Book of Ezekiel, глава 18

Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit, astfel: ÑPentru ce spuneţi voi zicătoarea aceasta Ón ţara lui Israel: ÑPărinţii au m‚ncat aguridă, şi copiilor li s-au sterpezit dinţii?î ÑPe viaţa Mea, zice Domnul, Dumnezeu că nu veţi mai avea prilej să spuneţi zicătoarea aceasta Ón Israel.

Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.

Omul care este drept, care face judecată şi dreptate, care nu măn‚ncă pe munţi carne jertfită idolilor, şi nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, care nu necinsteşte nevasta aproapelui său, şi nu se apropie de nevasta sa Ón timpul necurăţeniei ei, care n-asupreşte pe nimeni, care dă Ónapoi datornicului zălogul, care nu răpeşte nimic, care dă din p‚inea lui celui flăm‚nd şi Ónveleşte cu o haină pe cel gol, care nu Ómprumută cu dob‚ndă şi nu ia camătă, care Óşi abate m‚na de la nelegiuire şi judecă după adevăr Óntre un om şi altul, care urmează legile Mele şi păzeşte poruncile Mele, lucr‚nd cu credincioşie, ñ omul acela este drept, şi va trăi negreşit, zice Domnul, Dumnezeu.î ÑDacă acum omul acesta are un fiu iute la m‚nie, care varsă s‚nge, sau care face ceva de felul acesta; dacă acest fiu nu se ia Ón nimic după purtarea tatălui său neprihănit, ci măn‚ncă pe munţi, necinsteşte pe nevasta aproapelui său, asupreşte pe cel nenorocit şi pe cel lipsit, răpeşte, nu dă Ónapoi zălogul, ridică ochii spre idoli şi face ur‚ciuni, Ómprumută cu dob‚ndă şi ia camăta, s-ar putea oare să trăiască un astfel de fiu? Nu va trăi; a săv‚rşit toate aceste ur‚ciuni, de aceea trebuie să moară. S‚ngele lui să cadă asupra capului lui!

Dar dacă un om are un fiu, care vede toate păcatele tatălui său, le vede, dar nu face la fel; dacă fiul acela nu măn‚ncă pe munţi şi nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, nu necinsteşte pe nevasta aproapelui său, nu asupreşte pe nimeni, nu ia nici un zălog, nu răpeşte, ci dă din p‚inea lui celui flăm‚nd şi acoperă cu o haină pe cel gol, Óşi abate m‚na de la nelegiuire, nu ia nici dob‚ndă nici camătă, păzeşte poruncile Mele şi urmează legile Mele, acela nu va muri pentru nelegiuirea tatălui său, ci va trăi negreşit.

Dar tatăl său, care a fost un asupritor, a răpit de la alţii, a făcut Ón mijlocul poporului său ce nu este bine, el va muri pentru nelegiuirea lui!î ÑVoi Ónsă ziceţi: ÑPentru ce nu poartă fiul pedeapsa pentru nelegiuirea tatălui său?î Pentru că fiul a lucrat după neprihănire şi dreptate, a păzit şi a Ómplinit toate legile Mele; el va trăi negreşit!

Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, şi tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, şi răutatea celui rău va fi peste el.

Dar dacă cel rău se Óntoarce de la toate păcatele pe care le-a săv‚rşit, şi păzeşte toate legile Mele şi face ce este drept şi plăcut, va trăi negreşit, nu va muri.

Toate fărădelegile pe care le-a făcut, i se vor uita! El va trăi, din pricina neprihănirii Ón care a trăit.

Doresc Eu moartea păcătosului? zice Domnul, Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se Óntoarcă de pe căile lui şi să trăiască?

Œnsă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui şi săv‚rşeşte nelegiuirea, dacă se ia după toate ur‚ciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire şi la păcat; de aceea va muri Ón ele.

Voi ziceţi: ÑCalea Domnului nu este dreaptă!î Ascultaţi dar, casa lui Israel! Nu este calea Mea dreaptă? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte?

Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui şi săv‚rşeşte nelegiuirea, şi moare pentru aceasta, moare din pricina nelegiuirii pe care a săv‚rşit-o.

Dar dacă cel rău se Óntoarce de la răutatea lui şi face ce este drept şi bine, Óşi va păstra sufletul viu.

Pentru că Óşi deschide ochii şi se abate de la toate fărădelegile pe care le-a săv‚rşit, va trăi şi nu va muri.î Casa lui Israel zice: ÑCalea Domnului nu este dreaptă.î Oare calea Mea nu este dreaptă, casa lui Israel? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte?

De aceea vă voi judeca pe fiecare după căile lui, casă a lui Israel, zice Domnul, Dumnezeu. Œntoarceţi-vă şi abateţi-vă de la toate fărădelegile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire.

Lepădaţi de la voi toate fărădelegile, prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o inimă nouă şi un duh nou. Pentru ce vreţi să muriţi, casă a lui Israel?

Căci Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Œntoarceţi-vă dar la Dumnezeu, şi veţi trăi.î