2 Kings, глава 15

Œn al douăzeci şi şaptelea an al lui Ieroboam, Ómpăratul lui Israel, a Ónceput să domnească Azaria, fiul lui Amaţia, Ómpăratul lui Iuda.

Avea şaisprezece ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit cinci zeci şi doi de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iecolia din Ierusalim.

El a făcut ce este plăcut Ónaintea Domnului, Óntocmai cum făcuse tatăl său Amaţia.

Numai că Ónălţimile nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe şi tăm‚ie pe Ónălţimi.

Domnul a lovit pe Ómpărat cu lepră şi el a fost lepros p‚nă Ón ziua morţii, şi a locuit Óntr-o casă deosebită. Şi Iotam, fiul Ómpăratului, era Ón fruntea casei şi judeca poporul ţării.

Celelalte fapte ale lui Azaria, şi tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Iuda?

Azaria a adormit cu părinţii săi, şi l-au Óngropat cu părinţii săi Ón cetatea lui David. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Iotam.

Œn al treizeci şi optulea an al lui Azaria, Ómpăratul lui Iuda, a Ónceput să domnească peste Israel la Samaria Zaharia, fiul lui Ieroboam. A domnit şase luni.

El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului, ca şi părinţii lui; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască.

Şalum, fiul lui Iabeş, a uneltit Ómpotriva lui, l-a lovit Ónaintea poporului, şi l-a omor‚t; şi, Ón locul lui, a domnit el.

Celelalte fapte ale lui Zaharia sunt scrise Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Israel.

Astfel s-a Ómplinit ce spusese lui Iehu Domnul, c‚nd zisese: ÑFiii tăi p‚nă Ón al patrulea neam vor şedea pe scaunul de domnie al lui Israel.î Şalum, fiul lui Iabeş, a Ónceput să domnească Ón al treizeci şi nouălea an al lui Ozia, Ómpăratul lui Iuda. A domnit o lună la Samaria.

Menahem, fiul lui Gadi, s-a suit din Tirţa şi a venit la Samaria, a lovit Ón Samaria pe Şalum, fiul lui Iabeş, şi l-a omor‚t; şi, Ón locul lui, a domnit el.

Celelalte fapte ale lui Şalum, şi uneltirea pe care a făcut-o, sunt scrise Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Israel.

Atunci Menahem a bătut Tifsahul şi pe toţi cei ce erau Ón el, cu ţinutul lui dinspre Tirţa; l-a bătut pentru că nu-şi deschisese porţile. Şi a spintecat p‚ntecele tuturor femeilor Ónsărcinate.

Œn al treizeci şi nouălea an al lui Azaria, Ómpăratul lui Iuda, a Ónceput să domnească peste Israel Menahem, fiul lui Gadi. A domnit zece ani la Samaria.

El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului; nu s-a abătut, c‚t a trăit, de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască.

Pul, Ómpăratul Asiriei, a venit Ón ţară. Şi Menahem a dat lui Pul o mie de talanţi de argint, ca să-l ajute să-şi Óntărească domnia.

Menahem a ridicat argintul acesta de la toţi cei cu avere din Israel, ca să-l dea Ómpăratului Asiriei; i-a pus să dea fiecare c‚te cincizeci de sicli de argint. Œmpăratul Asiriei s-a Óntors Ónapoi, şi nu s-a oprit atunci Ón ţară.

Celelalte fapte ale lui Menahem, şi tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Israel?

Menahem a adormit cu părinţii săi. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Pecahia.

Œn al cincizecilea an al lui Azaria, Ómpăratul lui Iuda, a Ónceput să domnească peste Israel la Samaria, Pecahia, fiul lui Menahem. A domnit doi ani.

El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască.

Pecah, fiul lui Remalia, slujbaşul lui, a uneltit Ómpotriva lui; l-a lovit la Samaria, Ón palatul casei Ómpăratului, ca şi pe Argob şi Arie; avea cu el cincizeci de oameni dintre fiii Galaadiţilor. A omor‚t astfel pe Pecahia, şi a domnit Ón locul lui.

Celelalte fapte ale lui Pecahia, şi tot ce a făcut el, sunt scrise Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Israel.

Œn al cincizeci şi doilea an al lui Azaria, Ómpăratul lui Iuda, a Ónceput să domnească peste Israel la Samaria Pecah, fiul lui Remalia. A domnit douăzeci de ani.

El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască.

Pe vremea lui Pecah, Ómpăratul lui Israel, a venit Tiglat-Pileser, Ómpăratul Asiriei, şi a luat Iionul, Abel-Bet-Maaca, Ianoah, Chedeş, Haţor, Galaad şi Galileia, toată ţara lui Neftali, şi pe locuitori i-a dus Ón prinsoare Ón Asiria.

Osea, fiul lui Ela, a făcut o uneltire Ómpotriva lui Pecah, fiul lui Remalia, l-a lovit şi l-a omor‚t şi a domnit el Ón locul lui, Ón al douăzecilea an al lui Iotam, fiul lui Ozia.

Celelalte fapte ale lui Pecah, şi tot ce a făcut el, sunt scrise Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Israel.

Œn al doilea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, Ómpăratul lui Israel, a Ónceput să domnească Iotam, fiul lui Ozia, Ómpăratul lui Iuda.

Avea douăzeci şi cinci de ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit şaisprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ieruşa, fata lui Ţadoc.

El a făcut ce este plăcut Ónaintea Domnului; a lucrat Óntocmai ca tatăl său Ozia.

Numai că Ónălţimile nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe şi tăm‚ie pe Ónălţimi. Iotam a zidit poarta cea mai Ónaltă a Casei Domnului.

Celelalte fapte ale lui Iotam, şi tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Iuda?

Œn vremea aceea, Domnul a Ónceput să trimită Ómpotriva lui Iuda pe Reţin, Ómpăratul Siriei, şi pe Pecah, fiul lui Remalia.

Iotam a adormit cu părinţii săi, şi a fost Óngropat cu părinţii săi Ón cetatea tatălui său David. Şi, Ón locul lui a domnit fiul său Ahaz.