Book of Ezekiel, глава 23

Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, erau două femei, fiice ale aceleiaşi mame.

Ele au curvit Ón Egipt, au curvit Ón tinereţea lor; acolo le-au fost str‚nse ţ‚ţele, acolo le-a fost atins s‚nul fecioresc.

Cea mai mare se chema Ohola, şi sora ei Oholiba. Erau ale Mele, şi au născut fii şi fiice.î Ohola este Samaria; Oholiba este Ierusalimul.

Ohola nu Mi-a fost credincioasă; s-a aprins de dragoste pentru ibovnicii ei, după Asirieni, vecinii ei, Ómbrăcaţi cu ştofe vopsite Ón albastru, dregători şi căpetenii, toţi tineri şi plăcuţi, călăreţi călări pe cai.

Ea a curvit cu ei, cu toată fruntea copiilor Asiriei; s-a spurcat cu toţi aceia pentru care umbla nebună, s-a spurcat cu toţi idolii lor.

Nu s-a lăsat nici de curviile ei din Egipt, căci aceştia se culcaseră cu ea din tinereţea ei, Ói atinseseră s‚nul fecioresc, şi Óşi vărsaseră curviile peste ea.

De aceea, am dat-o Ón m‚inile ibovnicilor ei, Ón m‚inile copiilor Asiriei, pentru care se aprinsese de dragoste.

Ei i-au descoperit goliciunea, i-au luat fiii şi fiicele, şi pe ea au ucis-o cu sabia, de i s-a dus vestea printre femei, după judecăţile făcute de ei asupra ei.

Sora ei Oholiba a văzut lucrul acesta, şi a fost mai fără fr‚u, dec‚t ea Ón patima ei; şi a Óntrecut pe sora sa Ón curvii.

Ea s-a aprins de dragoste după copiii Asiriei, după dregători şi căpetenii, vecinii ei, Ómbrăcaţi Ón chip strălucit, călăreţi călări pe cai, toţi tineri şi plăcuţi.

Am văzut că se spurcase, Óntocmai ca cea dint‚i din am‚ndouă.

Ea a mers chiar mai departe Ón curviile ei. A zărit pe ziduri nişte zugrăveli de bărbaţi, nişte icoane de Haldei zugrăviţi cu culoare roşie, cu br‚ie Ómprejurul coapselor lor, cu turbane de felurite culori pe cap, toţi av‚nd Ónfăţişarea unor viteji, după felul Babilonenilor, a căror ţară de naştere este Haldea; şi s-a aprins după ei, la cea dint‚i privire, şi le-a trimis soli Ón Haldea.

Şi copiii Babilonului au venit la ea, Ón patul de dragoste, şi au spurcat-o cu curviile lor. Aşa că ea s-a spurcat cu ei, şi apoi inima i s-a Ónstrăinat de ei.

Şi c‚nd şi-a dezgolit ea necurăţia, şi-a descoperit goliciunea, şi inima Mea s-a Ónstrăinat de ea, cum se Ónstrăinase şi de sora sa.

Dar ea şi-a Ónmulţit curviile tot mai mult, g‚ndindu-se iarăşi la zilele tinereţii ei, c‚nd curvea Ón ţara Egiptului.

Ea s-a aprins după nişte necuraţi, a căror carne era ca a măgarilor, şi a căror apropiere era ca a armăsarilor.

Astfel, ţi-ai Ónnoit iarăşi nelegiuirile tinereţii tale, c‚nd Egiptenii Óţi str‚ngeau ţ‚ţele, din pricina s‚nului tău fecioresc.

De aceea, Oholiba, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑIată că aţ‚ţ Ómpotriva ta pe ibovnicii tăi, de care ţi-ai Ónstrăinat inima, şi-i aduc din toate părţile Ómpotriva ta: pe Babiloneni şi pe toţi Haldeii, căpitani, voievozi şi domni, şi pe toţi copiii Asiriei Ómpreună cu ei, tineri şi plăcuţi, toţi dregători şi căpetenii, oameni vestiţi, toţi călări pe cai.

Ei vin Ómpotriva ta cu arme, care şi roţi, şi cu o mulţime de popoare. Cu scut, pavăză şi coifuri, Ónaintează din toate părţile Ómpotriva ta. Lor le Óncredinţez judecata, şi te vor judeca după legile lor Te fac să-Mi simţi gelozia, şi se vor purta cu urgie cu tine. Œţi vor tăia nasul şi urechile, şi săm‚nţa ta va cădea lovită de sabie. Œţi vor lua fiii şi fiicele, şi ce-ţi va mai răm‚ne, va fi m‚ncat de foc.

Te vor dezbrăca de haine, şi vor lua podoabele scumpe cu care te găteşti.

Voi pune astfel capăt nelegiuirilor tale şi curviilor tale din ţara Egiptului. Aşa că nu-ţi vei mai Óndrepta privirile spre ei, şi nu te vei mai g‚ndi la Egipt.

Căci aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑIată, te dau Ón m‚inile acelora de care ţi s-a Ónstrăinat inima.

Se vor purta cu ură cu tine; Óţi vor ridica toate bogăţiile, şi te vor lăsa goală, goală de tot. Ruşinea necurăţiilor tale se va descoperi, ruşinea nelegiuirilor şi curviilor tale.

Lucrurile acestea ţi se vor Ónt‚mpla, pentru că ai curvit cu neamurile, pentru că te-ai spurcat cu idolii lor.

Ai mers pe calea surorii tale, de aceea, şi Eu Óţi pun potirul ei Ón m‚nă.

Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑVei bea potirul surorii tale, cel larg şi ad‚nc; vei ajunge de r‚s şi de batjocură. Œncape mult Ón el!

Te vei umple de beţie şi durere; căci potirul surorii tale Samaria este un potir de groază şi spaimă!

Œl vei bea şi Ól vei goli, Ói vei roade cioburile, şi-ţi vei sf‚şia ţ‚ţele. Căci Eu am vorbit, zice Domnul, Dumnezeu.î De aceea aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑPentru că M-ai uitat, pentru că M-ai aruncat la spate-ţi, poartă-ţi şi tu acum pedeapsa nelegiuirilor şi curviilor tale.î Domnul mi-a zis: ÑFiul omului, vrei să judeci pe Ohola şi Oholiba? Pune-le Ónainte ur‚ciunile lor!

Ele s-au dedat la preacurvie, şi pe m‚inile lor este s‚nge: au preacurvit cu idolii lor; şi copiii pe care Mi-i născuseră, i-au trecut prin foc Ón cinstea lor, ca să-i măn‚nce!

Afară de aceasta iată ce Mi-au mai făcut: Mi-au spurcat Locaşul cel sf‚nt Ón aceeaşi zi, şi Mi-au p‚ngărit Sabatele.

Căci după ce şi-au jertfit copiii la idolii lor, tot Ón ziua aceea s-au dus şi Ón Locaşul Meu cel sf‚nt, ca să-l spurce. Iată ce au făcut Ón Casa Mea.

Au umblat chiar după oamenii, care veneau de departe, le-au trimis soli, şi iată că ei au venit. Pentru ei te-ai scăldat tu, te-ai sulemenit la ochi, şi te-ai gătit cu podoabele tale; ai şezut pe un pat măreţ, Ónaintea căruia era Óntinsă o masă, pe care ai pus tăm‚ia şi untdelemnul Meu.

S-au auzit strigătele unei mulţimi vesele; şi cu mulţimea aceasta de oameni de r‚nd au adus nişte beţivi din pustie, care au pus brăţări Ón m‚inile celor două surori şi m‚ndre cununi pe capetele lor.

Am zis atunci cu privire la curva cea bătr‚nă: ÑŞi acum Óşi va urma ea oare curviile, şi tot vor mai veni la ea?î Şi au venit la ea cum vin la o curvă; aşa s-au dus la Ohola şi Oholiba, la aceste femei nelegiuite.

De aceea oamenii fără prihană le vor os‚ndi, cum se os‚ndesc femeile preacurve, cum se os‚ndesc cele ce varsă s‚nge; căci sunt prea curve, şi au s‚nge pe m‚ini.

Căci aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑVoi aduce Ómpotriva lor o mulţime de gloată mare, şi le voi da pradă chinului şi jafului.

Adunarea le va ucide cu pietre, şi le va doborÓ cu lovituri de sabie; le vor ucide fiii şi fiicele lor, şi le vor arde casele cu foc.

Voi face astfel să Ónceteze nelegiuirea Ón ţară; ca toate femeile să ia Ónvăţătură, şi să nu mai facă o nelegiuire ca a voastră!

Vi se va răsplăti astfel nelegiuirea, şi veţi purta păcatele săv‚rşite cu idolii voştri, şi veţi şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeu!î