2 Samuel, глава 3

Războiul a ţinut mult Óntre casa lui Saul şi casa lui David. David era tot mai tare, şi casa lui Saul mergea slăbind.

Lui David i s-au născut fii la Hebron. Œnt‚iul lui născut a fost Amnon, din Ahinoam din Izreel; al doilea, Chileab, din Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal; al treilea, Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, Ómpăratul Gheşurului; al patrulea, Adonia, fiul Hagitei; al cincilea, Şefatia, fiul Abitalei; şi al şaselea, Itream, din Egla, nevasta lui David. Aceştia i s-au născut lui David la Hebron.

Œn timpul războiului dintre casa lui Saul şi casa lui David, Abner a ţinut cu tărie la casa lui Saul.

Dar Saul avusese o ţiitoare, numită Riţpa, fata lui Aiia. Şi Iş-Boşet a zis lui Abner: ÑPentru ce ai intrat la ţiitoarea tatălui meu?î Abner s-a m‚niat foarte rău de cuvintele lui Iş-Boşet, şi a răspuns: ÑOare cap de c‚ine sunt eu, şi ţin cu Iuda? Eu dau astăzi dovadă de bunăvoinţă faţă de casa tatălui tău Saul, faţă de fraţii şi prietenii lui, nu te-am dat Ón m‚inile lui David, şi astăzi Ómi bagi vină pentru un păcat făcut cu femeia aceasta?

Dumnezeu să pedepsească cu toată asprimea pe Abner, dacă nu voi face cum a jurat Domnul lui David, c‚nd i-a spus că Ómpărăţia va fi luată de la casa lui Saul, şi că scaunul de domnie al lui David va fi ridicat peste Israel şi peste Iuda, de la Dan p‚nă la Beer-Şebaî.

Iş-Boşet n-a Óndrăznit să mai răspundă o vorbă lui Abner, pentru că se temea de el.

Abner a trimis soli la David, să-i spună din partea lui: ÑA cui este ţara? Fă legăm‚nt cu mine, şi m‚na mea te va ajuta să Óntorci la tine pe tot Israelulî.

El a răspuns: ÑBine! voi face legăm‚nt cu tine, dar Óţi cer un lucru: să nu-mi vezi faţa dec‚t dacă-mi vei aduce mai Ónt‚i pe Mical, fata lui Saul c‚nd vei veni la mineî.

Şi David a trimis soli lui Iş-Boşet, fiul lui Saul, să-i spună: ÑDă-mi pe nevasta mea Mical, cu care m-am logodit pentru o sută de prepuţuri de la Filisteniî.

Iş-Boşet a trimis s-o ia de la bărbatul ei Paltiel, fiul lui Laiş.

Şi bărbatul ei a mers după ea pl‚ng‚nd p‚nă la Bahurim. Atunci Abner i-a zis: ÑPleacă, şi Óntoarce-te!î Şi el s-a Óntors.

Abner a stat de vorbă cu bătr‚nii lui Israel, şi le-a zis: ÑOdinioară voi doreaţi să aveţi Ómpărat pe David; puneţi-l acum, căci Domnul a zis despre el: ,Prin robul Meu David voi izbăvi pe poporul Meu Israel din m‚na Filistenilor şi din m‚na tuturor vrăjmaşilor lui.î Abner a vorbit şi lui Beniamin, şi s-a dus să spună Ón auzul lui David la Hebron ce hotăr‚se Israel şi toată casa lui Beniamin.

A ajuns la David Ón Hebron, Ónsoţit de douăzeci de oameni; şi David a dat un ospăţ Ón cinstea lui Abner şi acelor care erau cu el.

Abner a zis lui David: ÑMă voi scula, şi voi pleca să str‚ng tot Israelul la domnul meu Ómpăratul, ca să facă legăm‚nt cu tine, şi să domneşti Ón totul după dorinţa taî. David a dat drumul lui Abner, care a plecat Ón pace.

Ioab şi oamenii lui David s-au Óntors de la urmărirea unei cete, şi au adus cu ei o mare pradă. Abner nu mai era la David Ón Hebron, căci David Ói dăduse drumul, şi plecase Ón pace.

C‚nd a venit Ioab cu toată ceata lui, i s-a spus: ÑAbner, fiul lui Ner, a venit la Ómpărat, care i-a dat drumul, şi s-a dus Ón paceî.

Ioab s-a dus la Ómpărat, şi a zis: ÑCe ai făcut? Abner a venit la tine; pentru ce i-ai dat drumul şi l-ai lăsat să plece?

Tu cunoşti pe Abner, fiul lui Ner! A venit să te Ónşele, ca să-ţi p‚ndească paşii, şi să ştie tot ce faci.î Şi Ioab, după ce a plecat de la David, a trimis pe urmele lui Abner nişte soli care l-au adus Ónapoi de la f‚nt‚na fără apă Sira: David nu ştia nimic.

C‚nd s-a Óntors Abner la Hebron, Ioab l-a tras deoparte Ón mijlocul porţii, ca să-i vorbească Ón taină, şi l-a lovit acolo Ón p‚ntece şi l-a omor‚t, ca să răzbune moartea fratelui său Asael.

David a aflat apoi, şi a zis: ÑNevinovat sunt eu şi Ómpărăţia mea pe vecie, Ónaintea Domnului, de s‚ngele lui Abner, fiul lui Ner.

S‚ngele acesta să cadă asupra lui Ioab şi asupra Óntregii case a tatălui său! Totdeauna să fie Ón casa lui Ioab cineva, atins de o scurgere de săm‚nţă sau de lepră, sau care să se reazeme Ón c‚rjă, sau să cadă ucis de sabie, sau să ducă lipsă de p‚ine!î Astfel Ioab şi fratele său Abişai, au omor‚t pe Abner, pentru că omor‚se pe fratele lor Asael Ón lupta de la Gabaon.

David a zis lui Ioab şi Óntregului popor care era cu el: ÑRupeţi-vă hainele, Óncingeţi-vă cu saci, şi bociţi-vă Ónaintea lui Abner!î Şi Ómpăratul David mergea Ón urma sicriului.

Au Óngropat pe Abner la Hebron. Œmpăratul a ridicat glasul, şi a pl‚ns la morm‚ntul lui Abner, şi tot poporul pl‚ngea.

Œmpăratul a făcut următoarea c‚ntare de jale pentru Abner, şi a zis: ÑSă moară Abner cum moare un mişel?

N-aveai nici m‚inile legate, Nici picioarele puse Ón lanţuri Ai căzut cum cade cineva Ónaintea celor răi!î Şi tot poporul a pl‚ns şi mai mult după Abner.

Tot poporul s-a apropiat de David ca să-l facă să măn‚nce ceva, c‚t era Óncă ziuă; dar David a jurat, zic‚nd: ÑSă mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă voi gusta p‚ine sau altceva Ónainte de apusul soarelui!î Lucrul acesta a fost cunoscut şi plăcut la tot poporul; toţi au găsit că era bine ce făcuse Ómpăratul.

Tot poporul şi tot Israelul au Ónţeles Ón ziua aceea că Abner, fiul lui Ner, nu fusese ucis din porunca Ómpăratului.

Œmpăratul a zis slujitorilor săi: ÑNu ştiţi că o căpetenie, un om mare, a căzut astăzi Ón Israel?

Eu sunt Óncă slab, măcar că am primit ungerea Ómpărătească; şi oamenii aceştia, fiii Ţeruiei, sunt prea puternici pentru mine. Domnul să răsplătească după răutatea lui celui ce a făcut răul!î