Book of Jeremiah, глава 2

ÑCuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ,Du-te, şi strigă la urechile cetăţii Ierusalimului: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Mi-aduc aminte Óncă de dragostea pe care o aveai c‚nd erai t‚nără, de iubirea ta, c‚nd erai logodită, c‚nd Mă urmai Ón pustie, Óntr-un păm‚nt nesemănat.

Atunci Israel era Ónchinat Domnului, era cele dint‚i roade ale lui; toţi cei ce m‚ncau din ele se făceau vinovaţi şi venea nenorocirea peste ei, zice Domnul.î ÑAscultaţi Cuv‚ntul Domnului, casa lui Iacov, şi voi, toate familiile casei lui Israel!

Aşa vorbeşte Domnul: ,Ce nelegiuire au găsit părinţii voştri Ón Mine, de s-au depărtat de Mine, şi au mers după nimicuri şi au ajuns ei Ónşişi de nimic?

Ei n-au Óntrebat: ,Unde este Domnul, care ne-a scos din ţara Egiptului, care ne-a povăţuit prin pustie, printr-un păm‚nt uscat şi plin de gropi, printr-un păm‚nt unde domneşte seceta şi umbra morţii, printr-un păm‚nt pe unde nimeni nu trece şi unde nu locuieşte nici un om?í ,V-am adus Óntr-o ţară ca o livadă de pomi, ca să-i m‚ncaţi roadele şi bunătăţile; dar voi aţi venit, Mi-aţi spurcat ţara şi Mi-aţi prefăcut moştenirea Óntr-o ur‚ciune.

Preoţii n-au Óntrebat: ,Unde este Domnul?í Păzitorii Legii nu M-au cunoscut, păstorii sufleteşti Mi-au fost necredincioşi, proorocii au prorocit prin Baal, şi au alergat după cei ce nu sunt de nici un ajutor.í De aceea, Mă voi mai certa cu voi, zice Domnul, şi Mă voi certa cu copiii copiilor voştri.

Treceţi Ón ostroavele Chitim, şi priviţi! Trimiteţi la Chedar, uitaţi-vă bine, şi vedeţi dacă s-a Ónt‚mplat acolo aşa ceva: şi-a schimbat vreodată un popor dumnezeii, măcar că ei nu sunt dumnezei? Dar poporul Meu şi-a schimbat Slava, cu ceva care nu este de nici un ajutor!

Miraţi-vă de aşa ceva, ceruri, Ónfioraţi-vă de spaimă şi groază, zice Domnul.í ,Căci poporul Meu a săv‚rşit un Óndoit păcat: M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate, care nu ţin apă.í ,Este Israel un rob cumpărat, sau fiu de rob născut Ón casă?í ,Atunci pentru ce a ajuns de pradă?í ,Nişte pui de lei mugesc şi strigă Ómpotriva lui, şi-i pustiesc ţara; cetăţile Ói sunt arse şi fără locuitori.

Chiar şi cei din Nof şi Tahpanes Óţi vor zdrobi creştetul capului.

Nu ţi-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul, Dumnezeul tău, c‚nd te Óndrepta pe calea cea bună?

Şi acum, ce cauţi să te duci Ón Egipt, să bei apa Nilului? Ce cauţi să te duci Ón Asiria, să bei apa r‚ului?

Tu singur te pedepseşti cu răutatea ta şi tu singur te loveşti cu necredincioşia ta, şi vei şti şi vei vedea ce rău şi amar este să părăseşti pe Domnul, Dumnezeu tău, şi să n-ai nici o frică de Mine, zice Domnul, Dumnezeul oştirilor.í ,De mult ţi-ai sfăr‚mat jugul, ţi-ai rupt legăturile, şi ai zis: ,Nu mai vreau să slujesc ca un rob!í Căci pe orice deal Ónalt şi sub orice copac verde, te-ai Óntins ca o curvă.

Te sădisem ca o vie minunată şi de cel mai bun soi: cum te-ai schimbat şi te-ai prefăcut Óntr-o coardă de viţă sălbatică?

Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar răm‚ne scrisă Ónaintea Mea, zice Domnul, Dumnezeu.í ,Cum poţi să zici: ,Nu m-am spurcat, şi nu m-am dus după Baali?í Priveşte-ţi urma paşilor Ón vale, şi vezi ce ai făcut, dromaderă iute la mers şi care baţi drumurile şi le Óncrucişezi!

Măgăriţă sălbatică, deprinsă cu pustia, care g‚f‚ie Ón aprinderea patimii ei, cine o va Ómpiedica să-şi facă pofta? Toţi cei ce o caută n-au nevoie să se ostenească: o găsesc Ón luna ei.

Nu te lăsa cu picioarele goale, nu-ţi usca g‚tlejul de sete! Dar tu zici: ,Degeaba, nu! Căci iubesc dumnezeii străini, şi vreau să merg după ei.í Cum răm‚ne uluit un hoţ c‚nd este prins, aşa de uluiţi vor răm‚ne cei din casa lui Israel, ei, Ómpăraţii lor, căpeteniile lor, preoţii lor şi proorocii lor.

Ei zic lemnului: ,Tu eşti tatăl meu!í Şi pietrei: ,Tu mi-ai dat viaţa!í Căci ei Œmi Óntorc spatele şi nu se uită la Mine. Dar c‚nd sunt Ón nenorocire, zic: ,Scoală-Te şi scapă-ne!í Unde sunt dumnezeii tăi, pe care ţi i-ai făcut? Să se scoale ei, dacă pot să te scape Ón vremea nenorocirii! Căci c‚te cetăţi ai, at‚ţia dumnezei ai, Iuda!í ,Pentru ce vă certaţi cu Mine? Toţi Mi-aţi fost necredincioşi, zice Domnul.í ñ ,Degeaba v-am lovit copiii; n-au luat seama la certare; sabia voastră a m‚ncat pe proorocii voştri, ca un leu nimicitor.

O, neam rău de oameni, uitaţi-vă bine la Cuv‚ntul Domnului, care zice: ,Am fost Eu o pustie pentru Israel, sau o ţară plină de Óntuneric beznă? Pentru ce zice atunci poporul Meu: ,Suntem slobozi, nu voim să ne Óntoarcem la Tine?í Œşi uită fata podoabele, sau mireasa br‚ul? Dar poporul Meu M-a uitat de zile fără număr.

Ce bine ştii să-ţi Óntocmeşti căile c‚nd este vorba să cauţi ce iubeşti! Chiar şi la nelegiuire te deprinzi.

P‚nă şi pe poalele hainei tale se află s‚ngele sărmanilor nevinovaţi, pe care nu i-ai prins făc‚nd nici o spargere.

Şi cu toate acestea, tu zici: ,Da, sunt nevinovat! Să se Óntoarcă acum m‚nia Lui de la mine!í Iată, Mă voi certa cu tine, pentru că zici: ,N-am păcătuit!í Pentru ce at‚ta grabă ca să-ţi schimbi drumul? Din Egipt Óţi va veni ruşinea, cum ţi-a venit şi din Asiria!

Tot de-acolo vei ieşi, cu m‚inile pe cap; căci Domnul leapădă pe aceia Ón care te Óncrezi, şi nu vei izbuti cu ei.î