Book of Amos, глава 6

Vai de cei ce trăiesc fără grijă Ón Sion, şi la adăpost pe muntele Samariei, vai de mai marii aceştia ai celui dint‚i dintre neamuri, la care aleargă casa lui Israel!Ö Treceţi la Calne şi vedeţi, duceţi-vă de acolo p‚nă la Hamatul cel mare, şi pogor‚ţi-vă Ón Gat la Filisteni; sunt oare cetăţile acestea mai Ónfloritoare dec‚t cele două Ómpărăţii ale voastre, şi este ţinutul lor mai Óntins dec‚t al vostru?Ö Credeţi că ziua nenorocirii este departe, şi faceţi să se apropie domnia silniciei.

Ei se culcă pe paturi de fildeş, şi stau Óntinşi a lene pe aşternuturile lor; măn‚ncă miei din turmă, şi viţei puşi la Óngrăşat.

Aiurează Ón sunetul alăutei, se cred iscusiţi ca David Ón instrumentele de muzică.

Beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun untdelemn, şi nu se Óntristează de prăpădul lui Iosif!

De aceea vor merge Ón robie, Ón fruntea prinşilor de război; şi vor Ónceta strigătele de veselie ale acestor desfătaţi.

Domnul Dumnezeu a jurat pe Sine Ónsuşi, şi Domnul, Dumnezeul oştirilor, a zis: ÑMi-e sc‚rbă de m‚ndria lui Iacov, şi-i urăsc palatele; de aceea, voi da Ón m‚na vrăjmaşului cetatea cu tot ce este Ón ea.

Şi dacă vor mai răm‚ne zece oameni Óntr-o casă vor muri.

C‚nd unchiul său va lua pe cel mort să-l ardă, ridic‚ndu-i oasele din casă, şi va Óntreba pe cel din fundul casei: ÑMai este cineva cu tine?î Acela va răspunde: ÑNimeniîÖ Iar celălalt va zice: ÑTăcere! Căci nu trebuie să pomenim acum Numele Domnului!î Căci iată că Domnul porunceşte să se dăr‚me casa cea mare, şi să se facă bucăţi casa cea mică.

Pot caii să alerge pe o st‚ncă? Sau poate cineva să are marea cu boii, de aţi prefăcut judecata Ón otravă, şi roada dreptăţii Ón pelin?

Vă bucuraţi de lucruri de nimic, şi ziceţi: ÑOare nu prin tăria noastră am c‚ştigat noi putere?î De aceea, iată, voi ridica Ómpotriva voastră, casa lui Israel, zice Domnul, Dumnezeul oştirilor, un neam, care vă va asupri de la intrarea Hamatului p‚nă la p‚r‚ul pustiei.î