Book of Hosea, глава 9

Nu te bucura Israele, nu te Ónveseli, ca popoarele, pentru că ai curvit, părăsind pe Domnul, pentru că ai iubit o plată necurată Ón toate ariile cu gr‚u!

Aria şi teascul nu-i vor hrăni, şi mustul le va lipsi.

Nu vor răm‚ne Ón ţara Domnului; ci Efraim se va Óntoarce Ón Egipt, şi vor m‚nca Ón Asiria m‚ncăruri necurate.

Nu vor aduce Domnului vin ca jertfă de băutură: căci nu-I vor fi plăcute. P‚inea lor le va fi ca o p‚ine de jale; toţi cei ce vor m‚nca din ea, se vor face necuraţi; căci p‚inea lor va fi numai pentru ei, nu va intra Ón Casa Domnului!

Ce veţi face Ón zilele de praznic, la sărbătorilor Domnului?

Căci iată că ei pleacă din pricina pustiirii; Egiptul Ói va aduna, Moful le va da morminte; ce au mai scump, argintul lor, va fi prada mărăcinilor, şi vor creşte spinii Ón corturile lor.

Vin zilele pedepsei, vin zilele răsplătirii: Israel va vedea singur dacă proorocul este nebun, sau dacă omul insuflat aiurează. Şi aceasta din pricina mărimii nelegiuirilor şi răzvrătirilor tale.

Efraim stă la p‚ndă Ómpotriva Dumnezeului meu, proorocului i se Óntind laţuri de păsări pe toate căile lui, Ól vrăjmăşesc Ón Casa Dumnezeului său.

S-au afundat Ón stricăciune, ca Ón zilele Ghibei; Domnul Œşi va aduce aminte de nelegiuirea lor, le va pedepsi păcatele.

Am găsit pe Israel ca pe nişte struguri Ón pustie, am văzut pe părinţii voştri ca pe cele dint‚i roade ale unui smochin, Ón primăvară; dar ei s-au dus la Baal-Peor, s-au pus Ón slujba idolului sc‚rbos, şi au ajuns ur‚cioşi ca şi acela pe care Ól iubeau.

Slava lui Efraim va zbura ca o pasăre: nu mai este nici o naştere, nici o Ónsărcinare, şi nici o zămislire!

Chiar dacă Óşi vor creşte copiii, Ói voi lipsi de ei Ónainte ca să ajungă oameni mari; şi vai de ei, c‚nd Œmi voi Óntoarce privirile de la ei!

Efraim, după cum văd, Óşi dă copiii la pradă; şi Efraim Óşi va duce singur copiii la cel ce-i va ucide! ñ Dă-le, Doamne!Ö Ce să le dai?Ö Dă-le un p‚ntece, care să nască Ónainte de vreme şi ţ‚ţe seci!Ö Toată răutatea lor este la Ghilgal; acolo M-am sc‚rbit de ei. Din pricina răutăţii faptelor lor, Ói voi izgoni din Casa Mea. Nu-i mai pot iubi, toate căpeteniile lor sunt nişte Óndărătnici.

Efraim este lovit, rădăcina i s-a uscat; nu mai dau rod; şi chiar dacă au copii, le voi omorÓ rodul iubit de ei. ñ Dumnezeul meu Ói va lepăda, pentru că nu L-au ascultat: de aceea vor rătăci printre neamuri. ñ