Book of Jeremiah, глава 5

ÑCutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, Óntrebaţi şi căutaţi Ón pieţe, dacă se găseşte un om, dacă este vreunul care să Ónfăptuiască ce este drept, care să se ţină de adevăr, şi voi ierta Ierusalimul.

Chiar c‚nd zic: ,Viu este Domnul!í ei jură str‚mb.í ÑDoamne, nu văd ochii Tăi adevărul? Tu-i loveşti şi ei nu simt nimic; Ói nimiceşti, şi nu vor să ia Ónvăţătură; iau o Ónfăţişare mai tare dec‚t st‚nca, nu vor să se Óntoarcă la Tine.î ÑEu ziceam: ,Numai cei mici sunt aşa; ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc calea Domnului, Legea Dumnezeului lor!

Mă voi duce deci la cei mari, şi le voi vorbi; căci ei cunosc calea Domnului, Legea Dumnezeului lor!í ,Dar toţi au sfăr‚mat jugul, şi au rupt legăturile.

De aceea Ói omoară leul din pădure, şi-i nimiceşte lupul din pustie. Stă la p‚ndă pardosul Ónaintea cetăţilor lor: toţi cei ce vor ieşi din ele vor fi sf‚şiaţi; căci fărădelegile lor sunt multe, abaterile lor s-au Ónmulţit!î ÑCum să te iert? ñ zice Domnul ñ Copiii tăi M-au părăsit, şi jură pe dumnezei care n-au fiinţă. Şi după ce le-am primit jurămintele, se dedau la preacurvie, şi aleargă cu grămada Ón casa curvei!

Ca nişte cai bine hrăniţi, care aleargă Óncoace şi Óncolo, fiecare nechează după nevasta aproapelui său.î ÑSă nu pedepsesc Eu aceste lucruri, zice Domnul, să nu-Mi răzbun Eu pe un asemenea popor?î ÑSuiţi-vă pe zidurile ei şi dăr‚maţi, dar nu nimiciţi de tot! Luaţi-i butucii aceştia, căci nu sunt ai Domnului!

Căci casa lui Israel şi casa lui Iuda Mi-au fost necredincioase, zice Domnul.î ÑEi tăgăduiesc pe Domnul şi zic: ,Nu este El! Şi nu va veni nenorocirea peste noi; nu vom vedea nici sabia nici foametea.

Proorocii sunt v‚nt, şi nu Dumnezeu vorbeşte Ón ei. Aşa să li se facă şi lor!î ÑDe aceea aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul oştirilor: ,Pentru că aţi zis lucrul acesta, iată, Cuv‚ntul Meu Ól fac foc Ón gura ta, şi poporul acesta lemne, ca să-i ardă focul acesta.

Iată, aduc de departe un neam Ómpotriva voastră, casă a lui Israel, ñ zice Domnul ñ un neam tare, un neam străvechi, un neam a cărui limbă n-o cunoşti, şi ale cărui vorbe nu le pricepi.

Tolba lui cu săgeţi este ca un morm‚nt deschis; toţi sunt nişte viteji.

El Óţi va m‚nca secerişul şi p‚inea, Óţi va m‚nca fiii şi fiicele, Óţi va m‚nca oile şi boii, Óţi va m‚nca via şi smochinul; şi Óţi va trece prin sabie cetăţile Óntărite, Ón care te Óncrezi.

Dar, şi Ón zilele acelea, zice Domnul, ñ nu vă voi nimici de tot.

Dacă veţi Óntreba atunci: ,Pentru ce ne-a făcut toate acestea Domnul, Dumnezeul nostru?î ÑAşa le vei răspunde: ,După cum voi M-aţi părăsit şi aţi slujit unor dumnezei străini Ón ţara voastră, tot aşa, acum veţi sluji unor străini Óntr-o ţară care nu este a voastră!î ÑSpuneţi lucrul acesta casei lui Iacov, vestiţi-l Ón Iuda, şi ziceţi: ,Ascultaţi lucrul acesta, popor fără minte, şi fără inimă, care are ochi şi nu vede, urechi şi n-aude!

,Nu voiţi să vă temeţi de Mine, zice Domnul, nu voiţi să tremuraţi Ónaintea Mea?í Eu am pus mării ca hotar nisipul, hotar veşnic, pe care nu trebuie să-l treacă. Şi chiar dacă valurile ei se Ónfurie, totuşi sunt neputincioase; urlă, dar nu-l trec.

Poporul acesta Ónsă are o inimă d‚rză şi răzvrătită; se răscoală, şi pleacă, şi nu zic Ón inima lor: ,Să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, care dă ploaie la vreme, ploaie timpurie şi t‚rzie, şi ne păstrează săptăm‚nile hotăr‚te pentru seceriş.

,Din pricina nelegiuirilor voastre n-au loc aceste or‚nduiri, păcatele voastre vă lipsesc de aceste bunătăţi.

Căci Ón poporul Meu sunt oameni răi; ei p‚ndesc ca păsărarul care Óntinde laţuri, Óntind curse, şi prind oameni.

Cum se umple o colivie de păsări, aşa se umplu casele lor prin vicleşug; aşa ajung ei puternici şi bogaţi.

Se Óngraşă, lucesc de grăsime; Óntrec orice măsură Ón rău, nu apără pricina, pricina orfanului, ca să le meargă bine, nu fac dreptate celor lipsiţi.

ÑSă nu pedepsesc Eu aceste lucruri, zice Domnul, să nu-Mi răzbun Eu pe un asemenea popor?î ÑGrozave lucruri, ur‚cioase lucruri se fac Ón ţară.

Proorocii prorocesc neadevăruri, preoţii stăp‚nesc cu ajutorul lor, şi poporului Meu Ói plac aceste lucruri. Dar ce veţi face la urmă?