2 Kings, глава 8

Elisei a zis femeii pe al cărei fiu Ól Ónviase: ÑScoală-te, du-te, tu şi casa ta, şi locuieşte pentru o vreme unde vei putea; căci Domnul va trimite o foamete de şapte ani peste ţară, şi foametea a şi Ónceput.î Femeia s-a sculat, şi a făcut după cuv‚ntul omului lui Dumnezeu: a plecat, ea şi casa ei, şi a locuit şapte ani Ón ţara Filistenilor.

După şapte ani, femeia s-a Óntors din ţara Filistenilor, şi s-a dus să roage pe Ómpărat pentru casa şi ogorul ei.

Œmpăratul stătea de vorbă cu Ghehazi, slujitorul omului lui Dumnezeu, şi zicea: ÑIstoriseşte-mi, te rog, toate lucrurile mari pe care le-a făcut Elisei.î Şi pe c‚nd istorisea Ómpăratului cum Ónviase pe un mort, tocmai a venit femeia pe al cărei fiu Ól Ónviase Elisei să roage pe Ómpărat pentru casa şi ogorul ei. Ghehazi a zis: ÑŒmpărate, domnul meu, iată femeia, şi iată fiul ei pe care l-a Ónviat Elisei.î Œmpăratul a Óntrebat pe femeie, şi ea i-a istorisit faptul. Apoi Ómpăratul i-a dat un dregător, căruia i-a zis: ÑVezi să se dea Ónapoi tot ce este al femeii acesteia, cu toate veniturile ogorului, din ziua c‚nd a părăsit ţara şi p‚nă acum!î Elisei s-a Óntors la Damasc. Ben-Hadad, Ómpăratul Siriei, era bolnav. Şi l-au Ónştiinţat, zic‚nd: ÑOmul lui Dumnezeu a venit aici!î Œmpăratul a zis lui Hazael: ÑIa cu tine un dar, şi du-te Ónaintea omului lui Dumnezeu. Œntreabă prin el pe Domnul, şi zi: ÑMă voi tămădui de boala aceasta?î Hazael s-a dus Ónaintea lui Elisei, lu‚nd cu el un dar, tot ce era mai bun Ón Damasc, patruzeci de cămile Óncărcate. C‚nd a ajuns, s-a Ónfăţişat Ónaintea lui, şi a zis: ÑFiul tău Ben-Hadad, Ómpăratul Siriei, mă trimite la tine să te Óntreb: ÑMă voi tămădui de boala aceasta?î Elisei i-a răspuns: ÑDu-te şi spune-i: ,Te vei tămăduií, măcar că Domnul mi-a descoperit că va muri.î Omul lui Dumnezeu şi-a pironit privirea asupra lui Hazael, şi s-a uitat ţintă la el multă vreme; apoi a pl‚ns.

Hazael a zis: ÑPentru ce pl‚nge domnul meu?î Şi Elisei a răspuns: ÑPentru că ştiu răul pe care-l vei face copiilor lui Israel; vei pune foc cetăţilor Óntărite ale lor; vei ucide cu sabia pe tinerii lor, vei zdrobi pe pruncii lor, şi vei spinteca p‚ntecele femeilor Ónsărcinate.î Hazael a zis: ÑDar ce este robul tău, c‚inele acesta, ca să facă lucruri aşa de mari?î Şi Elisei a zis: ÑDomnul mi-a descoperit că vei fi Ómpărat al Siriei.

Hazael a plecat de la Elisei, şi s-a Óntors la stăp‚nul său, care i-a zis: ÑCe ţi-a spus Elisei?î Şi el a răspuns: ÑMi-a spus că te vei tămădui!î A doua zi, Hazael a luat o Ónvelitoare, pe care a Ónmuiat-o Ón apă, şi a Óntins-o pe faţa Ómpăratului, care a murit. Şi, Ón locul lui, a domnit Hazael.

Œn al cincilea an al lui Ioram, fiul lui Ahab, Ómpăratul lui Israel, a Ónceput să domnească Ioram, fiul lui Iosafat, Ómpăratul lui Iuda.

Avea treizeci şi doi de ani c‚nd s-a făcut Ómpărat, şi a domnit opt ani la Ierusalim.

El a umblat Ón calea Ómpăraţilor lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab, şi a făcut ce este rău Ónaintea Domnului.

Dar Domnul n-a voit să nimicească pe Iuda, din pricina robului Său David, după făgăduinţa pe care i-o făcuse că-i va da totdeauna o lumină printre fiii săi.

Pe vremea sa, Edom s-a răsculat Ómpotriva stăp‚nirii lui Iuda, şi au pus un Ómpărat peste ei.

Ioram a trecut la Ţair, cu toate carele lui. Scul‚ndu-se noaptea, a bătut pe Edomiţi, care-l Ónconjurau, şi pe căpeteniile carelor, şi poporul a fugit Ón corturi.

Răscoala Edomului Ómpotriva stăp‚nirii lui Iuda a ţinut p‚nă Ón ziua de azi. Libna s-a răsculat tot Ón acelaşi timp.

Celelalte fapte ale lui Ioram, şi tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Iuda?

Ioram a adormit cu părinţii săi, şi a fost Óngropat cu părinţii săi Ón cetatea lui David. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Ahazia.

Œn al doisprezecelea an al lui Ioram, fiul lui Ahab, Ómpăratul lui Israel, a Ónceput să domnească Ahazia, fiul lui Ioram, Ómpăratul lui Iuda.

Ahazia avea douăzeci şi doi de ani c‚nd a ajuns Ómpărat, şi a domnit un an la Ierusalim. Mama sa se chema Atalia, fata lui Omri, Ómpăratul lui Israel.

El a umblat Ón calea casei lui Ahab, şi a făcut ce este rău Ónaintea Domnului, ca şi casa lui Ahab, căci era ginerele casei lui Ahab.

El a mers cu Ioram, fiul lui Ahab, la război Ómpotriva lui Hazael, Ómpăratul Siriei, la Ramot din Galaad. Şi Sirienii au rănit pe Ioram.

Œmpăratul Ioram s-a Óntors să se tămăduiască la Izreel de rănile pe care i le făcuseră Sirienii la Rama, c‚nd se bătea Ómpotriva lui Hazael, Ómpăratul Siriei. Ahazia, fiul lui Ioram, Ómpăratul lui Iuda, s-a pogor‚t să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, la Izreel, pentru că era bolnav.