2 Kings, глава 10

Œn Samaria erau şaptezeci de fii ai lui Ahab. Iehu a scris scrisori, şi le-a trimis la Samaria căpeteniilor din Izreel, bătr‚nilor, şi Óngrijitorilor copiilor lui Ahab. Œn ele zicea: ÑAcum, c‚nd veţi primi scrisoarea aceasta, ñ fiindcă aveţi cu voi pe fiii stăp‚nului vostru, carele şi caii, o cetate Óntărită şi arme, ñ vedeţi care din fiii stăp‚nului vostru este cel mai bun şi mai vrednic, puneţi-l pe scaunul de domnie al tatălui său, şi luptaţi pentru casa stăp‚nului vostru!î Ei s-au temut foarte mult, şi au zis: ÑIată că doi Ómpăraţi n-au putut să-i stea Ómpotrivă; cum Ói vom sta noi Ómpotrivă?î Şi căpetenia casei Ómpărăteşti, căpetenia cetăţii, bătr‚nii, şi Óngrijitorii copiilor, au trimis să spună lui Iehu: ÑNoi suntem slujitorii tăi, şi vom face tot ce ne vei spune; nu vom pune pe nimeni Ómpărat, fă ce vei crede.î Iehu le-a scris o a doua scrisoare, Ón care spunea: ÑDacă sunteţi ai mei, şi dacă ascultaţi de glasul meu, luaţi capetele oamenilor acelora, fiii stăp‚nului vostru, şi veniţi la mine m‚ine la ceasul acesta, la Izreel.î Şi cei şaptezeci de fii ai Ómpăratului erau la mai marii cetăţii, care-i creşteau.

C‚nd au primit scrisoarea, au luat pe fiii Ómpăratului, şi au tăiat pe aceşti şaptezeci de oameni; apoi le-au pus capetele Ón coşuri, şi le-au trimis lui Iehu, la Izreel.

Solul a venit să-i spună, zic‚nd: ÑAu adus capetele fiilor Ómpăratului.î Şi el a zis: ÑFaceţi-le două grămezi la intrarea porţii, p‚nă dimineaţă.î Dimineaţa a ieşit; şi venind Ónaintea Óntregului popor, a zis: ÑVoi sunteţi fără vină! Eu am uneltit Ómpotriva stăp‚nului meu şi l-am omor‚t; dar cine a lovit pe toţi aceştia?

Să ştiţi dar că nu va cădea nimic la păm‚nt din cuv‚ntul Domnului, din cuv‚ntul pe care l-a rostit Domnul Ómpotriva casei lui Ahab; Domnul Ómplineşte ce a spus prin robul Său Ilie.î Şi Iehu a lovit pe toţi cei ce mai rămăseseră din casa lui Ahab la Izreel, pe toţi mai marii lui, pe prietenii şi pe preoţii lui, şi n-a lăsat să scape nici unul.

Apoi s-a sculat, şi a plecat la Samaria. C‚nd a ajuns la coliba de Ónt‚lnire a unor ciobani, pe drum, Iehu a dat peste fraţii lui Ahazia, Ómpăratul lui Iuda, şi a zis: ÑCine sunteţi voi?î Ei au răspuns: ÑSuntem fraţii lui Ahazia, şi ne pogor‚m să urăm de bine fiilor Ómpăratului şi fiilor Ómpărătesei.î Iehu a zis: ÑPrindeţi-i de vii.î Şi i-au prins de vii, şi i-au tăiat Ón număr de patruzeci şi doi, la f‚nt‚na colibei de Ónt‚lnire. Iehu n-a lăsat să scape nici unul.

Plec‚nd de acolo, a Ónt‚lnit pe Ionadab, fiul lui Recab, care venea Ónaintea lui. L-a Óntrebat de sănătate, şi i-a zis: ÑInima ta este tot aşa de curată, cum este inima mea faţă de a ta?î Şi Ionadab a răspuns: ÑEste.î ÑDacă esteî, a zis Iehu, Ñdă-mi m‚na.î Ionadab i-a dat m‚na. Şi Iehu l-a suit la el Ón car, şi a zis: ÑVino cu mine, şi vei vedea r‚vna mea pentru Domnul.î L-a luat astfel Ón carul său.

C‚nd a ajuns Iehu la Samaria, a ucis pe toţi cei rămaşi din Ahab Ón Samaria, şi i-a nimicit cu desăv‚rşire, după cuv‚ntul pe care-l spusese lui Ilie Domnul.

Apoi a str‚ns tot poporul, şi le-a zis: ÑAhab a slujit puţin lui Baal, Iehu Ónsă Ói va sluji mult.

Acum chemaţi la mine pe toţi proorocii lui Baal, pe toţi slujitorii lui şi pe toţi preoţii lui, fără să lipsească unul, căci vreau să aduc o mare jertfă lui Baal: oricine va lipsi va muri.î Iehu lucra cu viclenie, ca să omoare pe toţi slujitorii lui Baal.

El a zis: ÑVestiţi o sărbătoare Ón cinstea lui Baal!î Şi au vestit-o.

A trimis soli Ón tot Israelul. Şi au venit toţi slujitorii lui Baal; n-a fost unul care să nu fi venit. Au intrat Ón templul lui Baal aşa Ónc‚t templul lui Baal s-a umplut de la un capăt p‚nă la celălalt.

Iehu a zis celui ce păzea odaia cu veşmintele: ÑScoate veşminte pentru toţi slujitorii lui Baal.î Şi omul acela a scos veşminte pentru ei.

Atunci Iehu a venit Ón templul lui Baal cu Ionadab, fiul lui Recab, şi a zis slujitorilor lui Baal: ÑCăutaţi şi vedeţi, să nu fie nici un slujitor al Domnului aici, ci să fie numai slujitori de ai lui Baal.î Şi au intrat să aducă jertfe şi arderi de tot. Iehu pusese afară optzeci de oameni, şi le zisese: ÑCine va lăsa să scape vreunul din oamenii pe care-i dau pe m‚na voastră, va răspunde de viaţa lui cu a sa.î C‚nd au isprăvit de adus arderile de tot, Iehu a zis alergătorilor şi căpeteniilor: ÑIntraţi, şi loviţi-i: unul să nu iasă.î Şi i-au lovit cu ascuţişul sabiei. Alergătorii şi căpeteniile i-au aruncat acolo, şi s-au dus p‚nă la odaia din fund a templului lui Baal.

Au scos afară st‚lpii Astarteei din casa lui Baal, şi i-au ars.

Au sfăr‚mat st‚lpul lui Baal, au dăr‚mat şi templul lui Baal, şi l-au prefăcut Óntr-o hazna de gunoi, care a rămas Ón picioare p‚nă Ón ziua de azi.

Iehu a nimicit pe Baal din mijlocul lui Israel, dar nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, n-a părăsit viţeii de aur din Betel şi Dan.

Domnul a zis lui Iehu: ÑPentru că ai adus bine la Óndeplinire ce este plăcut Ónaintea Mea, şi ai făcut casei lui Ahab tot ce era după voia Mea, fiii tăi p‚nă la al patrulea neam vor şedea pe scaunul de domnie al lui Israel.î Totuşi Iehu n-a luat seama să umble din toată inima lui Ón legea Domnului, Dumnezeul lui Israel; şi nu s-a abătut de la păcatele Ón care t‚r‚se Ieroboam pe Israel.

Pe vremea aceea, Domnul a Ónceput să taie c‚te o bucată din ţinutul lui Israel; şi Hazael i-a bătut la toate hotarele lui Israel.

De la Iordan, spre soare-răsare, a bătut toată ţara Galaadului, pe Gadiţi, Rubeniţi şi Manasiţi, de la Aroer, care este pe p‚r‚ul Arnon, p‚nă la Galaad şi Basan.

Celelalte fapte ale lui Iehu, tot ce a făcut el, şi toate isprăvile lui, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Israel?

Iehu a adormit cu părinţii săi, şi a fost Óngropat la Samaria. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Ioahaz.

Iehu domnise douăzeci şi opt de ani peste Israel la Samaria.