Book of Judges, глава 12

Bărbaţii lui Efraim s-au str‚ns, au pornit spre miază noapte, şi au zis lui Iefta: ÑPentru ce te-ai dus să baţi pe fiii lui Amon, fără să ne fi chemat şi pe noi să mergem cu tine? Vrem să-ţi dăm foc casei şi să te ardem Ómpreună cu ea.î Iefta le-a răspuns: ÑEu şi poporul meu am avut mari certuri cu fiii lui Amon; şi c‚nd v-am chemat, nu m-aţi scăpat din m‚inile lor.

Văz‚nd că nu-mi vii Ón ajutor, mi-am pus viaţa Ón joc, şi am pornit Ómpotriva fiilor lui Amon. Domnul i-a dat Ón m‚inile mele. Pentru ce vă suiţi dar azi Ómpotriva mea ca să-mi faceţi război?î Iefta a str‚ns pe toţi bărbaţii Galaadului, şi a Ónceput lupta cu Efraim. Bărbaţii Galaadului au bătut pe Efraim, pentru că Efraimiţii ziceau: ÑSunteţi nişte fugari ai lui Efraim! Galaadul este Ón mijlocul lui Efraim, Ón mijlocul lui Manase!î Galaadiţii au pus m‚na pe vadurile Iordanului dinspre Efraim. Şi c‚nd unul din fugarii lui Efraim, zicea: ÑLasă-mă să trec!î bărbaţii Galaadului Ól Óntrebau: ÑEşti Efraimit?î Dacă răspundea: ÑNuî, atunci Ói ziceau: ÑEi bine, zi Şibolet.î Şi el zicea: ÑSiboletî, căci nu putea să-l spună bine. Atunci bărbaţii Galaadului Ól apucau, şi-l Ónjunghiau l‚ngă vadurile Iordanului. Astfel au pierit Ón vremea aceea patruzeci şi două de mii de bărbaţi din Efraim.

Iefta a fost judecător Ón Israel zece ani; apoi Iefta, Galaaditul, a murit, şi a fost Óngropat Óntr-una din cetăţile Galaadului.

După el, a fost judecător Ón Israel Ibţan din Betleem.

El a avut treizeci de fii, a măritat treizeci de fete Ón afară, şi a adus pentru fiii lui treizeci de fete de afară. El a fost judecător Ón Israel şapte ani; apoi Ibţan a murit, şi a fost Óngropat Ón Betleem.

După el a fost judecător Ón Israel Elon din Zabulon. El a fost judecător Ón Israel zece ani; apoi Elon din Zabulon a murit, şi a fost Óngropat la Aialon, Ón ţara lui Zabulon.

După el, a fost judecător Ón Israel, Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul.

El a avut patruzeci de fii şi treizeci de nepoţi, care călăreau pe şaptezeci de m‚nji de măgari. El a fost judecător Ón Israel opt ani; apoi Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul, a murit şi a fost la Óngropat Piraton, Ón ţara lui Efraim, pe muntele Amaleciţilor.