The Gospel According to Matthew, глава 5

C‚nd a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte; şi după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El.

Apoi a Ónceput să vorbească şi să-i Ónveţe astfel: Ferice de cei săraci Ón duh, căci a lor este Œmpărăţia cerurilor!

Ferice de cei ce pl‚ng, căci ei vor fi m‚ng‚iaţi!

Ferice de cei bl‚nzi, căci ei vor moşteni păm‚ntul!

Ferice de cei flăm‚nzi şi Ónsetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!

Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!

Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

Ferice de cei Ómpăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!

Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Œmpărăţia cerurilor!

Ferice va fi de voi c‚nd, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărÓ, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate Ómpotriva voastră!

Bucuraţi-vă şi Ónveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare Ón ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, care au fost Ónainte de voi.

Voi sunteţi sarea păm‚ntului. Dar dacă sarea Óşi pierde gustul, prin ce Óşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic dec‚t să fie lepădată afară, şi călcată Ón picioare de oameni.

Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să răm‚nă ascunsă.

Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun Ón sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră Ónaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este Ón ceruri.

Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să Ómplinesc.

Căci adevărat vă spun, c‚tă vreme nu va trece cerul şi păm‚ntul, nu va trece o iotă sau o fr‚ntură de slovă din Lege, Ónainte ca să se fi Ónt‚mplat toate lucrurile.

Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, şi va Ónvăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic Ón Œmpărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi, şi va Ónvăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare Ón Œmpărăţia cerurilor.

Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va Óntrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra Ón Œmpărăţia cerurilor.

Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ,Să nu ucizi; oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecăţii.í Dar Eu vă spun că oricine se m‚nie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: ,Prostule!í va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: ,Nebunuleí, va cădea sub pedeapsa focului gheenei.

Aşa că, dacă Óţi aduci darul la altar, şi acolo Óţi aduci aminte că fratele tău are ceva Ómpotriva ta, lasă-ţi darul acolo Ónaintea altarului, şi du-te Ónt‚i de Ómpacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.

Caută de te Ómpacă degrabă cu p‚r‚şul tău, c‚tă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva p‚r‚şul să te dea pe m‚na judecătorului, judecătorul să te dea pe m‚na temnicerului, şi să fii aruncat Ón temniţă.

Adevărat Óţi spun că nu vei ieşi de-acolo p‚nă nu vei plăti cel din urmă bănuţ.î Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ÑSă nu preacurveşti.î Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea Ón inima lui.

Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi Ón păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul Ón gheenă.

Dacă m‚na ta cea dreaptă te face să cazi Ón păcat, taie-o şi leapădă-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul Ón gheenă.

S-a zis iarăşi: ÑOricine Óşi va lăsa nevasta, să-i dea o carte de despărţire.î Dar Eu vă spun că oricine Óşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, Ói dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte.

Aţi mai auzit iarăşi că s-a zis celor din vechime: ÑSă nu juri str‚mb; ci să Ómplineşti faţă de Domnul jurămintele tale.î Dar Eu vă spun: Să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; nici pe păm‚nt, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Œmpărat.

Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau negru.

Felul vostru de vorbire să fie: ÑDa, da; nu, nuî; ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel rău.

Aţi auzit că s-a zis: ÑOchi pentru ochi, şi dinte pentru dinte.î Dar Eu vă spun: Să nu vă Ómpotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, Óntoarce-i şi pe celălalt.

Oricui vrea să se judece cu tine, şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.

Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă deloc, mergi cu el două.

Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu Óntoarce spatele celui ce vrea să se Ómprumute de la tine.

Aţi auzit că s-a zis: ÑSă iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.î Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuv‚ntaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este Ón ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?

Şi dacă Ómbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păg‚nii nu fac la fel?

Voi fiţi dar desăv‚rşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăv‚rşit.