Book of Deuteronomy, глава 21

Dacă, Ón ţara pe care ţi-o dă Ón stăp‚nire Domnul, Dumnezeul tău, se găseşte Óntins Ón mijlocul unui c‚mp un om ucis, fără să se ştie cine l-a lovit, bătr‚nii şi judecătorii tăi să se ducă să măsoare depărtarea de la trupul mort p‚nă Ón cetăţile de primprejur.

C‚nd se va hotărÓ cetatea cea mai apropiată de trupul mort, bătr‚nii din cetatea aceea să ia o viţea care să nu fi fost pusă la muncă şi care să nu fi tras la jug.

Să ducă viţeaua aceea Óntr-o vale cu apă care nu seacă niciodată şi unde nu se ară nici nu se seamănă; şi acolo, să taie capul viţelei Ón vale.

Atunci să se apropie preoţii, fiii lui Levi; căci pe ei i-a ales Domnul, Dumnezeul tău, ca să-I slujească şi să binecuv‚nteze Ón Numele Domnului, şi ei trebuie să hotărască Ón orice ceartă şi Ón orice rănire.

Toţi bătr‚nii din cetatea aceea cea mai apropiată de trupul mort să-şi spele m‚inile pe viţeaua căreia i-au tăiat capul Ón vale.

Şi, lu‚nd cuv‚ntul, să zică: ÑM‚inile noastre n-au vărsat s‚ngele acesta, şi ochii noştri nu l-au văzut vărs‚ndu-se.

Iartă, Doamne, pe poporul Tău Israel, pe care l-ai răscumpărat; nu pune s‚ngele nevinovat Ón socoteala poporului Tău Israel.î Şi s‚ngele acela nu-i va fi pus Ón socoteală.

Astfel trebuie să curăţi din mijlocul tău s‚ngele nevinovat, făc‚nd ce este plăcut Ónaintea Domnului.

C‚nd vei merge la război Ómpotriva vrăjmaşilor tăi, dacă Domnul Ói dă Ón m‚inile tale, şi vei lua prinşi din ei, poate că printre cei prinşi vei vedea o femeie frumoasă, şi vei dori s-o iei de nevastă.

Atunci s-o aduci Ónăuntrul casei tale. Ea să-şi radă capul şi să-şi taie unghiile, să-şi lepede hainele pe care le purta c‚nd a fost prinsă, să locuiască Ón casa ta, şi să pl‚ngă pe tatăl şi pe mama ei o lună de zile. După aceea, să te duci la ea, să-i fii bărbat, şi ea să-ţi fie nevastă.

Dacă nu-ţi va mai place, s-o laşi să plece unde va voi, dar nu vei putea s-o vinzi pe argint, nici să te porţi cu ea ca cu o roabă, pentru că ai Ónjosit-o.

Dacă un om, care are două neveste, iubeşte pe una şi nu iubeşte pe cealaltă, şi dacă are copii cu ele, din care Ónt‚iul născut este de la nevasta pe care n-o iubeşte, c‚nd Óşi va Ómpărţi averile Óntre fiii lui, nu va putea face Ónt‚i născut pe fiul aceleia pe care o iubeşte, Ón locul fiului aceleia pe care n-o iubeşte, şi care este Ónt‚iul născut.

Ci să recunoască de Ónt‚i născut pe fiul aceleia pe care n-o iubeşte, şi să-i dea o parte Óndoită din averea lui; căci fiul acesta este cel dint‚i rod al puterii lui, şi lui i se cuvine dreptul de Ónt‚i născut.

Dacă un om are un fiu neascultător şi Óndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui, şi nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl şi mama să-l ia, şi să-l ducă la bătr‚nii cetăţii lui şi la poarta locului Ón care locuieşte.

Să spună bătr‚nilor cetăţii lui: ÑIată, fiul nostru este neascultător şi Óndărătnic, n-ascultă de glasul nostru, şi este lacom şi beţiv.î Şi toţi oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre, şi să moară. Astfel să curăţi răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul s-audă şi să se teamă.

Dacă se va omorÓ un om care a săv‚rşit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea, şi l-ai sp‚nzurat de un lemn, trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn; ci să-l Óngropi Ón aceeaşi zi, căci cel sp‚nzurat este blestemat Ónaintea lui Dumnezeu, şi să nu spurci ţara pe care ţi-o dă de moştenire Domnul, Dumnezeul tău.