The Gospel According to Matthew, глава 9

Isus S-a suit Óntr-o corabie, a trecut marea, şi a venit Ón cetatea Sa.

Şi iată că I-au adus un slăbănog, care zăcea Óntr-un pat. Isus le-a văzut credinţa, şi a zis slăbănogului: ÑŒndrăzneşte, fiule! Păcatele Óţi sunt iertate!î Şi iată că, unii din cărturari au zis Ón ei Ónşişi: ÑOmul acesta huleşte!î Isus, care le cunoştea g‚ndurile, a zis: ÑPentru ce aveţi g‚nduri rele Ón inimile voastre?î Căci ce este mai lesne? A zice: ÑIertate Óţi sunt păcateleî, sau a zice: ÑScoală-te şi umblă?î Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe păm‚nt să ierte păcatele, ñ ÑScoală-teî, a zis El slăbănogului, Ñridică-ţi patul, şi du-te acasă.î Slăbănogul s-a sculat, şi s-a dus acasă.

C‚nd au văzut noroadele lucrul acesta, s-au Ónspăim‚ntat, şi au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere.

De acolo, Isus a mers mai departe, şi a văzut pe un om, numit Matei, şez‚nd la vamă. Şi i-a zis: ÑVino după Mineî. Omul acela s-a sculat, şi a mers după El.

Pe c‚nd şedea Isus la masă, Ón casă, iată că au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi, şi au şezut la masă cu El şi cu ucenicii Lui.

Fariseii au văzut lucrul acesta, şi au zis ucenicilor Lui: ÑPentru ce măn‚ncă Œnvăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii?î Isus i-a auzit, şi le-a zis: ÑNu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.

Duceţi-vă de Ónvăţaţi ce Ónseamnă: ,Milă voiesc, iar nu jertfă!í Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.î Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Isus, şi I-au zis: ÑDe ce noi şi Fariseii postim des, iar ucenicii Tăi nu postesc deloc?î Isus le-a răspuns: ÑSe pot jeli nuntaşii c‚tă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile, c‚nd mirele va fi luat de la ei, şi atunci vor posti.

Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche; pentru că şi-ar lua umplutura din haină, şi ruptura ar fi mai rea.

Nici nu pun oamenii vin nou Ón burdufuri vechi; altfel, burdufurile pleznesc, vinul se varsă, şi burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou Ól pun Ón burdufuri noi, şi se păstrează am‚ndouă.î Pe c‚nd le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntaşii sinagogii, I s-a Ónchinat, şi I-a zis: ÑFiica mea adineaori a murit; dar vino de pune-Ţi m‚inile peste ea, şi va Ónvia.î Isus S-a sculat, şi a plecat după el Ómpreună cu ucenicii Lui.

Şi iată o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de s‚nge, a venit pe dinapoi, şi s-a atins de poala hainei Lui.

Căci Óşi zicea ea: ÑNumai să mă pot atinge de haina Lui, şi mă voi tămădui.î Isus S-a Óntors, a văzut-o, şi i-a zis: ÑŒndrăzneşte, fiică! Credinţa ta te-a tămăduit.î Şi s-a tămăduit femeia chiar Ón ceasul acela.

C‚nd a ajuns Isus Ón casa fruntaşului sinagogii, şi c‚nd a văzut pe cei ce c‚ntau din fluier, şi gloata bocind, le-a zis: ÑDaţi-vă la o parte; căci fetiţa n-a murit, ci doarme!î Ei Óşi băteau joc de El.

Dar, după ce a fost scoasă gloata afară, Isus a intrat Ónăuntru, a luat pe fetiţă de m‚nă, şi fetiţa s-a sculat.

Şi s-a dus vestea despre această minune Ón tot ţinutul acela.

C‚nd a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi, care strigau şi ziceau: ÑAi milă de noi, Fiul lui David!î După ce a intrat Ón casă, orbii au venit la El. Şi Isus le-a zis: ÑCredeţi că pot face lucrul acesta?î ÑDa, Doamneî, I-au răspuns ei.

Atunci S-a atins de ochii lor, şi a zis: ÑFacă-vi-se după credinţa voastră!î Şi li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot dinadinsul şi le-a zis: ÑVedeţi, să nu ştie nimeni.î Dar ei, cum au ieşit afară, au răsp‚ndit vestea despre El Ón tot ţinutul acela.

Pe c‚nd plecau orbii aceştia, iată că au adus la Isus un mut Óndrăcit.

După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Şi noroadele, mirate, ziceau: ÑNiciodată nu s-a văzut aşa ceva Ón Israel!î Dar Fariseii ziceau: ÑCu ajutorul domnului dracilor scoate El dracii!î Isus străbătea toate cetăţile şi satele, Ónvăţ‚nd pe norod Ón sinagogi, propovăduind Evanghelia Œmpărăţiei, şi vindec‚nd orice fel de boală şi orice fel de neputinţă, care era Ón norod.

C‚nd a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, ca nişte oi care n-au păstor.

Atunci a zis ucenicilor Săi: ÑMare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii!

Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.î