Book of Ezekiel, глава 43

M-a dus la poartă, la poarta dinspre răsărit.

Şi iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul Său era ca urletul unor ape mari, şi păm‚ntul strălucea de slava Sa.

Vedenia aceasta semăna cu aceea pe care o avusesem c‚nd venisem să nimicesc cetatea; şi vedeniile acestea semănau cu aceea pe care o avusesem, l‚ngă r‚ul Chebar. Şi am căzut cu faţa la păm‚nt.

Slava Domnului a intrat Ón Casă pe poarta dinspre răsărit.

Atunci, Duhul m-a răpit şi m-a dus Ón curtea dinăuntru. Şi Casa era plină de slava Domnului!

Am auzit pe cineva vorbindu-mi din Casă, şi un om stătea l‚ngă mine.

El mi-a zis: ÑFiul omului, acesta este locul scaunului Meu de domnie, locul unde voi pune talpa picioarelor Mele; aici voi locui veşnic Ón mijlocul copiilor lui Israel! Casa lui Israel şi Ómpăraţii lor nu-Mi vor mai p‚ngări Numele Meu cel sf‚nt, prin curviile lor şi prin trupurile moarte ale Ómpăraţilor lor la moartea lor, ca atunci c‚nd Óşi puneau pragul lor l‚ngă pragul Meu, st‚lpii lor l‚ngă st‚lpii Mei, şi nu era dec‚t un zid Óntre Mine şi ei. Aşa au p‚ngărit ei Numele Meu cel sf‚nt cu ur‚ciunile pe care le-au săv‚rşit; de aceea i-am mistuit Ón m‚nia Mea.

Acum vor depărta de la Mine curviile lor şi trupurile moarte ale Ómpăraţilor lor, şi voi locui veşnic Ón mijlocul lor.

Tu, Ónsă, fiul omului, arată Templul acesta casei lui Israel; ei să-i măsoare planul, şi să roşească de nelegiuirile lor.

Dacă vor roşi de toată purtarea lor, arată-le chipul casei acesteia, Óntocmirea ei, ieşirile şi intrările ei, toate planurile şi toate legile ei; zugrăveşte-le-o sub ochi, ca să păzească toate planurile ei, toate poruncile ei şi toate or‚nduirile ei, şi să facă Óntocmai după ele.

Aceasta este legea privitoare la Casă. Pe v‚rful muntelui, tot locul pe care-l va cuprinde ea, este prea sf‚nt. Iată, aceasta este legea asupra Casei.

Iată măsurile altarului, Ón coţi; fiecare cot era cu o palmă mai lung dec‚t cotul obişnuit. Temelia era Ónaltă de un cot, şi lată de un cot; şi pervazul dimprejur avea o lăţime de un lat de m‚nă; aceasta era propteaua altarului.

De la temelia de pe păm‚nt p‚nă la pervazul de jos erau doi coţi, şi o lăţime de un cot; şi de la pervazul cel mic p‚nă la cel mare erau patru coţi, şi un cot lăţime.

Altarul avea o vatră de patru coţi; şi din vatra altarului se Ónălţau patru coarne.

Vatra altarului avea o lungime de doisprezece coţi, o lăţime de doisprezece coţi, şi cu cele patru laturi ale lui făcea un pătrat.

Pervazul avea patrusprezece coţi lungime pe patrusprezece coţi lăţime, Ón cele patru laturi ale lui; marginea de sus era de o jumătate de cot; temelia era lată de un cot de jur Ómprejur, şi treptele erau Óndreptate spre răsărit.

El mi-a zis: ÑFiul omului, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată legile cu privire la altar, pentru ziua c‚nd Ól vor face, ca să aducă pe el arderi de tot şi să stropească s‚ngele.

Să dai preoţilor, Leviţilor, care sunt din săm‚nţa lui Ţadoc şi care se apropie de Mine ca să-Mi slujească, zice Domnul Dumnezeu, un viţel pentru jertfa de ispăşire.

Să iei din s‚ngele lui, şi să ungi cele patru coarne ale altarului, cele patru colţuri ale pervazului, şi marginea care-l Ónconjoară; să curăţeşti astfel altarul şi să faci ispăşire pentru el.

Să iei viţelul pentru ispăşite, şi să-l ardă Óntr-un loc anume l‚ngă Casă, afară din sf‚ntul Locaş.

Œn ziua a doua, să aduci ca jertfă de ispăşire un ţap fără cusur, ca să cureţe altarul, cum l-au curăţit cu viţelul.

După ce vei isprăvi de făcut ispăşirea, să aduci un viţel fără cusur, şi un berbec din turmă fără cusur.

Să-i aduci Ónaintea Domnului; preoţii să-i presare cu sare, şi să-i aducă Domnului ca ardere de tot.

Timp de şapte zile, să jertfeşti Ón fiecare zi un ţap ca jertfă de ispăşire; să jertfească şi un viţel şi un berbec din turmă, am‚ndoi fără cusur.

Timp de şapte zile, vor face ispăşirea şi curăţirea altarului, şi-l vor sfinţi astfel.

După ce se vor Ómplini aceste zile, de la ziua a opta Ónainte, preoţii să aducă pe altar arderile voastre de tot, şi jertfele voastre de mulţumire. Şi vă voi fi binevoitor, zice Domnul Dumnezeu.î