The Gospel According to Matthew, глава 6

Luaţi seama să nu vă Óndepliniţi neprihănirea voastră Ónaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este Ón ceruri.

Tu, dar, c‚nd faci milostenie, nu suna cu tr‚mbiţa Ónaintea ta, cum fac făţarnicii, Ón sinagogi şi Ón uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata.

Ci tu, c‚nd faci milostenie, să nu ştie st‚nga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută Ón ascuns; şi Tatăl tău, care vede Ón ascuns, Óţi va răsplăti.

C‚nd vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage st‚nd Ón picioare Ón sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata.

Ci tu, c‚nd te rogi, intră Ón odăiţa ta, Óncuie-ţi uşa, şi roagă-te Tatălui tău, care este Ón ascuns; şi Tatăl tău, care vede Ón ascuns, Óţi va răsplăti.

C‚nd vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păg‚nii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.

Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai Ónainte ca să-I cereţi voi.

Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: ÑTatăl nostru care eşti Ón ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vină Ómpărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum Ón cer şi pe păm‚nt.

P‚inea noastră cea de toate zilele (Sau: pentru m‚ine.) dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri (Greceşte: Lasă-ne datoriile noastre, cum şi noi am lăsat pe ale datornicilor noştri.); şi nu ne duce Ón ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Ómpărăţia şi puterea şi slava Ón veci. Amin!

Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre.

Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.

C‚nd postiţi, să nu vă luaţi o Ónfăţişare posomor‚tă, ca făţarnicii, care Óşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata.

Ci tu, c‚nd posteşti, unge-ţi capul, şi spală-ţi faţa, ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este Ón ascuns; şi Tatăl tău, care vede Ón ascuns, Óţi va răsplăti.

Nu vă str‚ngeţi comori pe păm‚nt, unde le măn‚ncă moliile şi rugina, şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci str‚ngeţi-vă comori Ón cer, unde nu le măn‚ncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură.

Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.

Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de Óntuneric. Aşa că, dacă lumina care este Ón tine este Óntuneric, c‚t de mare trebuie să fie Óntunericul acesta!

Nimeni nu poate sluji la doi stăp‚ni. Căci sau va urÓ pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.

De aceea vă spun: Nu vă Óngrijoraţi de viaţa voastră, g‚ndindu-vă ce veţi m‚nca, sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, g‚ndindu-vă cu ce vă veţi Ómbrăca. Oare nu este viaţa mai mult dec‚t hrana, şi trupul mai mult dec‚t Ómbrăcămintea?

Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră, şi nici nu str‚ng nimic Ón gr‚nare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ dec‚t ele?

Şi apoi, cine dintre voi, chiar Óngrijor‚ndu-se, poate să adauge măcar un cot la Ónălţimea lui?

Şi de ce vă Óngrijoraţi de Ómbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe c‚mp: ei nici nu torc, nici nu ţes; totuşi vă spun că nici chiar Solomon, Ón toată slava lui, nu s-a Ómbrăcat ca unul din ei.

Aşa că, dacă astfel Ómbracă Dumnezeu iarba de pe c‚mp, care astăzi este, dar m‚ine va fi aruncată Ón cuptor, nu vă va Ómbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?

Nu vă Óngrijoraţi dar, zic‚nd: ÑCe vom m‚nca?î Sau: ÑCe vom bea?î Sau: ÑCu ce ne vom Ómbrăca?î Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.

Căutaţi mai Ónt‚i Œmpărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

Nu vă Óngrijoraţi dar de ziua de m‚ine; căci ziua de m‚ine se va Óngrijora de ea Ónsăşi. Ajunge zilei necazul ei.