Book of Ezekiel, глава 42

Apoi m-a scos şi m-a dus Ón curtea de afară dinspre miază noapte, şi m-a dus Ón odăile din faţa locului gol şi din faţa clădirii la miază noapte.

Faţa unde se afla uşa de miază noapte, avea o lungime de o sută de coţi; şi lăţimea era de cincizeci de coţi.

Œn dreptul celor douăzeci de coţi ai curţii dinăuntru, şi Ón dreptul caldar‚mului curţii de afară, se aflau pridvoare l‚ngă pridvoare Ón catul al treilea.

Pe dinaintea odăilor, era un loc de trecere lat de zece coţi, şi un drum de un cot; uşile lor erau spre miază noapte.

Odăile de sus erau mai str‚mte dec‚t cele de jos şi dec‚t cele de la mijlocul clădirii, pentru că le mai luau din loc şi pridvoarele.

Erau trei caturi, dar n-aveau st‚lpi ca st‚lpii curţilor; de aceea, Óncep‚nd de jos, odăile de sus erau mai str‚mte dec‚t cele de jos şi cele de la mijloc.

Zidul de afară, care mergea alături cu odăile, dinspre curtea de afară, Ón faţa odăilor, avea o lungime de cincizeci de coţi; căci lungimea odăilor dinspre curtea de afară era de cincizeci de coţi. Dar faţa Templului avea o sută de coţi.

Dedesubtul acestor odăi era intrarea de la răsărit, cum veneai din curtea de afară.

Mai erau nişte odăi de grosimea zidului curţii dinspre răsărit, Ón dreptul locului gol şi Ón dreptul clădirii.

Œn faţa lor, era un loc de trecere, ca şi Ónaintea odăilor dinspre miază noapte, de aceeaşi lungime şi lăţime; ieşirile, Óntocmirea şi uşile lor erau la fel.

Tot aşa era şi cu uşile odăilor dinspre miazăzi. Era o uşă la capul locului de trecere, care se afla drept Ónaintea zidului dinspre răsărit, pe unde intrai.

El mi-a zis: ÑOdăile de la miazănoapte şi odăile de la miazăzi, care sunt Ón faţa locului gol, sunt odăile sfinte, unde vor m‚nca lucrurile prea sfinte preoţii, care se apropie de Domnul; Ón ele vor pune lucrurile prea sfinte, darurile de m‚ncare, vitele aduse ca jertfe de ispăşire şi de vină; căci locul acesta este sf‚nt.

C‚nd vor intra preoţii, nu vor ieşi din locul sf‚nt ca să se ducă Ón curtea de afară, ci Óşi vor lăsa acolo hainele cu care fac slujba, căci hainele acestea sunt sfinte; se vor Ómbrăca Ón alte haine ca să se apropie de curtea care este pentru popor.î După ce a isprăvit de măsurat casa dinăuntru, m-a scos pe poarta dinspre răsărit, şi a măsurat-o pe partea de afară de jur Ómprejur.

A măsurat partea de răsărit cu prăjina de măsurat, şi de jur Ómprejur a găsit cinci sute de prăjini.

A măsurat partea de miazănoapte cu prăjina de măsurat, şi a găsit de jur Ómprejur cinci sute de prăjini.

A măsurat partea de miazăzi cu prăjina de măsurat, şi a găsit cinci sute de prăjini.

S-a Óntors apoi spre apus, şi a măsurat cinci sute de prăjini cu prăjina de măsurat.

A măsurat astfel Ón cele patru laturi zidul de jur Ómprejurul casei; lungimea era de cinci sute de prăjini, şi lăţimea de cinci sute de prăjini; zidul acesta despărţea locul sf‚nt de cel nesf‚nt.