Book of Ezekiel, глава 22

Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit, astfel: ÑŞi tu, fiul omului, vrei să judeci? Vrei să judeci cetatea setoasă de s‚nge? Pune-i Ónainte toate ur‚ciunile ei!

Spune: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑCetate, care verşi s‚nge Ón mijlocul tău, ca să-ţi vină ziua, şi care-ţi faci idoli ca să te spurci!

Te-ai făcut vinovată din pricina s‚ngelui pe care l-ai vărsat, şi te-ai spurcat prin idolii pe care i-ai făcut. Ţi-ai apropiat astfel zilele, şi ai ajuns la capătul anilor tăi! De aceea te fac de ocară printre neamuri şi de batjocură printre toate ţările.

Cei de aproape şi cei de departe Óşi vor bate joc de tine, căci eşti vestită ca spurcată şi plină de tulburări!

Iată că Ón tine, toţi voievozii lui Israel Óşi Óntrebuinţează puterea ca să verse s‚nge.

Œn tine, tatăl şi mama sunt dispreţuiţi, străinul este chinuit, orfanul şi văduva sunt asupriţi.

Tu Œmi nesocoteşti locaşurile Mele cele sfinte, Œmi spurci Sabatele.

Œn tine sunt b‚rfitori, ca să verse s‚nge; Ón tine se măn‚ncă jertfe idoleşti pe munţi; Ón mijlocul tău se fac desfr‚nări.

Œn mijlocul tău, se descoperă goliciunea tatălui; Ón mijlocul tău, este silită femeia Ón timpul necurăţiei ei!

Œn mijlocul tău, fiecare se dedă la ur‚ciuni cu nevasta aproapelui său, fiecare se spurcă prin amestecare de s‚nge cu nora sa, fiecare necinsteşte pe sora sa, fiica tatălui său.

Œn tine, se iau daruri pentru vărsare de s‚nge. Tu iei dob‚ndă şi camătă, jefuieşti cu sila pe aproapele tău, şi pe Mine, Mă uiţi, zice Domnul, Dumnezeu.î ÑDe aceea, iată că bat din m‚ini, din pricina lăcomiei pe care ai avut-o, şi din pricina s‚ngelui vărsat Ón mijlocul tău.

Œţi va suferi inima, şi Œţi vor fi m‚inile destul de tari Ón zilele c‚nd voi lucra Ómpotriva ta? Eu, Domnul, am vorbit, şi voi şi lucra.

Te voi risipi printre neamuri, te voi răsp‚ndi Ón felurite ţări, şi Óţi voi nimici cu desăv‚rşire necurăţia din mijlocul tău.

Vei fi spurcată astfel de tine Ónsăţi Ónaintea neamurilor, şi vei şti că Eu sunt Domnul.î Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, casa lui Israel a ajuns pentru Mine ca nişte zgură; toţi sunt aramă, cositor, fier, plumb, Ón cuptorul de topit; au ajuns nişte zgură de argint.

De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑPentru că toţi aţi ajuns nişte zgură, iată că vă voi str‚nge Ón mijlocul Ierusalimului.

Cum se str‚nge argintul, arama, fierul, plumbul şi cositorul, Ón cuptorul de topit şi se suflă Ón foc ca să se topească, aşa vă voi str‚nge şi Eu Ón m‚nia şi urgia Mea, vă voi pune acolo şi vă voi topi.

Da, vă voi str‚nge şi voi sufla peste voi cu focul m‚niei Mele şi vă veţi topi Ón el.

Cum se topeşte argintul Ón topitoare, aşa veţi fi topiţi voi Ón mijlocul lui. Şi veţi şti că Eu Domnul, Mi-am vărsat m‚nia peste voi.î Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, spune Ierusalimului: ÑEşti o ţară necurăţită, şi neudată de ploaie Ón ziua m‚niei.î Mai marii lui uneltesc Ón mijlocul lui, ca să Ónghită sufletele, ca un leu care răcneşte şi Óşi sf‚şie prada; pun m‚na pe bogaţii şi lucruri scumpe, şi măresc numărul văduvelor Ón mijlocul lui.

Preoţii lui calcă Legea Mea şi Œmi p‚ngăresc lucrurile Mele sfinte, nu fac nici o deosebire Óntre ce este sf‚nt şi ce nu este sf‚nt, nici nu Ónvaţă pe oameni să facă deosebire Óntre ce este necurat şi ce este curat, Óşi Óntorc ochii de la Sabatele Mele, şi sunt p‚ngărit Ón mijlocul lor.

Căpeteniile lui sunt Ón mijlocul lui ca nişte lupi care Óşi sf‚şie prada; varsă s‚nge, pierd sufletele, numai ca să-şi potolească lăcomia de bani.

Proorocii lui au pentru ei tencuieli de ipsos, vedenii Ónşelătoare, proorocii mincinoase. Ei zic: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu!î Şi Domnul nu le-a vorbit!

Poporul din ţară se dedă la silnicie, fură, asupreşte pe cel nenorocit şi pe cel lipsit, calcă Ón picioare pe străin, Ómpotriva oricărei dreptăţi!

Caut printre ei un om care să Ónalţe un zid, şi să stea Ón mijlocul spărturii Ónaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc nici unul!

Œmi voi vărsa urgia peste ei, Ói voi nimici cu focul m‚niei Mele, şi le voi Óntoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul, Dumnezeu.î