Book of Ezekiel, глава 39

ÑFiul omului, proroceşte acum Ómpotriva lui Gog, şi spune: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată că am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului!

Te voi t‚rÓ, te voi aduce, te voi sui din fundul miazănoaptei, şi te voi aduce pe munţii lui Israel.

Œţi voi doborÓ arcul din m‚na st‚ngă, şi voi face să-ţi cadă săgeţile din m‚na dreaptă.

Vei cădea pe munţii lui Israel, tu şi toate oştile tale, şi popoarele care vor fi cu tine; te voi da de m‚ncare păsărilor de pradă, tuturor celor ce au aripi, şi fiarelor c‚mpului.

Vei cădea pe faţa c‚mpului, căci Eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu.î ÑVoi pune foc Magogului, şi celor ce locuiesc liniştiţi Ón ostroave, ca să ştie că Eu sunt Domnul.

Œmi voi face cunoscut Numele Meu cel sf‚nt Ón mijlocul poporului Meu Israel, şi nu-i voi mai lăsa să-Mi p‚ngărească Numele Meu cel sf‚nt; ci vor şti neamurile că Eu sunt Domnul, Sf‚ntul lui Israel!î ÑIată că lucrurile acestea vin şi se Ónt‚mplă, zice Domnul Dumnezeu! Aceasta este ziua, despre care am vorbit.

Atunci locuitorii cetăţilor lui Israel vor ieşi, vor arde şi vor da pradă flăcărilor armele, pavezele şi scuturile, arcurile şi săgeţile, lăncile şi suliţele; şi şapte ani vor face focul cu ele.

Nu vor lua lemne de pe c‚mp, şi nu vor tăia lemne din păduri, ci vor face focul cu armele. Vor jefui pe cei ce i-au jefuit, şi vor prăda pe cei ce i-au prădat, zice Domnul Dumnezeu.î ÑŒn ziua aceea, voi da lui Gog un loc de Ónmorm‚ntare Ón Israel: valea călătorilor, la răsăritul mării moarte, şi morm‚ntul acesta va astupa trecerea călătorilor. Acolo vor Óngropa pe Gog cu toată mulţimea lui, şi vor numi valea aceasta: ,Valea mulţimii lui Gog.í Şapte luni Ói va Óngropa casa lui Israel, ca să cureţe ţara.

Tot poporul ţării Ói va Óngropa, şi i se va duce vestea, Ón ziua c‚nd voi fi proslăvit, zice Domnul Dumnezeu.î Apoi vor alege nişte oameni care vor cutreiera neÓncetat ţara, şi care vor Óngropa trupurile rămase pe faţa păm‚ntului, ca să cureţe ţara; după şapte luni vor Óncepe să cerceteze.

Cei ce vor străbate ţara, o vor cutreiera, şi c‚nd unul din ei va vedea oasele unui om, va pune un semn l‚ngă el, p‚nă Ól vor Óngropa groparii Ón ,Valea mulţimii lui Gog.í Tot acolo va mai fi şi o cetate numită Hamona (Mulţime). Aşa vor curăţi ţara.î Fiul omului, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑSpune păsărilor de orice soi, şi tuturor fiarelor c‚mpului: ,Adunaţi-vă, şi veniţi! Str‚ngeţi-vă din toate părţile, pentru jertfa Mea, pe care o junghii pentru voi; jertfă mare este pe munţii lui Israel! M‚ncaţi carne, şi beţi s‚nge, m‚ncaţi carnea vitejilor, şi beţi s‚ngele voievozilor păm‚ntului, s‚nge de berbeci, de miei, de ţapi, de tauri Óngrăşaţi din Basan!

M‚ncaţi grăsime p‚nă vă veţi sătura, şi beţi s‚nge p‚nă vă veţi Ómbăta, din jertfele mele, pe care le voi junghia pentru voi.

Săturaţi-vă la masa Mea de carnea cailor şi a călăreţilor, de carnea vitejilor şi a tuturor oamenilor de război, zice Domnul Dumnezeu.î ÑŒmi voi arăta slava Óntre neamuri; şi toate neamurile vor vedea judecăţile pe care le voi face, şi pedepsele cu care Ói va lovi m‚na Mea.

Cei din casa lui Israel vor şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor, din ziua aceea şi de atunci Ónainte.

Şi neamurile vor cunoaşte că din pricina nelegiuirilor ei, a fost dusă casa lui Israel Ón robie, din pricina fărădelegilor ei, săv‚rşite de ea Ómpotriva Mea; de aceea le-am ascuns Faţa Mea, şi i-am dat Ón m‚inile vrăjmaşilor lor, ca să piară toţi ucişi de sabie.

Le-am făcut după necurăţiile lor şi după fărădelegile lor, şi le-am ascuns Faţa Mea.î ÑDe aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Acum voi aduce Ónapoi pe prinşii de război ai lui Iacov, voi avea milă de toată casa lui Israel, şi voi fi gelos de Numele Meu cel sf‚nt.

Atunci Óşi vor uita ocara, şi toate fărădelegile pe care le-au săv‚rşit Ómpotriva Mea, c‚nd locuiau liniştiţi Ón ţara lor, şi c‚nd nu-i tulbura nimeni.

C‚nd Ói voi aduce Ónapoi dintre popoare, şi Ói voi str‚nge din ţara vrăjmaşilor lor, voi fi sfinţit de ei Ónaintea multor neamuri.

Şi vor şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor, care-i lăsasem să fie luaţi prinşi de război Óntre neamuri, şi care-i str‚ng iarăşi Ón ţara lor; nu voi mai lăsa pe nici unul din ei acolo şi nu le voi mai ascunde Faţa Mea, căci voi turna Duhul Meu pentru casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.î