Book of Deuteronomy, глава 8

Să păziţi şi să Ómpliniţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiţi, să vă Ónmulţiţi, şi să intraţi Ón stăp‚nirea ţării pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor voştri.

Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dumnezeul tău, Ón timpul acestor patruzeci de ani Ón pustie, ca să te smerească şi să te Óncerce, ca să-ţi cunoască pornirile inimii şi să vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui.

Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, şi te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoşteai şi nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te Ónveţe că omul nu trăieşte numai cu p‚ine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul.

Haina nu ţi s-a Ónvechit pe tine, şi nici nu ţi s-au umflat picioarele, Ón timpul acestor patruzeci de ani.

Recunoaşte dar Ón inima ta că Domnul, Dumnezeul tău, te mustră cum mustră un om pe copilul lui.

Să păzeşti poruncile Domnului, Dumnezeului tău, ca să umbli Ón căile Lui, şi să te temi de El.

Căci Domnul, Dumnezeul tău, are să te ducă Óntr-o ţară bună, ţară cu p‚raie de apă, cu izvoare şi cu lacuri, care ţ‚şnesc din văi şi munţi; ţară cu gr‚u, cu orz, cu vii, cu smochini şi cu rodii; ţară cu măslini şi cu miere; ţară unde vei m‚nca p‚ine din belşug, unde nu vei duce lipsă de nimic; ţară, ale cărei pietre sunt de fier, şi din ai cărei munţi vei scoate aramă.

C‚nd vei m‚nca şi te vei sătura, să binecuv‚ntezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o.

Vezi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, p‚nă acolo Ónc‚t să nu păzeşti poruncile, r‚nduielile şi legile Lui, pe care ţi le dau azi.

C‚nd vei m‚nca şi te vei sătura, c‚nd vei zidi şi vei locui Ón case frumoase, c‚nd vei vedea Ónmulţindu-ţi-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul, şi cresc‚ndu-ţi tot ce ai, ia seama să nu ţi se umfle inima de m‚ndrie şi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei; care te-a dus Ón acea pustie mare şi grozavă, unde erau şerpi Ónfocaţi şi scorpioni, Ón locuri uscate şi fără apă, care a făcut să-ţi ţ‚şnească apă din st‚nca cea mai tare, şi care ţi-a dat să măn‚nci Ón pustie mana aceea necunoscută de părinţii tăi, ca să te smerească şi să te Óncerce, şi să-ţi facă bine apoi.

Vezi să nu zici Ón inima ta: ÑTăria mea şi puterea m‚inii mele mi-au c‚ştigat aceste bogăţii.î Ci adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El Óţi va da putere să le c‚ştigi, ca să Óntărească legăm‚ntul Óncheiat cu părinţii voştri prin jurăm‚nt, cum face astăzi.

Dacă vei uita pe Domnul, Dumnezeul tău, şi vei merge după alţi dumnezei, dacă le vei sluji şi te vei Ónchina Ónaintea lor, vă spun hotăr‚t azi că veţi pieri.

Veţi pieri ca şi neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veţi asculta glasul Domnului, Dumnezeului vostru.