Book of Jeremiah, глава 3

ÑEl zice: ,C‚nd se desparte un bărbat de nevasta sa, pe care o părăseşte, şi ea ajunge nevasta altuia, se mai Óntoarce bărbatul acesta la ea? N-ar fi chiar şi ţara aceea spurcată? şi tu, ai curvit cu mulţi ibovnici, şi să te Óntorci iarăşi la Mine? ñ zice Domnul.î ñ ÑRidică-ţi ochii spre Ónălţimi, şi priveşte: unde n-ai curvit? Te ţineai la drumuri, ca Arabul Ón pustie, şi ai spurcat ţara prin curviile tale şi cu răutatea ta!

Măcar că ploile au fost oprite, şi ploaia de primăvară a lipsit, totuşi tu ţi-ai păstrat fruntea de curvă, şi n-ai vrut să ai ruşine!

Acum, nu-i aşa? strigi la Mine: ,Tată! Tu ai fost Prietenul tinereţii mele!í Œşi va ţine El m‚nia pe vecie? ,O va păstra El totdeauna?í Iată, aşa ai vorbit, şi totuşi ai făcut lucruri nelegiuite, c‚t ai putut!î ÑDomnul mi-a zis, pe vremea Ómpăratului Iosia: ,Ai văzut ce a făcut necredincioasa Israel? S-a dus pe orice munte Ónalt şi sub orice copac verde, şi a curvit acolo.

Eu ziceam că după ce a făcut toate aceste lucruri, se va Óntoarce la Mine. Dar nu s-a Óntors. Şi sora ei, vicleana Iuda, a fost martoră la aceasta.

Şi cu toate că a văzut că M-am despărţit de necredincioasa Israel, din pricina tuturor preacurviilor ei, şi i-am dat cartea ei de despărţire, totuşi sora sa, vicleana Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel.

Şi astfel, prin necurăţia ei strigătoare, Israel a spurcat ţara, a preacurvit cu piatra şi lemnul.

Cu toate acestea, vicleana Iuda, sora ei, nu s-a Óntors la Mine din toată inima ei, ci cu prefăcătorie, zice Domnul.î Domnul mi-a zis: ,Necredincioasa Israel pare nevinovată faţă de vicleana Iuda.

Du-te de strigă aceste cuvinte spre miazănoapte, şi zi: Œntoarce-te, necredincioasa Israel, zice Domnul.î ÑNu voi arunca o privire Óntunecoasă Ómpotriva voastră, căci sunt milostiv, zice Domnul, şi nu ţin m‚nie pe vecie.

Recunoaşte-ţi numai nelegiuirea, recunoaşte că ai fost necredincioasă Domnului, Dumnezeului tău, că ai alergat Óncoace şi Óncolo la dumnezei străini, sub orice copac verde, şi că n-ai ascultat glasul Meu, zice Domnul.î ÑŒntoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, zice Domnul; căci Eu sunt Stăp‚nul vostru, Eu vă voi lua, pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie, şi vă voi aduce Ónapoi Ón Sion.

Vă voi da păstori după inima Mea, şi vă vor paşte cu pricepere şi cu Ónţelepciune.

C‚nd vă veţi Ónmulţi şi veţi creşte Ón ţară, Ón zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legăm‚ntului Domnului, şi nu-i va mai veni nimănui Ón g‚nd, nu-şi vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simţi lipsa, şi nici nu vor mai face altul.

Œn vremea aceea, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului; toate neamurile se vor str‚nge la Ierusalim, Ón Numele Domnului, şi nu vor mai urma pornirile inimii lor rele.

Œn zilele acelea, casa lui Iuda va umbla cu casa lui Israel şi vor veni Ómpreună din ţara de la miazănoapte, Ón ţara pe care am dat-o Ón stăp‚nire părinţilor voştri.

Eu ziceam: ,Cum să te pun printre copiii Mei, şi să-ţi dau o ţară plăcută, o moştenire, podoabă Óntre podoabele neamurilor? Mă g‚ndeam că Mă vei chema: ,Tată!í Şi nu te vei mai abate de la Mine.

Dar, cum este necredincioasă iubitului său o femeie, aşa Mi-aţi fost necredincioşi voi, casa lui Israel, zice Domnul!î ÑUn vuiet se aude pe Ónălţimi: sunt pl‚nsetele şi rugăminţile de iertare ale copiilor lui Israel; căci şi-au sucit calea, şi au uitat pe Domnul, Dumnezeul lor.

,Œntoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, şi vă voi ierta abaterile.í ñ ,Iată-ne, venim la Tine, căci Tu eşti Domnul, Dumnezeul nostru.í ,Œn adevăr, zadarnic se aşteaptă m‚ntuire de la dealuri şi de la mulţimea munţilor; Ón adevăr, Ón Domnul, Dumnezeul nostru, este m‚ntuirea lui Israel.

Idolii, dimpotrivă, au m‚ncat rodul muncii părinţilor noştri, din tinereţea noastră, oile şi boii lor, fiii şi fiicele lor.

Să ne culcăm Ón ruşinea noastră, şi să ne Ónvelim cu ocara noastră, căci am păcătuit Ómpotriva Domnului, Dumnezeului nostru, noi şi părinţii noştri, din tinereţea noastră şi p‚nă Ón ziua de azi, şi n-am ascultat glasul Domnului, Dumnezeului nostru.î