Book of Ezekiel, глава 17

Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, spune o vorbă cu t‚lc, spune o pildă casei lui Israel, şi zi: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑUn vultur mare, cu aripi lungi, cu aripile Óntinse, acoperit cu pene pestriţe, a venit Ón Liban, şi a luat v‚rful unui cedru.

A rupt ramura cea mai Ónaltă a lui, a dus-o Óntr-o ţară de negoţ, şi a pus-o Óntr-o cetate de negustori; a luat şi din săm‚nţa ţării şi a pus-o Óntr-un păm‚nt roditor; a pus-o l‚ngă o apă mare, şi a sădit-o ca pe o salcie.

Lăstarul acesta a crescut, şi s-a făcut un butuc de viţă Óntins, dar nu prea Ónalt; viţele Ói erau Óndreptate spre vultur, şi rădăcinile erau sub el. Astfel s-a făcut un butuc de viţă, a dat lăstari, şi a făcut mlădiţe.

Mai era Ónsă un alt vultur, mare, cu aripi lungi şi cu pene multe. Şi iată că din păm‚ntul unde era sădită, viţa aceasta şi-a Óntins rădăcinile cu lăcomie spre el, şi şi-a Óndreptat ramurile spre el, ca s-o ude mai mult dec‚t pe stratul Ón care era sădită.

Viţa era sădită Óntr-un păm‚nt bun, l‚ngă o apă mare, aşa ca să facă mlădiţe, să dea rod, şi să se facă o viţă minunatăî.

ÑSpune, zice Domnul, Dumnezeu, Ói va merge bine ei oare? Nu-i va smulge vulturul dint‚i rădăcinile, şi-i va tăia rodul, şi i se vor usca toate frunzele odrăslite? Se va usca şi nu va trebui nici un braţ puternic, nici multă lume, ca s-o scoată din rădăcinile ei.

Iată că este sădită: Ói va merge bine? Dacă o va atinge v‚ntul de răsărit, nu se va usca ea oare? Da, se va usca Ón straturile unde a odrăslit.î Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑSpune casei acesteia răzvrătite: ÑNu ştiţi ce Ónseamnă aceasta?î Şi spune: ÑIată, Ómpăratul Babilonului a venit la Ierusalim, a luat pe Ómpăratul şi pe căpeteniile lui, şi i-a dus cu el Ón Babilon.

A luat un vlăstar de neam Ómpărătesc, a făcut legăm‚nt cu el, şi l-a pus să jure; dar pe mai marii ţării i-a luat cu el, ca Ómpărăţia să răm‚nă smerită, să nu se mai poată ridica, ci Ómpăratul să-şi ţină legăm‚ntul, răm‚n‚ndu-i credincios.

Dar el s-a răsculat Ómpotriva lui, şi a trimis soli Ón Egipt, ca să-i dea cai şi un mare număr de oameni. Cel ce a făcut asemenea lucruri va izbuti el oare, ca scăpa el oare? Cum să mai scape dacă a rupt legăm‚ntul?î ÑPe viaţa Mea, zice Domnul, Dumnezeu, că Ón ţara Ómpăratului care l-a pus să domnească, faţă de care şi-a călcat jurăm‚ntul şi al cărui legăm‚nt l-a rupt, l‚ngă el, Ón mijlocul Babilonului va muri!

Aşa că nici Faraon nu va veni cu o oaste mare şi popor mult să-l ajute Ón război, c‚nd se vor ridica Óntărituri şi se vor face şanţuri pentru nimicirea multor suflete.

El a nesocotit jurăm‚ntul, p‚nă Óntr-at‚t, că a rupt legăm‚ntul, ba Óncă şi-a dat m‚na, şi a făcut toate aceste lucruri; nu va scăpa!

De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑPe viaţa Mea că, Óntruc‚t a nesocotit jurăm‚ntul făcut Ón Numele Meu, şi a rupt legăm‚ntul Meu, voi face să se Óntoarce asupra capului lui lucrul acesta.

Œmi voi Óntinde mreaja peste el, şi va fi prins Ón laţul Meu. Œl voi duce Ón Babilon, şi acolo Ól voi judeca pentru abaterea săv‚rşită de el faţă de Mine.

Dar toţi fugarii din toate oştile lui vor cădea loviţi de sabie, şi cei ce vor mai răm‚ne vor fi risipiţi Ón toate v‚nturile. Şi veţi şti că Eu, Domnul, am spus aceste lucruri.î Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑEu Ónsumi voi lua o rămurea din v‚rful unui cedru mare, şi o voi pune la păm‚nt. Voi rupe din v‚rful ramurilor lui o mlădiţă fragedă, şi o voi sădi pe un munte Ónalt şi ridicat.

Şi anume, o voi sădi pe un munte Ónalt al lui Israel; ea va da lăstari, va aduce rod, şi se va face un cedru măreţ. Păsări de tot felul se vor odihni sub umbra ramurilor lui.

Şi toţi copacii de pe c‚mp vor şti că Eu, Domnul, am pogor‚t copacul care se Ónălţa şi am Ónălţat copacul care era plecat; că Eu am uscat copacul cel verde şi am Ónverzit copacul cel uscat. Eu, Domnul, am vorbit, şi voi şi face.