2 Kings, глава 11

Atalia, mama lui Ahazia, văz‚nd că fiul ei a murit, s-a sculat şi a omor‚t pe toţi cei de neam Ómpărătesc.

Dar Ioşeba fata Ómpăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, şi l-a ridicat din mijlocul fiilor Ómpăratului, c‚nd i-au omor‚t: l-a pus Ómpreună cu doica lui Ón odaia paturilor. Astfel a fost ascuns de privirile Ataliei, şi n-a fost omor‚t.

A stat şase ani ascuns cu Ioşeba, Ón Casa Domnului. Şi Ón ţară domnea Atalia.

Œn anul al şaptelea, Iehoiada a trimis şi a luat pe sutaşii Cheretiţilor şi alergătorilor, şi i-a adus la el Ón Casa Domnului. A făcut legăm‚nt cu ei, i-a pus să jure Ón Casa Domnului, şi le-a arătat pe fiul Ómpăratului.

Apoi le-a poruncit astfel: ÑIată ce aveţi să faceţi. O treime din voi, care intră de slujbă Ón ziua Sabatului, să facă de strajă la casa Ómpăratului, o treime la poarta Sur, şi o treime la poarta dinapoia alergătorilor: să păziţi bine casa, aşa Ónc‚t să nu lăsaţi pe nimeni să intre.

Celelalte două cete ale voastre, toţi cei ce ies din slujbă Ón ziua Sabatului, vor păzi Casa Domnului de l‚ngă Ómpărat; să Ónconjuraţi pe Ómpărat din toate părţile, fiecare cu armele Ón m‚nă, şi să omor‚ţi pe oricine va intra Ón şirurile voastre; să fiţi l‚ngă Ómpărat c‚nd va ieşi şi c‚nd va intra.î Sutaşii au Óndeplinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Iehoiada. Şi-au luat fiecare oamenii, pe cei ce intrau Ón slujbă şi pe cei ce ieşeau din slujbă Ón ziua Sabatului, şi s-au dus la preotul Iehoiada.

Preotul a dat sutaşilor suliţele şi scuturile care veneau de la Ómpăratul David, şi care se aflau Ón Casa Domnului.

Alergătorii, fiecare cu armele Ón m‚nă, au Ónconjurat pe Ómpărat, aşez‚ndu-se de la latura dreaptă p‚nă la latura st‚ngă a casei, l‚ngă altar şi l‚ngă casă.

Preotul a adus Ónainte pe fiul Ómpăratului, şi i-a pus cununa Ómpărătească şi mărturia. L-au pus Ómpărat, l-au uns, şi băt‚nd din palme, au zis: ÑTrăiască Ómpăratul!î Atalia a auzit vuietul alergătorilor şi poporului, şi a venit la popor Ón Casa Domnului.

S-a uitat. Şi iată că Ómpăratul stătea pe scaunul Ómpărătesc, după datină. Căpeteniile şi tr‚mbiţele erau l‚ngă Ómpărat: tot poporul ţării se bucura, şi sunau din tr‚mbiţe. Atalia şi-a sf‚şiat hainele, şi a strigat: ÑV‚nzare!î ÑV‚nzare!î Atunci preotul Iehoiada a dat următoarea poruncă sutaşilor, care erau Ón fruntea oştirii: ÑScoateţi-o afară din şiruri, şi ucideţi cu sabia pe oricine va merge după ea.î Căci preotul zisese: ÑSă nu fie omor‚tă Ón Casa Domnului!î I-au făcut loc, şi s-a dus la casa Ómpăratului pe drumul pe care intrau caii: acolo a fost omor‚tă.

Iehoiada a făcut un legăm‚nt Óntre Domnul, Ómpărat şi popor, prin care ei aveau să fie poporul Domnului; a Óncheiat şi un legăm‚nt Óntre Ómpărat şi popor.

Tot poporul ţării a intrat Ón templul lui Baal, şi l-au dăr‚mat, i-au sfăr‚mat cu desăv‚rşire altarele şi icoanele, şi au ucis Ónaintea altarelor pe Matan, preotul lui Baal. Preotul Iehoiada a pus străjeri Ón Casa Domnului.

A luat pe sutaşi, pe Cheretiţi şi alergători, şi pe tot poporul ţării, au pogor‚t pe Ómpărat din Casa Domnului, şi au intrat Ón casa Ómpăratului, pe drumul care duce la poarta alergătorilor. Şi Ioas a şezut pe scaunul de domnie al Ómpăraţilor.

Tot poporul ţării se bucura, şi cetatea era liniştită. Pe Atalia o omor‚seră cu sabia Ón casa Ómpăratului.

Ioas avea şapte ani c‚nd a ajuns Ómpărat.