Book of Jeremiah, глава 12

ÑTu eşti prea drept, Doamne, ca să mă cert cu Tine; vreau totuşi să Te Óntreb asupra or‚nduirilor Tale. Pentru ce propăşeşte calea celor răi, şi toţi mişeii trăiesc Ón pace?

I-ai sădit, au prins rădăcină, cresc, fac rod. Ce-i drept, eşti aproape de gura lor, dar departe de inima lor!

Totuşi, Tu, Doamne, mă cunoşti, mă vezi, Ómi cercetezi inima şi vezi că este cu Tine. Ia-i ca pe nişte oi, care trebuie tăiate, şi pregăteşte-i pentru ziua măcelului!

P‚nă c‚nd să se jelească ţara, şi să se usuce iarba de pe toate c‚mpiile? Pier vitele şi păsările din pricina răutăţii locuitorilor. Căci ei zic: ,El, (Ieremia) n-are să ne vadă sf‚rşitul!î ñ ÑDacă alerg‚nd cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la Óntrecere cu nişte cai? Şi dacă nu te crezi la adăpost dec‚t Óntr-o ţară liniştită, ce vei face pe malurile Óng‚mfate ale Iordanului?

Căci chiar fraţii tăi şi casa tatălui tău te v‚nd, ei Ónşişi strigă Ón gura mare după tine. Nu-i crede c‚nd Óţi vor spune vorbe prietenoase.î ÑMi-am părăsit casa, şi Mi-am lăsat moştenirea, Mi-am dat pe iubita Mea Ón m‚inile vrăjmaşilor ei.

Moştenirea Mea a ajuns pentru Mine ca un leu Ón pădure, a mugit Ómpotriva Mea; şi de aceea o urăsc.

A ajuns oare moştenirea Mea pentru Mine o pasăre de pradă pestriţă, Ón jurul căreia se str‚ng păsările de pradă?î ÑDuceţi-vă, şi str‚ngeţi toate fiarele c‚mpului, şi aduceţi-le ca s-o măn‚nce!î ÑUn mare număr de păstori Ómi pustiesc via, Ómi calcă ogorul Ón picioare; ogorul meu cel plăcut Ól prefac Óntr-un pustiu părăsit.

Œl pustiesc, şi el stă trist şi pustiit Ónaintea mea. Toată ţara este pustiită, căci nimeni nu ia seama la ea.

Peste toate Ónălţimile pustiei vin pustiitori, căci sabia Domnului măn‚ncă ţara de la un capăt la altul; şi nimeni nu-i lăsat Ón pace.

Au semănat gr‚u, şi seceră spini, s-au ostenit fără folos.î ÑSă vă fie ruşine de ce culegeţi, Ón urma m‚niei aprinse a Domnului!î ÑAşa vorbeşte Domnul despre toţi vecinii mei cei răi, care se ating de moştenirea pe care am dat-o poporului Meu Israel: ,Iată, Ói voi smulge din ţara lor, şi voi smulge casa lui Iuda din mijlocul lor.

Dar după ce-i voi smulge, voi avea iarăşi milă de ei, şi-i voi aduce Ónapoi pe fiecare Ón moştenirea lui, şi pe fiecare Ón ţara lui.

Şi dacă vor Ónvăţa căile poporului Meu, dacă vor jura pe Numele Meu, zic‚nd: ,Viu este Domnul!í cum au Ónvăţat pe poporul Meu să jure pe Baal, atunci vor fi fericiţi Ón mijlocul poporului Meu.

Dar dacă nu vor asculta nimic, voi nimici cu desăv‚rşire pe un astfel de popor, Ól voi nimici şi Ól voi pierde, zice Domnul.î