Book of Nehemiah, глава 10

Iată pe cei ce şi-au pus pecetea: Dregătorul Neemia, fiul lui Hacalia Zedechia, Seraia, Azaria, Ieremia, Paşhur, Amaria, Malchia, Hatuş, Şebania, Maluc, Harim, Meremot, Obadia, Daniel, Ghineton, Baruc, Meşulam, Abia, Miiamin, Maazia, Bilgai, Şemaia, preoţi.

Leviţii: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel, şi fraţii lor, Şebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan, Mica, Rehob, Haşabia, Zacur, Şerebia, Şebania, Hodia, Bani, Beninu.

Căpeteniile poporului: Pareoş, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgad, Bebai, Adonia, Bigvai, Adin, Ater, Ezechia, Azur, Hodia, Haşum, Beţai, Harif, Anatot, Nebai, Magpiaş, Meşulam Hezir, Meşezabeel, Ţadoc, Iadua, Pelatia, Hanan, Anaia, Hosea, Hanania, Haşub, Haloheş, Pilha, Şobec, Rehum, Haşabna, Maaseia, Ahia, Hanan, Anan, Maluc, Harim, Baana.

Cealaltă parte a poporului, preoţii, Leviţii, uşierii, c‚ntăreţii, slujitorii Templului, şi toţi cei ce se despărţiseră de popoarele străine, ca să urmeze Legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii şi fetele lor, toţi cei ce aveau cunoştinţă şi pricepere, s-au unit cu fraţii lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurăm‚nt şi au jurat să umble Ón Legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească şi să Ómplinească toate poruncile Domnului, Stăp‚nului nostru, or‚nduirile şi legile Lui.

Am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după popoarele ţării şi să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noştri; să nu cumpărăm nimic, Ón ziua Sabatului, şi Ón zilele de sărbătoare, de la popoarele ţării care ar aduce de v‚nzare Ón ziua Sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat, şi să lăsăm nelucrat păm‚ntul Ón anul al şaptelea şi să nu cerem plata nici unei datorii.

Am luat asupra noastră Óndatorirea să dăm a treia parte dintr-un siclu pe an pentru slujba Casei Dumnezeului nostru, pentru p‚inile pentru punerea Ónaintea Domnului, pentru darul de m‚ncare necurmat, pentru arderea de tot necurmată din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile Ónchinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel, şi pentru tot ce se face Ón Casa Dumnezeului nostru.

Am tras la sorţi, preoţi, Leviţi şi popor, pentru lemnele care trebuiau aduse pe fiecare an, ca dar, la Casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părinteşti, la vremuri hotăr‚te, ca să fie ars pe altarul Domnului, Dumnezeului nostru, cum este scris Ón Lege.

Am hotăr‚t să aducem Ón fiecare an la Casa Domnului cele dint‚i roade ale păm‚ntului nostru şi cele dint‚i roade din toate roadele tuturor pomilor; să aducem la Casa Dumnezeului nostru, preoţilor care fac slujba Ón Casa Dumnezeului nostru, pe Ónt‚ii născuţi ai fiilor noştri şi ai vitelor noastre, cum este scris Ón Lege, pe Ónt‚ii născuţi ai vacilor şi oilor noastre; să aducem preoţilor, Ón cămările Casei Dumnezeului nostru, cele dint‚i roade din plămădeală şi darurile noastre de m‚ncare din roadele tuturor pomilor din must şi din untdelemn; şi să dăm zeciuială din păm‚ntul nostru Leviţilor, care trebuie s-o ia ei Ónşişi Ón toate cetăţile aşezate pe păm‚nturile pe care le lucrăm.

Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu Leviţii c‚nd vor ridica zeciuiala; şi Leviţii vor aduce zeciuială din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, Ón cămările casei vistieriei.

Căci copiii lui Israel şi fiii lui Levi vor aduce Ón cămările acestea darurile de gr‚u, de must şi de untdelemn; acolo sunt uneltele sf‚ntului locaş, şi acolo stau preoţii care fac slujba, uşierii şi c‚ntăreţii. Astfel ne-am hotăr‚t să nu părăsim Casa Dumnezeului nostru.