The Gospel According to John, глава 17

După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer, şi a zis: ÑTată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine, după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora, pe care I i-ai dat Tu.

Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.

Eu Te-am proslăvit pe păm‚nt, am sf‚rşit lucrarea, pe care Mi-ai dat-o s-o fac.

Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine Ónsuţi cu slava, pe care o aveam la Tine, Ónainte de a fi lumea.

Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor, pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuv‚ntul Tău.

Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu, vine de la Tine.

Căci le-am dat cuvintele, pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit, şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai trimis.

Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia, pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi: ñ tot ce este al Meu, este al Tău, şi ce este al Tău, este al Meu, ñ şi Eu sunt proslăvit Ón ei.

Eu nu mai sunt Ón lume, dar ei sunt Ón lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, Ón Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi noi.

C‚nd eram cu ei Ón lume, Ói păzeam Eu Ón Numele Tău. Eu am păzit pe aceia, pe care Mi i-ai dat; şi nici unul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se Ómplinească Scriptura.

Dar acum, Eu vin la Tine; şi spun aceste lucruri, pe c‚nd sunt Óncă Ón lume, pentru ca să aibă Ón ei bucuria Mea deplină.

Le-am dat Cuv‚ntul Tău; şi lumea i-a ur‚t, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume.

Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău.

Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume.

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuv‚ntul Tău este adevărul.

Cum M-ai trimis Tu pe Mine Ón lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei Ón lume.

Şi Eu Ónsumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.

Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede Ón Mine prin cuv‚ntul lor.

Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti Ón Mine, şi Eu Ón Tine; ca, şi ei să fie una Ón noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.

Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi suntem una, ñ Eu Ón ei, şi Tu Ón Mine; ñ pentru ca ei să fie Ón chip desăv‚rşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.

Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie Ómpreună cu Mine şi aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit Ónainte de Óntemeierea lumii.

Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut, şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis.

Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu, să fie Ón ei, şi Eu să fiu Ón ei.î