Book of Jeremiah, глава 21

Cuv‚ntul spus lui Ieremia din partea Domnului, c‚nd i-a trimis Ómpăratul Zedechia pe Paşhur, fiul lui Malchia, şi pe Ţefania, fiul lui Maaseia, preotul, ca să-i zică: ÑŒntreabă pe Domnul pentru noi; căci Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, este Ón război cu noi! Poate că Domnul va face pentru noi vreuna din minunile Lui, ca să-l depărteze de la noi.î Ieremia le-a răspuns: ÑSă spuneţi lui Zedechia: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Iată, voi Óntoarce armele de război care sunt Ón m‚inile voastre, şi cu care vă luptaţi Ón afară de ziduri, Ómpotriva Ómpăratului Babilonului şi Ómpotriva Haldeilor care vă Ómpresoară, şi le voi str‚nge Ón mijlocul cetăţii acesteia.

Apoi Eu Ónsumi voi lupta Ómpotriva voastră, cu m‚na Óntinsă şi cu braţ tare, cu m‚nie, urgie, şi mare supărare.

Voi lovi pe locuitorii cetăţii acesteia, at‚t oameni c‚t şi dobitoace, şi vor muri de o ciumă grozavă.í După aceea ñ zice Domnul ñ voi da pe Zedechia, Ómpăratul lui Iuda, pe slujitorii lui, pe popor, şi pe cei ce vor scăpa Ón cetatea aceasta de ciumă, de sabie şi de foamete, Ói voi da Ón m‚inile lui Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, Ón m‚inile vrăjmaşilor lor, Ón m‚inile celor ce vor să le ia viaţa; şi Nebucadneţar Ói va trece prin ascuţişul sabiei, nu-i va cruţa, nu va avea nici o milă de ei, şi nu se va Óndura de ei.

Iar poporului acestuia să-i spui: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Iată că vă pun Ónainte calea vieţii şi calea morţii.

Cine va răm‚ne Ón cetatea aceasta, va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă; dar cine va ieşi să se ducă la Haldeii, care vă Ómpresoară, va scăpa cu viaţă, care va fi singura lui pradă.

Căci Eu Œmi Óndrept privirile Ómpotriva cetăţii acesteia că să-i fac rău, nu bine, zice Domnul; ea va fi dată Ón m‚inile Ómpăratului Babilonului, care o va arde cu foc.î ÑŞi să spui casei Ómpăratului lui Iuda: ,Ascultaţi Cuv‚ntul Domnului, casă a lui David! Aşa vorbeşte Domnul: ,Faceţi dreptate dis-de-dimineaţă, şi scoateţi pe cel asuprit din m‚inile asupritorului, ca să nu izbucnească m‚nia Mea ca un foc, şi să se aprindă, fără să se poată stinge, din pricina răutăţii faptelor voastre!

Iată, am necaz pe tine, cetate aşezată Ón vale, pe st‚nca din c‚mpie, zice Domnul, pe voi care ziceţi: ,Cine se va pogorÓ Ómpotriva noastră? Cine va intra Ón locuinţele noastre?î Vă voi pedepsi după rodul faptelor voastre, zice Domnul; ñ voi pune foc pădurii voastre, şi-i va m‚nca toate Ómprejurimile.î