Book of Hosea, глава 13

C‚nd vorbea Efraim, răsp‚ndea groaza Ón Israel. Dar cum a păcătuit cu Baal, a murit.

Şi acum ei păcătuiesc Óntr-una, Óşi fac chipuri turnate din argintul lor, idoli născociţi de ei, lucrare făcută de meşteri. Acestora le vorbesc ei, şi jertfind oameni, sărută viţei!

De aceea, vor fi ca norul de dimineaţă, ca roua care trece repede, ca pleava suflată de v‚nt din arie, ca fumul, care iese din horn.

Dar Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, din ţara Egiptului Óncoace. Tu cunoşti că nu este alt Dumnezeu afară de Mine, şi nu este alt M‚ntuitor afară de Mine.

Eu te-am cunoscut Ón pustie, Óntr-un păm‚nt fără apă.

Dar c‚nd au dat de păşune, s-au săturat, şi c‚nd s-au săturat, inima li s-a umflat de m‚ndrie; de aceea M-au uitat.

Eu M-am făcut ca un leu pentru ei, şi-i p‚ndesc ca un pardos pe drum.

Mă năpustesc asupra lor, ca o ursoaică lipsită de puii ei, le sf‚şii Ónvelişul inimii; Ói Ónghit pe dată ca un leu, şi fiarele c‚mpului Ói vor face bucăţi.

Pieirea ta, Israele, este că ai fost Ómpotriva Mea, Ómpotriva Celui ce te putea ajuta.

Unde este Ómpăratul tău, ca să te scape Ón toate cetăţile tale? Unde sunt judecătorii tăi, despre care ziceai: ÑDă-mi un Ómpărat şi domni?î Ţi-am dat un Ómpărat Ón m‚nia Mea, şi ţi-l iau Ón urgia Mea!

Nelegiuirea lui Efraim este str‚nsă, păcatul lui este păstrat.

Œl vor apuca durerile naşterii; este un copil neÓnţelept, căci nu poate să nască la vremea sorocită!

Œi voi răscumpăra din m‚na locuinţei morţilor, Ói voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde Óţi este ciuma? Locuinţă a morţilor, unde Óţi este nimicirea? Căinţa este ascunsă de privirile Mele!

Oric‚t de roditor ar fi Efraim Ón mijlocul fraţilor săi, tot va veni v‚ntul de răsărit, se va st‚rni din pustie un v‚nt al Domnului, Ói va usca izvoarele, şi-i va seca f‚nt‚nile: va jefui vistieria de toate vasele ei de preţ.

Samaria este pedepsită, pentru că s-a răzvrătit Ómpotriva Dumnezeului ei. Vor cădea ucişi de sabie; pruncii lor vor fi zdrobiţi, şi vor spinteca p‚ntecele femeilor lor Ónsărcinate.