Book of Ezekiel, глава 12

Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, tu locuieşti Ón mijlocul unei case de Óndărătnici, care au ochi să vadă şi nu văd, urechi de auzit şi n-aud; căci sunt o casă de răzvrătiţi.

De aceea, fiul omului, pregăteşte-ţi lucrurile de călătorie, şi pleacă ziua, sub ochii lor! Pleacă, Ón faţa lor, din locul unde eşti şi du-te Ón alt loc: poate că vor vedea că sunt o casă de Óndărătnici.

Scoate-ţi lucrurile ca nişte lucruri de călătorie, ziua, sub ochii lor; dar pleacă seara, Ón faţa lor, cum pleacă cei ce se duc Ón robie.

Să spargi zidul sub ochii lor, şi să-ţi scoţi lucrurile pe acolo.

Să le pui pe umăr sub ochii lor, să le scoţi afară pe negură, să-ţi acoperi faţa şi să nu te uiţi la păm‚nt; căci vreau să fii un semn pentru casa lui Israel.î Am făcut cum mi se poruncise: mi-am scos lucrurile ziua ca pentru călătorie, seara am spart zidul cu m‚na, şi le-am scos pe negură şi le-am pus pe umăr, Ón faţa lor.

Dimineaţa Ónsă, Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, nu ţi-a zis casa lui Israel, această casă de Óndărătnici: ,Ce faci?í Spune-le: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Prorocia aceasta priveşte pe domnul care este la Ierusalim, şi pe toată casa lui Israel, care se află acolo.í Spune: ,Eu sunt un semn pentru voi! Cum am făcut eu, aşa li se va face şi lor: se vor duce Óntr-o ţară străină Ón robie.

Domnitorul care este Ón mijlocul lor Óşi va pune lucrurile pe umăr şi va pleca pe negură; vor sparge zidul ca să-l scoată afară; Óşi va acoperi faţa, ca să nu vadă păm‚ntul cu ochii.

Œmi voi Óntinde mreaja peste el, şi va fi prins Ón laţul Meu; Ól voi duce la Babilon, Ón ţara Haldeilor; dar nu-i va vedea, şi va muri acolo.

Pe toţi cei ce stau Ón jurul lui şi Ói sunt de ajutor, şi pe toate oştile lui, Ói voi risipi Ón toate v‚nturile, şi voi scoate sabia după ei.

Atunci vor şti că Eu sunt Domnul, c‚nd Ói voi Ómprăştia printre neamuri, şi Ói voi risipi Ón felurite ţări.

Dar voi lăsa din ei vreo c‚ţiva oameni care vor scăpa de sabie, de foamete şi de ciumă, ca să istorisească toate ur‚ciunile lor printre neamurile la care vor merge, şi să ştie că Eu sunt Domnul.î Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, Óţi vei m‚nca p‚inea tremur‚nd, şi Óţi vei bea apa cu nelinişte şi groază.

Spune poporului din ţară: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu, despre locuitorii Ierusalimului din ţara lui Israel: ,Ei Óşi vor m‚nca p‚inea cu nelinişte, şi Óşi vor bea apa cu groază; căci ţara le va fi jefuită de tot ce are, din pricina silniciei tuturor celor ce o locuiesc.

Cetăţile pline cu popor vor fi nimicite, şi ţara va fi pustiită, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul.î Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ,Fiul omului, ce Ónseamnă acest cuv‚nt de batjocură, pe care-l Óntrebuinţaţi Ón ţara lui Israel: ,Zilele se lungesc, şi toate vedeniile răm‚n neÓmplinite?í De aceea spune-le: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Voi face să Ónceteze acest cuv‚nt de batjocură, şi nu se va mai Óntrebuinţa Ón Israel. De aceea spune-le: ,Se apropie zilele, şi toate vedeniile se vor Ómplini!í Căci nu vor mai fi vedenii mincinoase, nici prorociri Ónşelătoare, Ón mijlocul casei lui Israel!

Căci Eu, Domnul, voi vorbi; ce voi spune se va Ómplini, şi nu va mai fi am‚nat; da, Ón zilele voastre, casă de Óndărătnici, voi rosti un cuv‚nt şi-l voi Ómplini, zice Domnul, Dumnezeu.î Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit apoi astfel: ÑFiul omului, iată, casa lui Israel zice: ,Vedeniile pe care le are el nu sunt aproape să se Ómplinească, şi proroceşte pentru vremuri depărtate!í De aceea spune-le: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Nu va mai fi zăbavă Ón Ómplinirea cuvintelor Mele; ci cuv‚ntul, pe care-l voi rosti, se va Ómplini, zice Domnul, Dumnezeu.î