Book of Nehemiah, глава 11

Căpeteniile poporului s-au aşezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorţ, pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim Ón cetatea sf‚ntă, iar ceilalţi să locuiască Ón cetăţi.

Poporul a binecuv‚ntat pe toţi cei ce au primit de bună voie să locuiască la Ierusalim.

Iată căpeteniile ţinutului care s-au aşezat la Ierusalim. Œn cetăţile lui Iuda, fiecare s-a aşezat Ón moşia lui, Ón cetatea lui Israel, preoţii şi Leviţii, slujitorii Templului, şi fiii robilor lui Solomon.

La Ierusalim s-au aşezat unii din fiii lui Iuda şi din fiii lui Beniamin. ñ Din fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Şefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui Pereţ, şi Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Şiloni.

Toţi fiii lui Pereţ care s-au aşezat la Ierusalim, au fost patru sute şaizeci şi opt de oameni viteji. ñ Iată fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia, şi după el, Gabai şi Salai, nouă sute douăzeci şi opt.

Ioel, fiul lui Zieri, era căpetenia lor; şi Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetăţii.

Din preoţi: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin, Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul Casei lui Dumnezeu, şi fraţii lor care făceau slujba Casei, opt sute douăzeci şi doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia, şi fraţii săi, capii caselor părinteşti, două sute patruzeci şi doi; şi Amaşai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meşilemot, fiul lui Imer, şi fraţii lor, oameni viteji, o sută douăzeci şi opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era căpetenia lor.

Din Leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia, fiul lui Buni, Şabetai şi Iozabad, Ónsărcinaţi cu treburile de afară ale Casei lui Dumnezeu, şi făc‚nd parte din căpeteniile Leviţilor; Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care c‚nta lauda la rugăciune, şi Bacbuchia, al doilea din fraţii săi, şi Abda, fiul lui Şamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.

Toţi Leviţii din cetatea sf‚ntă erau două sute optzeci şi patru.

Şi uşierii: Acub, Talmon, şi fraţii lor, păzitorii porţilor, o sută şaptezeci şi doi.

Cealaltă parte din Israel, din preoţi, şi din Leviţi, s-au aşezat Ón toate cetăţile lui Iuda, fiecare Ón moşia lui.

Slujitorii Templului s-au aşezat pe deal, şi aveau de căpetenii pe Ţiha şi Ghişpa.

Căpetenia Leviţilor la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Haşabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, c‚ntăreţii Ónsărcinaţi cu slujba Casei lui Dumnezeu; căci era o poruncă a Ómpăratului cu privire la c‚ntăreţi, şi li se dădea o parte hotăr‚tă pe fiecare zi.

Petahia, fiul lui Meşezabeel, din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era dregătorul Ómpăratului pentru toate treburile poporului.

C‚t despre sate şi c‚mpiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au aşezat la Chiriat-Arba şi Ón locurile care ţin de el, la Dibon şi Ón locurile care ţin de el, Iecabţeel şi Ón satele care ţin de el, la Ieşua, la Molada, la Bet-Palet, La Haţar-Şual, la Beer-Şeba şi Ón locurile care ţin de ea, la Ţiclag, la Mecona şi Ón locurile care ţin de ea, la En-Rimon, la Ţorea, la Iarmut, la Zanoah, la Adulam, şi Ón satele care ţin de el, la Lachis şi Ón ţinutul lui, la Azeca şi Ón locurile care ţin de el. S-au aşezat astfel de la Beer-Şeba p‚nă la valea lui Hinom.

Fiii lui Beniamin s-au aşezat, de la Gheba la Micmaş, la Aia, la Betel şi Ón locurile care ţin de el, la Anatot, la Nob, la Hanania, la Haţor, la Rama, la Ghitaim, la Hadid, la Ţeboim, la Nebalat, la Lod, şi la Ono, valea lucrătorilor.

Au fost unii Leviţi care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda.