Book of Ezekiel, глава 6

Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, Óntoarce-ţi faţa spre munţii lui Israel, proroceşte Ómpotriva lor, şi zi: ,Munţi ai lui Israel, ascultaţi cuv‚ntul Domnului, Dumnezeu! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către munţi şi dealuri, către văgăuni şi văi: ,Iată, voi aduce sabia Ómpotriva voastră, şi vă voi nimici Ónălţimile.

Altarele voastre vor fi pustiite, st‚lpii voştri Ónchinaţi soarelui vor fi sfăr‚maţi, şi voi face ca morţii voştri să cadă Ónaintea idolilor voştri.

Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel Ónaintea idolilor lor, şi vă voi risipi oasele Ón jurul altarelor voastre.

Pretutindeni pe unde locuiţi, cetăţile vă vor fi nimicite, şi Ónălţime pustiite; altarele voastre vor fi surpate şi părăsite, idolii voştri vor fi sfăr‚maţi şi vor pieri, st‚lpii voştri Ónchinaţi soarelui vor fi tăiaţi, şi lucrările voastre nimicite.

Morţii vor cădea Ón mijlocul vostru, şi veţi şti că Eu sunt Domnul.

Dar voi lăsa c‚teva rămăşiţe dintre voi, care vor scăpa de sabie printre neamuri, c‚nd veţi fi risipiţi Ón felurite ţări.

Şi cei ce vor scăpa din voi Óşi vor aduce aminte de Mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima preacurvară şi necredincioasă, şi ochii care au curvit după idolii lor. Atunci le va fi sc‚rbă de ei Ónşişi, din pricina mişeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor ur‚ciunilor lor.

Şi vor şti că Eu sunt Domnul, şi că nu degeaba i-am ameninţat că le voi trimite toate aceste rele.

Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Bate din m‚ini, dă din picioare, şi zi: ,Vai!í pentru toate ur‚ciunile cele rele ale casei lui Israel, care va cădea lovită de sabie, de foamete şi de ciumă.

Cine va fi departe va muri de ciumă, şi cine va fi aproape va cădea ucis de sabie; iar cine va răm‚ne şi va fi Ómpresurat, va pieri de foame. Aşa Œmi voi potoli urgia asupra lor.

Şi veţi şti că Eu sunt Domnul, c‚nd morţii lor vor fi Ón mijlocul idolilor lor, Ómprejurul altarelor lor, pe orice deal Ónalt, pe toate v‚rfurile munţilor, sub orice copac verde, sub orice stejar stufos, acolo unde aduceau tăm‚ie cu miros plăcut tuturor idolilor lor.

Œmi voi Óntinde m‚na Ómpotriva lor, şi voi face ţara deşartă şi pustie, de la pustie p‚nă la Dibla, pretutindeni unde locuiesc. Şi vor şti că Eu sunt Domnul.î