The Gospel According to Matthew, глава 7

Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.

Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.

De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, şi nu te uiţi cu băgare de seamă la b‚rna din ochiul tău?

Sau, cum poţi zice fratelui tău: ÑLasă-mă să scot paiul din ochiul tăuî, şi, c‚nd colo, tu ai o b‚rnă Óntr-al tău?Ö Făţarnicule, scoate Ónt‚i b‚rna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.

Să nu daţi c‚inilor lucrurile sfinte, şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre Ónaintea porcilor, ca nu cumva să le calce Ón picioare, şi să se Óntoarcă să vă rupă.

Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.

Căci oricine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.

Cine este omul acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său o p‚ine, să-i dea o piatră?

Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe?

Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu c‚t mai mult Tatăl vostru, care este Ón ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!

Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci Ón aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii.

Intraţi pe poarta cea str‚mtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.

Dar str‚mtă este poarta, Óngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.

Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi Ómbrăcaţi Ón haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.

Œi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din mărăcini?

Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.

Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.

Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat şi aruncat Ón foc.

Aşa că după roadele lor Ói veţi cunoaşte.

Nu orişicine-Mi zice: ÑDoamne, Doamne!î va intra Ón Œmpărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este Ón ceruri.

Mulţi Œmi vor zice Ón ziua aceea: ÑDoamne, Doamne! N-am prorocit noi Ón Numele Tău? N-am scos noi draci Ón Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni Ón Numele Tău?î Atunci le voi spune curat: ÑNiciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.î De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, Ól voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe st‚ncă.

A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat v‚nturile şi au bătut Ón casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe st‚ncă.

Œnsă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.

A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat v‚nturile, şi au izbit Ón casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.î După ce a sf‚rşit Isus cuv‚ntările acestea, noroadele au rămas uimite de Ónvăţătura Lui; căci El Ói Ónvăţa ca unul care avea putere, nu cum Ói Ónvăţau cărturarii lor.