Book of Ezekiel, глава 7

Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑŞi tu, fiul omului, ascultă: aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu, despre ţara lui Israel: ,Vine sf‚rşitul, vine sf‚rşitul peste cele patru margini ale ţării!

Acum vine sf‚rşitul peste tine; Œmi voi trimite m‚nia Ómpotriva ta, te voi judeca după faptele tale. Şi te voi pedepsi pentru toate ur‚ciunile tale.

Ochiul Meu va fi fără milă pentru tine, şi nu Mă voi Óndura, ci te voi pedepsi după faptele tale, cu toate că ur‚ciunile tale vor fi Ón mijlocul tău şi ar trebui să te ajute. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.í Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată, vine o nenorocire, o nenorocire nemaipomenită!

Vine sf‚rşitul, vine sf‚rşitul; se trezeşte Ómpotriva ta! Iată că a şi venit!

Œţi vine r‚ndul, locuitor al ţării! Vine vremea, se apropie ziua de necaz, şi nu de bucurie pe munţi!

Acum Œmi voi vărsa Ón cur‚nd urgia peste tine, Œmi voi potoli m‚nia peste tine; te voi judeca după faptele tale, şi te voi pedepsi pentru toate minciunile tale.

Ochiul Meu va fi fără milă, şi nu Mă voi Óndura; te voi pedepsi după faptele tale, măcar că ur‚ciunile tale vor fi Ón mijlocul tău, şi ar trebui să te ajute. Şi veţi ştii că Eu sunt Domnul, cel ce loveşte!

Iată ziua! Iată-o că vine! Œţi vine r‚ndul! Œnfloreşte toiagul, odrăsleşte m‚ndria!

Silnicia s-a Ónălţat, ca să slujească de toiag răutăţii; nu mai răm‚ne nimic din ei, nici din gloata lor gălăgioasă, nici din bogăţia lor! Şi nimeni nu-i boceşte!

Vine vremea, se apropie ziua! Să nu se bucure cumpărătorul, să nu se m‚hnească v‚nzătorul! Căci izbucneşte m‚nia Ómpotriva Óntregii lor mulţimi.

Nu, v‚nzătorul nu va mai căpăta Ónapoi ce a v‚ndut, chiar dacă ar mai fi printre cei vii; căci prorocia Ómpotriva Óntregii lor mulţimi nu va fi schimbată, şi din pricina nelegiuirii lui nici unul nu-şi va păstra viaţa.

Sună tr‚mbiţa, totul este gata, dar nimeni nu merge la luptă; căci urgia Mea izbucneşte Ómpotriva Óntregii lor mulţimi.í Afară b‚ntuie sabia, Ón casă ciuma şi foametea! Cine este la c‚mp va muri de sabie, iar cine este Ón cetate va fi m‚ncat de foamete şi ciumă.

Fugarii lor, c‚nd scapă, stau pe munţi, ca nişte porumbei ai văilor, văit‚ndu-se toţi, fiecare de nelegiuirea lui.

M‚inile tuturor au slăbit, şi genunchii tuturor se topesc ca apa.

Se Óncing cu saci, şi-i apucă groaza. Toate feţele sunt acoperite de ruşine, şi toate capetele sunt rase.

Œşi vor arunca argintul pe uliţe, şi aurul lor le va fi o sc‚rbă. Argintul sau aurul lor nu poate să-i scape Ón ziua urgiei Domnului; nu poate nici să le sature sufletul, nici să le umple măruntaiele; căci el i-a aruncat Ón nelegiuirea lor.

Se făleau cu podoaba lor măreaţă, şi cu ea au făcut icoanele ur‚ciunilor lor, ale idolilor lor. De aceea le-o voi preface Ón sc‚rbă pentru ei.

O voi da de jaf Ón m‚inile străinilor, şi ca pradă nelegiuiţilor păm‚ntului ca s-o p‚ngărească.

Œmi voi Óntoarce faţa de la ei, şi Mi se va p‚ngări Locaşul Meu cel sf‚nt; da, prădătorii vor pătrunde Ón el, şi-l vor p‚ngări.

Pregătiţi lanţurile! Căci ţara este plină de omoruri, şi cetatea este plină de silnicie.

Voi aduce popoarele cele mai rele, ca să pună m‚na pe casele lor; voi pune capăt m‚ndriei celor puternici, şi sfintele lor locaşuri vor fi p‚ngărite.

Vine prăpădul! ñ Ei caută scăpare, dar scăpare nu-i!

Vine nenorocire peste nenorocire, zvon după zvon. Ei cer vedenii proorocilor; dar preoţii nu mai cunosc Legea, şi bătr‚nii nu mai pot da sfaturi.

Œmpăratul jeleşte, voievodul se Ónspăim‚ntă, şi m‚inile poporului ţării tremură. Le voi face după umbletele lor, Ói voi judeca după cuviinţă, şi vor şti că Eu sunt Domnul.î