Book of Esther, глава 3

După aceste lucruri, Ómpăratul Ahaşveroş a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul. L-a ridicat Ón cinste, şi a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpeteniilor care erau l‚ngă el.

Toţi slujitorii Ómpăratului, care stăteau la poarta Ómpăratului, plecau genunchiul şi se Ónchinau Ónaintea lui Haman, căci aşa era porunca Ómpăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-şi pleca genunchiul şi nu se Ónchina.

Şi slujitorii Ómpăratului, care stăteau la poarta Ómpăratului, au zis lui Mardoheu: ÑPentru ce calci porunca Ómpăratului?î Fiindcă ei Ói spuneau Ón fiecare zi lucrul acesta, şi el nu-i asculta, l-au spus lui Haman, ca să vadă dacă Mardoheu are să se ţină de hotăr‚rea lui; căci el spusese că este Iudeu.

Şi Haman a văzut că Mardoheu nu-şi pleca genunchiul şi nu se Ónchina Ónaintea lui. S-a umplut de m‚nie; dar a crezut prea puţin pentru el să pună m‚na numai pe Mardoheu, căci i se spusese din ce popor era Mardoheu, şi a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toţi Iudeii care se aflau Ón toată Ómpărăţia lui Ahaşveroş.

Œn luna Ónt‚i, adică luna Nisan, Ón al doisprezecelea an al Ómpăratului Ahaşveroş, au aruncat Pur, adică sorţul, Ónaintea lui Haman, pentru fiecare zi şi pentru fiecare lună, p‚nă Ón luna a douăsprezecea, adică luna Adar.

Atunci Haman a zis Ómpăratului Ahaşveroş: ÑŒn toate ţinuturile Ómpărăţiei tale este risipit un popor deosebit Óntre popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor şi nu ţine legile Ómpăratului. Nu este Ón folosul Ómpăratului să-l lase liniştit.

Dacă Ómpăratul găseşte cu cale, să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciţi, şi eu voi c‚ntări zece mii de talanţi de argint Ón m‚inile slujbaşilor, ca să-i ducă Ón vistieria Ómpăratului.î Œmpăratul şi-a scos inelul din deget, şi l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul, vrăjmaşul Iudeilor.

Şi Ómpăratul a zis lui Haman: ÑŒţi dăruiesc şi argintul şi pe poporul acesta; fă cu el ce vei voi.î Logofeţii Ómpăratului au fost chemaţi Ón a treisprezecea zi a lunii Ónt‚i, şi au scris Ón totul cum a poruncit Haman, mai marilor oştirii, dregătorilor fiecărui ţinut şi căpeteniilor fiecărui popor, fiecărui ţinut după scrierea lui şi fiecărui popor după limba lui. Au scris Ón numele Ómpăratului Ahaşveroş, şi au pecetluit scrisorile cu inelul Ómpăratului.

Scrisorile au fost trimise prin alergători Ón toate ţinuturile Ómpăratului, ca să nimicească, să omoare şi să piardă pe toţi Iudeii, tineri şi bătr‚ni, prunci şi femei, şi anume Óntr-o singură zi, Ón ziua a treisprezecea a lunii a douăsprezecea, adică luna Adar, şi să li se prade averile.

Aceste scrisori cuprindeau porunca Ómpăratului care trebuia vestită Ón fiecare ţinut, şi Óndemnau pe toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea.

Alergătorii au plecat Ón grabă mare, după porunca Ómpăratului. Porunca a fost vestită şi Ón capitala Susa. Şi pe c‚nd Ómpăratul şi Haman stăteau şi beau, cetatea Susa era Óngrozită.