Book of Ezekiel, глава 40

Œn anul al douăzeci şi cincilea al robiei noastre, la Ónceputul anului, Ón ziua a zecea a lunii, la patrusprezece ani după dăr‚marea cetăţii, tocmai Ón ziua aceea, a venit m‚na Domnului peste mine, şi m-a strămutat Ón ţara lui Israel.

M-a dus acolo, Ón nişte vedenii dumnezeieşti, şi m-a aşezat pe un munte foarte Ónalt; spre miazăzi de acest munte era ceva ca o cetate zidită.

M-am dus acolo; şi iată că acolo era un om, a cărui Ónfăţişare era ca Ónfăţişarea aramei; el avea Ón m‚nă o sfoară de măsurat, de in, şi o prăjină de măsurat, şi stătea la poartă, Omul acela mi-a zis: ÑFiul omului, priveşte cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale, şi ia aminte la toate lucrurile, pe care ţi le voi arăta; căci ai fost adus aici ca să ţi le arăt. Fă cunoscut casei lui Israel tot ce vei vedea.î Un zid Ónconjura Templul pe din afară de jur Ómprejur. Œn m‚na omului aceluia era o prăjină de măsurat lungă de şase coţi, fiecare cot av‚nd o palmă mai mult dec‚t cotul obişnuit. A măsurat lăţimea zidului, care era de o prăjină, şi Ónălţimea, care era tot de o prăjină.

A mers la poarta de răsărit, şi i-a suit treptele. A măsurat pragul porţii, care era lat de o prăjină, şi celălalt prag care era lat de o prăjină.

Fiecare odaie de pază era lungă de o prăjină, şi largă tot de o prăjină. Œntre fiecare două odăi de pază era un loc gol de cinci coţi. Pragul porţii, de l‚ngă tinda porţii dinăuntru, era de o prăjină.

A măsurat şi tinda porţii dinăuntru; era de o prăjină.

A măsurat apoi tinda porţii; era de opt coţi, şi st‚lpii ei erau de doi coţi. Tinda porţii era spre partea dinăuntru.

Odăile de pază ale porţii de răsărit erau Ón număr de trei de o parte şi trei de cealaltă; fiecare aveau aceeaşi măsură, şi st‚lpii de fiecare parte aveau tot aceeaşi măsură.

A măsurat apoi lărgimea deschizăturii porţii, care era de zece coţi, şi lungimea porţii, care era de treisprezece coţi.

Œnaintea odăilor de pază era un loc gol de un cot de o parte şi de cealaltă; fiecare odaie de pază avea şase coţi de o parte, şi şase coţi de cealaltă.

A măsurat poarta de la acoperişul unei odăi de pază, p‚nă la acoperişul celeilalte; Óntre cele două deschizături care erau faţă Ón faţă era o lăţime de douăzeci şi cinci de coţi.

A măsurat tinda porţii şi a găsit douăzeci de coţi; tinda da Óntr-o curte, de jur Ómprejurul porţii.

Locul dintre poarta de la intrare şi tinda porţii dinăuntru era lung de cincizeci de coţi.

La odăile de pază şi la st‚lpii lor dinăuntrul porţii de jur Ómprejur erau nişte ferestre Óngrădite; ferestre erau şi Ónăuntru Ón tindele porţii de jur Ómprejur; iar pe st‚lpi erau săpate ramuri de finici.

M-a dus Ón curtea de afară, unde se aflau odăi şi un caldar‚m de jur Ómprejur; pe caldar‚mul acesta erau treizeci de odăi.

Caldar‚mul era l‚ngă porţi, şi era de-a lungul porţilor: acesta era caldar‚mul de jos.

A măsurat lăţimea de la poarta de jos p‚nă la partea de afară a curţii dinăuntru, şi avea o sută doi coţi, la răsărit şi la miazănoapte.

A măsurat lungimea şi lăţimea porţii de miazănoapte a curţii de afară.

Odăile ei de pază, Ón număr de trei de o parte şi trei de alta, st‚lpii şi tinda ei, aveau aceeaşi măsură ca poarta dint‚i, cincizeci de coţi Ón lungime şi douăzeci şi cinci de coţi Ón lăţime.

Ferestrele ei, tinda ei, finicii ei, aveau aceeaşi măsură ca poarta de răsărit; te suiai la ea pe şapte trepte, iar tinda ei era Ón partea dinăuntru.

La curtea dinăuntru era o poartă, Ón faţa porţii de miazănoapte şi Ón faţa porţii de răsărit; a măsurat o sută de coţi de la o poartă p‚nă la cealaltă.

M-a dus Ón partea de miazăzi, unde se afla poarta de la miazăzi. I-a măsurat st‚lpii şi tinda, care aveau aceeaşi măsură.

Poarta aceasta şi tinda ei aveau ferestre de jur Ómprejur, ca şi celelalte ferestre, şi poarta era lungă de cincizeci de coţi şi lată de douăzeci şi cinci de coţi.

La ea te suiai pe o scară de şapte trepte, iar tinda ei era Ón partea dinăuntru; pe st‚lpi era c‚te un finic de fiecare parte.

Curtea dinăuntru avea o poartă Ónspre miazăzi; a măsurat de la o poartă p‚nă la cealaltă spre miazăzi o sută de coţi.

M-a dus Ón curtea dinăuntru, pe poarta de miazăzi. A măsurat poarta de miazăzi, şi a găsit că avea aceeaşi măsură.

Odăile ei de pază, st‚lpii şi tinda ei, aveau aceeaşi măsură. Poarta aceasta şi tinda ei aveau ferestre de jur Ómprejur, şi poarta era lungă de cincizeci de coţi şi lată de douăzeci şi cinci de coţi.

(De jur Ómprejur erau tinzi lungi de două zeci şi cinci de coţi şi late de cinci coţi.) Tinda porţii dădea Ón curtea de afară; pe st‚lpii ei erau finici, şi opt trepte pentru suit la poartă.

M-am dus apoi Ón curtea dinăuntru, pe intrarea de răsărit. A măsurat poarta, şi a găsit că avea aceeaşi măsură.

Odăile ei de pază, st‚lpii ei şi tinda ei, aveau aceeaşi măsură. Poarta aceasta şi tinda ei aveau şi ele ferestre de jur Ómprejur, lungi de cinci zeci de coţi şi late de două zeci şi cinci.

Tinda ei dădea Ón curtea de afară; de fiecare parte erau finici pe st‚lpi, şi opt trepte pentru suit la poartă.

M-a dus la poarta de miază-noapte. A măsurat-o, şi a găsit aceeaşi măsură.

Şi ea avea odăi de pază, st‚lpi, tindă şi ferestre de jur Ómprejur; era lungă de cinci zeci de coţi şi lată de două zeci şi cinci de coţi.

Tinda ei dădea Ón curtea de afară; de fiecare parte erau cinci finici pe st‚lpii ei, şi opt trepte pentru suit la poartă.

Era o odaie, care se deschidea spre tinda porţii; acolo trebuiau spălate arderile de tot.

Œn tinda porţii erau de fiecare parte două mese, pe care trebuia junghiată arderea de tot, jertfa de ispăşire şi jertfa pentru vină.

Œn una din părţile de afară, cum te sui la intrarea porţii de miază-noapte, erau două mese; şi Ón cealaltă parte, spre tinda porţii, erau iarăşi două mese.

Œn cele două părţi ale porţii, se aflau astfel patru mese de o parte şi patru mese de cealaltă, de toate opt mese, pe care trebuiau Ónjunghiate jertfele.

Œn faţa meselor pentru jertfe, mai erau pentru arderile de tot patru mese de pietre cioplite, lungi de un cot şi jumătate, late de un cot şi jumătate, şi Ónalte de un cot; pe mesele acestea, trebuiau puse uneltele cu care se Ónjunghiau vitele pentru arderi de tot şi pentru celelalte jertfe.

Pe dinăuntru casa avea de jur Ómprejur pervazuri de un lat de m‚nă, care slujeau ca mese pentru carnea jertfelor.

Afară din poarta dinăuntru erau două odăi pentru c‚ntăreţi Ón curtea dinăuntru: una era alături de poarta de miază noapte şi avea faţa spre miazăzi, cealaltă era alături de poarta de miazăzi şi avea faţa spre miazănoapte.

El mi-a zis: ÑOdaia aceasta, dinspre miazăzi, este pentru preoţii care Óngrijesc de slujba Templului.

Iar odaia dinspre miazănoapte este pentru preoţii care Óngrijesc de slujba altarului. Fiii lui Ţadoc sunt aceia care, din fiii lui Levi, se apropie de Domnul, ca să-I slujească.

A măsurat curtea, care era Ón patru colţuri, lungă de o sută de coţi. Altarul era Ónaintea casei.

M-a dus Ón tinda casei. A măsurat st‚lpii tindei, şi a găsit cinci coţi de o parte, şi cinci coţi de cealaltă. Lăţimea porţii era de patrusprezece coţi, iar peretele de pe laturile porţii era de trei coţi deoparte şi de trei coţi de cealaltă.

Tinda avea o lungime de douăzeci de coţi şi o lăţime de doisprezece coţi; te suiai la ea pe zece trepte. L‚ngă st‚lpi mai erau şi alţi st‚lpi, unul de o parte şi altul de alta.