The Gospel According to Matthew, глава 1

Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi fraţii lui; Iuda a născut pe Fares şi Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese; Iese a născut pe Ómpăratul David. Œmpăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie; Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia; Ezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia; Iosia a născut pe Iehonia şi fraţii lui, pe vremea strămutării Ón Babilon.

După strămutarea Ón Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă Hristos.

Deci, de la Avraam p‚nă la David, sunt patrusprezece neamuri de toate; de la David p‚nă la strămutarea Ón Babilon sunt patrusprezece neamuri; şi de la strămutarea Ón Babilon p‚nă la Hristos, sunt patrusprezece neamuri.

Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi Ónainte ca să locuiască ei Ómpreună, ea s-a aflat Ónsărcinată de la Duhul Sf‚nt.

Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit, şi nu voia s-o facă de ruşine Ónaintea lumii; de aceea şi-a pus de g‚nd s-o lase pe ascuns.

Dar pe c‚nd se g‚ndea el la aceste lucruri, i s-a arătat Ón vis un Ónger al Domnului, şi i-a zis: ÑIosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit Ón ea, este de la Duhul Sf‚nt.

Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va m‚ntui pe poporul Lui de păcatele sale.î Toate aceste lucruri s-au Ónt‚mplat ca să se Ómplinească ce vestise Domnul prin proorocul, care zice: ÑIată, fecioara va fi Ónsărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuelî, care, tălmăcit, Ónseamnă: ÑDumnezeu este cu noiî.

C‚nd s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum Ói poruncise Óngerul Domnului; şi a luat la el pe nevasta sa.

Dar n-a cunoscut-o, p‚nă ce ea a născut un fiu. Şi el i-a pus numele Isus.