2 Kings, глава 14

Œn al doilea an al lui Ioas, fiul lui Ioahaz, Ómpăratul lui Israel, a Ónceput să domnească Amaţia, fiul lui Ioas, Ómpăratul lui Iuda.

Avea douăzeci şi cinci de ani c‚nd s-a făcut Ómpărat, şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan, din Ierusalim.

El a făcut ce este plăcut Ónaintea Domnului, totuşi, nu ca tatăl său David; ci a lucrat Ón totul cum lucrase tatăl său Ioas.

Numai că Ónălţimile nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe şi tăm‚ie pe Ónălţimi.

C‚nd s-a Óntărit Ómpărăţia Ón m‚inile lui, a lovit pe slujitorii săi care uciseseră pe tatăl său Ómpăratul.

Dar n-a omor‚t pe fiii ucigaşilor, căci aşa este scris Ón cartea legii lui Moise, unde Domnul dă următoarea poruncă: ÑSă nu se omoare părinţii pentru copii, şi să nu se omoare copiii pentru părinţi; ci fiecare să fie omor‚t pentru păcatul lui.î A bătut zece mii de Edomiţi Ón Valea Sării. Şi, Ón tot timpul războiului, a luat Sela, şi a numit-o Iocteel, nume pe care l-a păstrat p‚nă Ón ziua de azi.

Atunci Amaţia a trimis nişte soli la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, Ómpăratul lui Israel, să-i spună: ÑVino, să ne vedem faţa!î Şi Ioas, Ómpăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amaţia, Ómpăratul lui Iuda: ÑSpinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban: ÑDă pe fiica ta de nevastă fiului meu!î Şi fiarele sălbatice din Liban au trecut şi au călcat spinul Ón picioare.

Ai bătut pe Edomiţi, şi a Ónceput să ţi se Ónalţe inima. Bucură-te mai bine de slava ta, şi stai acasă. Pentru ce să st‚rneşti un rău, care ar aduce căderea ta şi a lui Iuda?î Dar Amaţia nu l-a ascultat. Şi Ioas, Ómpăratul lui Israel, s-a suit; şi şi-au văzut faţa, el şi Amaţia, Ómpăratul lui Iuda, la Bet-Şemeşul lui Iuda.

Iuda a fost bătut de Israel, şi a fugit fiecare Ón cortul său.

Ioas, Ómpăratul lui Israel, a prins la Bet-Şemeş, pe Amaţia, Ómpăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ahazia. Apoi a venit la Ierusalim, şi a făcut o spărtură de patru sute de coţi Ón zidul Ierusalimului, de la poarta lui Efraim p‚nă la poarta unghiului.

A luat tot aurul şi argintul şi toate vasele care se aflau Ón Casa Domnului şi Ón vistieriile casei Ómpăratului; a luat şi ostatici, şi s-a Óntors Ón Samaria.

Celelalte fapte ale lui Ioas, ce a făcut el, isprăvile lui, şi războiul pe care l-a avut cu Amaţia, Ómpăratul lui Iuda, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Israel?

Ioas a adormit cu părinţii săi, şi a fost Óngropat la Samaria, cu Ómpăraţii lui Israel. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Ieroboam.

Amaţia fiul lui Ioas, Ómpăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, Ómpăratul lui Israel.

Celelalte fapte ale lui Amaţia, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Iuda?

Œmpotriva lui s-a făcut o uneltire la Ierusalim. El a fugit la Lachis, dar l-au urmărit şi la Lachis, unde l-au omor‚t.

L-au dus pe cai, şi a fost Óngropat la Ierusalim cu părinţii săi, Ón cetatea lui David.

Şi tot poporul lui Iuda a luat pe Azaria, Ón v‚rstă de şaisprezece ani, şi l-a pus Ómpărat Ón locul tatălui său Amaţia.

Azaria a zidit iarăşi Elatul, şi l-a adus din nou sub stăp‚nirea lui Iuda, după ce a adormit Ómpăratul cu părinţii săi.

Œn al cincisprezecelea an al lui Amaţia, fiul lui Ioas, Ómpăratul lui Iuda, a Ónceput să domnească la Samaria, Ieroboam, fiul lui Ioas, Ómpăratul lui Israel. A domnit patruzeci şi unu de ani.

El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului; nu s-a abătut de la nici unul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască.

A luat Ónapoi hotarele lui Israel, de la intrarea Hamatului p‚nă la marea c‚mpiei, după cuv‚ntul pe care-l rostise Domnul, Dumnezeul lui Israel, prin robul Său Iona, proorocul, fiul lui Amitai, din Gat-Hefer.

Căci Domnul a văzut că necazul lui Israel ajunsese prea mare, a văzut şi str‚mtorarea Ón care se aflau şi robii şi oamenii slobozi, fără să fie cineva care să vină Ón ajutorul lui Israel.

Domnul nu hotăr‚se să şteargă numele lui Israel, de sub ceruri, şi i-a izbăvit prin Ieroboam, fiul lui Ioas.

Celelalte fapte ale lui Ieroboam, tot ce a făcut el, isprăvile lui la război, şi cum a adus iarăşi sub stăp‚nirea lui Israel Damascul şi Hamatul, care fuseseră ale lui Iuda, nu sunt scrise oare toate acestea Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Israel?

Ieroboam a adormit cu părinţii săi, cu Ómpăraţii lui Israel. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Zaharia.