Book of Ezekiel, глава 13

Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, proroceşte Ómpotriva proorocilor lui Israel, care prorocesc, şi spune celor ce prorocesc după gustul inimii lor: ,Ascultaţi cuv‚ntul Domnului!

Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Vai de proorocii fără minte, care umblă după duhul lor şi nu văd nimic!

Proorocii tăi, Israele, sunt ca nişte şacali Ón mijlocul dăr‚măturilor!

Voi nu v-aţi suit Ónaintea spărturilor, n-aţi Ónconjurat cu un zid casa lui Israel, ca să răm‚neţi tari Ón luptă, Ón ziua Domnului.

Vedeniile lor sunt Ónşelătoare, şi prorociile lor mincinoase. Ei zic: ,Aşa vorbeşte Domnul!í măcar că Domnul nu i-a trimis; şi fac pe oameni să tragă nădejde că se va Ómplini cuv‚ntul lor.

Nu sunt Ónşelătoare vedeniile, pe care le aveţi, şi nu sunt mincinoase prorociile pe care le rostiţi? Voi ziceţi: ,Aşa vorbeşte Domnul!í Ón timp ce Eu n-am vorbit.

De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Pentru că spuneţi lucruri Ónşelătoare, şi vedeniile voastre sunt minciuni, iată, am necaz pe voi, zice Domnul, Dumnezeuí.

,M‚na Mea va fi Ómpotriva proorocilor, ale căror vedenii sunt Ónşelătoare şi ale căror proorocii sunt mincinoase; ei nu vor răm‚ne Ón adunarea poporului Meu, nu vor fi scrişi Ón cartea casei lui Israel, nici nu vor intra Ón ţara lui Israel. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul Dumnezeu.

Lucrurile acestea se vor Ónt‚mpla pentru că ei rătăcesc pe poporul Meu, zic‚nd: ,Pace!í c‚nd nu este pace. Poporul Meu zideşte un zid, şi ei Ól tencuiesc cu ipsos.

De aceea, spune celor ce-l acoperă cu ipsos că se va prăbuşi, va veni o ploaie cu vifor, pietrele de grindină vor cădea, şi se va dezlănţui furtuna.

Iată, vi se prăbuşeşte zidul! Şi atunci vi se va zice: ,Unde este ipsosul cu care l-aţi tencuit?í De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Œn urgia Mea, voi porni furtuna; Ón m‚nia Mea, va veni o ploaie cu vifor; şi vor cădea pietre de grindină ca să nimicească.

Voi surpa zidul pe care l-aţi tencuit cu ipsos, Ól voi doborÓ la păm‚nt, şi i se vor dezgoli temeliile; se va prăbuşi, şi veţi pieri Ón mijlocul dăr‚măturilor lui. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.

Œmi voi potoli astfel m‚nia Ómpotriva zidului şi Ómpotriva celor ce l-au tencuit cu ipsos; şi vă voi spune: Nu mai este nici un zid! Şi s-a isprăvit cu cei ce l-au tencuit cu ipsos!

S-a isprăvit cu proorocii lui Israel, care prorocesc asupra Ierusalimului, şi au vedenii de pace asupra lui, c‚nd nu este pace, zice Domnul Dumnezeu.í Iar tu, fiul omului, Óntoarce-ţi privirile Ómpotriva fiicelor poporului tău, care prorocesc după gustul inimii lor, şi proroceşte Ómpotriva lor!

Spune: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Vai de cele ce cos periniţe pentru subsuori, şi fac mahrame pentru capetele oamenilor de orice mărime, ca să prindă suflete! Socotiţi că veţi prinde sufletele poporului Meu, ca să vă păstraţi cu viaţă sufletele voastre?

Voi Mă necinstiţi Ónaintea poporului Meu, pentru c‚ţiva pumni de orz şi c‚teva bucăţi de p‚ine, ucig‚nd nişte suflete, care n-ar trebui să moară, şi făc‚nd să trăiască nişte suflete care n-ar trebui să trăiască, Ónşel‚nd astfel pe poporul Meu care ascultă minciunile voastre.

De aceea aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată, am necaz pe periniţele voastre prin care prindeţi sufletele ca păsările; de aceea vi le voi smulge de la braţe şi voi da drumul sufletelor, şi anume sufletelor pe care le prindeţi ca păsările!

Vă voi rupe mahramele, şi voi scoate pe poporul Meu din m‚inile voastre, ca să nu mai cadă pradă Ón m‚inile voastre; şi veţi şti că Eu sunt Domnul.

Pentru că Óntristaţi prin minciuni inima celui neprihănit, c‚nd Eu Ónsumi nu l-am Óntristat, şi pentru că Óntăriţi m‚inile celui rău ca să-l Ómpiedicaţi să se lase de calea lui cea rea, făgăduindu-i viaţa, ñ de aceea nu veţi mai avea vedenii Ónşelătoare, şi nu veţi mai rosti proorocii. Voi scoate din m‚inile voastre pe poporul meu, şi veţi şti că Eu sunt Domnul.î