirea altarului au făcut-o şapte zile, şi sărbătoarea tot şapte zile.

Œn a douăzeci şi treia zi a lunii a şaptea, Solomon a trimis Ónapoi Ón corturi pe popor, care era vesel şi mulţumit de binele pe care-l făcuse Domnul lui David, lui Solomon şi poporului Său Israel.

C‚nd a isprăvit Solomon Casa Domnului şi casa Ómpăratului, şi a izbutit Ón tot ce-şi pusese de g‚nd să facă Ón Casa Domnului şi Ón casa Ómpăratului, Domnul S-a arătat lui Solomon noaptea, şi i-a zis: ÑŒţi ascult rugăciunea, şi aleg locul acesta drept casa unde va trebui să Mi se aducă jertfe.

C‚nd voi Ónchide cerul, şi nu va fi ploaie, c‚nd voi porunci lăcustelor să măn‚nce ţara, c‚nd voi trimite ciuma Ón poporul Meu: dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, ñ Ól voi asculta din ceruri, Ói voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara.

Ochii Mei vor fi deschişi de acum, şi urechile Mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută Ón locul acesta.

Acum, aleg şi sfinţesc casa aceasta, pentru ca Numele Meu să locuiască Ón ea pe vecie, şi voi avea totdeauna ochii şi inima Mea acolo.

Şi tu, dacă vei umbla Ónaintea Mea cum a umblat tatăl tău David, făc‚nd tot ce ţi-am poruncit, şi dacă vei păzi legile şi poruncile Mele, voi Óntări scaunul de domnie al Ómpărăţiei tale, cum am făgăduit tatălui tău David, c‚nd am zis: ,Niciodată nu vei fi lipsit de un urmaş, care să domnească peste Israel.í Dar dacă vă veţi abate, dacă veţi părăsi legile şi poruncile Mele, pe care vi le-am dat, şi dacă vă veţi duce să slujiţi altor dumnezei şi să vă Ónchinaţi Ónaintea lor, vă voi smulge din ţara Mea, pe care v-am dat-o, voi lepăda de la Mine casa aceasta, pe care am Ónchinat-o Numelui Meu, şi o voi face de pomină şi de batjocură printre toate popoarele.

Şi c‚t de Ónaltă este casa aceasta, oricine va trece pe l‚ngă ea, va răm‚ne Óncremenit, şi va zice: ,Pentru ce a făcut Domnul aşa ţării şi casei acesteia?í Şi se va răspunde: ÑPentru că au părăsit pe Domnul, Dumnezeul părinţilor lor, care i-a scos din ţara Egiptului, pentru că s-au alipit de alţi dumnezei, s-au Ónchinat Ónaintea lor şi le-au slujit; iată de ce a trimis peste ei toate aceste rele.î