Book of Jeremiah, глава 11

ÑIată Cuv‚ntul Domnului care a vorbit lui Ieremia din partea Domnului, astfel: ,Ascultaţi cuvintele acestui legăm‚nt, şi spuneţi-le oamenilor lui Iuda şi locuitorilor Ierusalimului!

,Zi-le: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Blestemat să fie omul care n-ascultă cuvintele legăm‚ntului acestuia, pe care l-am poruncit părinţilor voştri, Ón ziua c‚nd i-am scos din ţara Egiptului, din cuptorul de fier, zic‚nd: ,Ascultaţi glasul Meu, şi faceţi tot ce vă voi porunci; şi veţi fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul vostru; atunci voi Ómplini jurăm‚ntul pe care l-am făcut părinţilor voştri, că le voi da o ţară Ón care curge lapte şi miere, cum vedeţi astăzi.î ñ ÑŞi eu am răspuns: ,Amin, Doamne!í Domnul mi-a zis iarăşi: ,Vesteşte toate cuvintele acestea Ón cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului, şi zi: ,Ascultaţi cuvintele legăm‚ntului acestuia, şi Ómpliniţi-le!

Căci am Ónştiinţat pe părinţii voştri, din ziua c‚nd i-am scos din ţara Egiptului şi p‚nă Ón ziua de azi; i-am Ónştiinţat Ón toate dimineţile, zic‚nd: ,Ascultaţi glasul Meu!í ,Dar ei n-au ascultat, n-au luat aminte, ci au urmat fiecare pornirile inimii lor rele. De aceea am Ómplinit asupra lor toate cuvintele legăm‚ntului acestuia, pe care le poruncisem să-l păzească, şi pe care nu l-au păzit.î ÑDomnul mi-a zis: ÑEste o uneltire Óntre bărbaţii lui Iuda şi Óntre locuitorii Ierusalimului.

S-au Óntors la nelegiuirile celor dint‚i părinţi ai lor, care n-au vrut să asculte cuvintele Mele, şi s-au dus şi ei după alţi dumnezei ca să le slujească. Casa lui Israel şi casa lui Iuda au călcat legăm‚ntul Meu, pe care-l făcusem cu părinţii lor.î ÑDe aceea, aşa vorbeşte Domnul: ,Iată, voi aduce peste ei nişte nenorociri din care nu vor putea să scape. Vor striga la Mine, dar nu-i voi asculta!

Cetăţile lui Iuda şi locuitorii Ierusalimului se vor duce să cheme pe dumnezeii cărora le aduc tăm‚ie, dar nu-i vor scăpa la vremea nenorocirii lor.

Căci c‚te cetăţi ai, at‚ţia dumnezei ai, Iuda! Şi c‚te uliţe are Ierusalimul, at‚tea altare aţi ridicat idolilor, altare ca să aduceţi tăm‚ie lui Baal!Öí ,Tu Ónsă, nu mijloci pentru poporul acesta, nu Ónălţa nici cereri nici rugăciuni pentru ei; căci nu-i voi asculta nicidecum, c‚nd Mă vor chema din pricina nenorocirii lor.

Ce ar putea să facă preaiubitul Meu popor Ón Casa Mea? Să facă o mulţime de nelegiuiri Ón ea? Vor Óndepărta juruinţele şi carnea sf‚ntă, răutatea dinaintea ta? Atunci ai putea să te bucuri!

,Măslin verde, gras şi cu roade frumoase şi plăcuteí este numele pe care ţi-l dăduse Domnul, dar cu vuietul unei mari trosnituri, Ól arde cu foc, şi ramurile lui sunt sfăr‚mate.

Căci Domnul oştirilor, care te-a sădit, cheamă nenorocirea peste tine, din pricina răutăţii casei lui Israel şi a casei lui Iuda, pe care au făcut-o ca să Mă m‚nie, aduc‚nd tăm‚ie lui Baal.î ÑDomnul mi-a dat de ştire, şi am ştiut; atunci Tu mi-ai arătat faptele lor.

Dar eu eram ca un miel bl‚nd pe care-l duci la măcelărie, şi nu ştiam planurile rele, pe care le urzeau ei Ómpotriva mea, zic‚nd: ,Să nimicim pomul cu rodul lui, să-l st‚rpim din păm‚ntul celor vii, ca să nu i se mai pomenească numele.î ñ ÑO, Doamne, Dumnezeul oştirilor, Tu, care eşti un judecător drept, care cercetezi rărunchii şi inimile: fă-mă să văd răzbunarea Ta Ómpotriva lor, căci Ţie Óţi Óncredinţez pricina mea!î ÑDe aceea aşa vorbeşte Domnul Ómpotriva oamenilor din Anatot, care vor să-ţi ia viaţa, şi zic: ,Nu prooroci Ón Numele Domnului, căci vei muri ucis de m‚na noastră!î ÑDe aceea aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,Iată, Ói voi pedepsi; tinerii vor muri ucişi de sabie, iar fiii şi fiicele lor vor muri de foamete.

Şi nici unul din ei nu va scăpa, căci voi aduce nenorocirea peste oamenii din Anatot, Ón anul c‚nd Ói voi pedepsi.î