Book of Judges, глава 13

Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat Ón m‚inile Filistenilor, timp de patruzeci de ani.

Era un om Ón Ţorea, din familia Daniţilor, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă, şi nu năştea.

Œngerul Domnului S-a arătat femeii, şi i-a zis: ÑIată că tu eşti stearpă, şi n-ai copii; dar vei răm‚ne Ónsărcinată, şi vei naşte un fiu.

Acum ia bine seama, să nu bei nici vin, nici băutură tare, şi să nu măn‚nci nimic necurat.

Căci vei răm‚ne Ónsărcinată, şi vei naşte un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi Ónchinat lui Dumnezeu din p‚ntecele mamei lui; şi el va Óncepe să izbăvească pe Israel din m‚na Filistenilor.î Femeia s-a dus şi a spus bărbatului ei: ÑUn om al lui Dumnezeu a venit la mine, şi avea Ónfăţişarea unui Ónger al lui Dumnezeu, o Ónfăţişare Ónfricoşată. Nu l-am Óntrebat de unde este, şi nici nu mi-a spus care-i este numele.

Dar mi-a zis: ÑTu vei răm‚ne Ónsărcinată, şi vei naşte un fiu; şi acum să nu bei nici vin nici băutură tare, şi să nu măn‚nci nimic necurat, pentru că acest copil va fi Ónchinat lui Dumnezeu din p‚ntecele maicii lui, p‚nă Ón ziua morţii luiî.

Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: ÑDoamne, Te rog, să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis, şi să ne Ónveţe ce să facem pentru copilul care se va naşte!î Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah, şi Œngerul lui Dumnezeu a venit iarăşi la femeie. Ea şedea Óntr-un ogor, şi Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea.

Ea a alergat repede să dea de veste bărbatului ei, şi i-a zis: ÑIată că omul care venise Ón cealaltă zi la mine, mi s-a arătat iarăşiî.

Manoah s-a sculat, a mers după nevasta sa, s-a dus la omul acela, şi i-a zis: ÑTu ai vorbit femeii acesteia?î El a răspuns: ÑEuî.

Manoah a zis: ÑAcum, dacă se va Ómplini cuv‚ntul Tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil, şi ce va fi de făcut?î Œngerul Domnului a răspuns lui Manoah: ÑFemeia să se ferească de tot ce i-am spus.

Să nu guste nici un rod din viţă, să nu bea nici vin, nici băutură tare, şi să nu măn‚nce nimic necurat; să păzească tot ce i-am poruncit.î Manoah a zis Œngerului Domnului: ÑŒngăduie-mi să Te opresc, şi să-Ţi pregătesc un iedî.

Œngerul Domnului a răspuns lui Manoah: ÑChiar dacă M-ai opri, n-aş m‚nca din bucatele tale; dar dacă vrei să aduci o ardere de tot, s-o aduci Domnuluiî. Manoah nu ştia că este Œngerul Domnului.

Şi Manoah a zis Œngerului Domnului: ÑCare-Ţi este numele, ca să-Ţi aducem slavă, c‚nd se va Ómplini cuv‚ntul Tău?î Œngerul Domnului i-a răspuns: ÑPentru ce Œmi ceri Numele? El este minunat.î Manoah a luat iedul şi darul de m‚ncare, şi a adus jertfă Domnului pe st‚ncă. S-a făcut o minune, Ón timp ce Manoah şi nevasta sa priveau.

Pe c‚nd flacăra se suia de pe altar spre cer, Œngerul Domnului S-a suit Ón flacăra altarului. Văz‚nd lucrul acesta, Manoah şi nevasta sa au căzut cu faţa la păm‚nt.

Œngerul Domnului nu S-a mai arătat lui Manoah şi nevestei lui. Atunci Manoah a Ónţeles că este Œngerul Domnului, şi a zis nevestei sale: ÑVom muri, căci am văzut pe Dumnezeu.î Nevasta sa i-a răspuns: ÑDacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din m‚inile noastre arderea de tot şi darul de m‚ncare, nu ne-ar fi arătat toate acestea, şi nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruriî.

Femeia a născut un fiu, şi i-a pus numele Samson. Copilul a crescut, şi Domnul l-a binecuv‚ntat.

Şi Duhul Domnului a Ónceput să-l mişte la Mahane-Dan, Óntre Ţorea şi Eştaol.