Book of Nehemiah, глава 12

Iată preoţii şi Leviţii care s-au Óntors cu Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi cu Iosua: Seraia, Ieremia, Ezra, Amaria, Maluc, Hatuş, Şecania, Rehum, Meremot, Ido, Ghinetoi, Abia, Miiamin, Maadia, Bilga, Şemaia, Ioiarib, Iedaia, Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceştia au fost căpeteniile preoţilor şi a fraţilor lor, pe vremea lui Iosua. ñ Leviţi: Iosua, Binui, Cadmiel, Şerebia, Iuda, Matania, care c‚rmuia Ómpreună cu fraţii săi c‚ntarea laudelor; Bacbuchia şi Uni, care Óşi Ómplineau slujbele l‚ngă fraţii lor.

Iosua a născut pe Ioiachim, Ioiachim a născut pe Eliaşib, Eliaşib a născut pe Ioiada, Ioiada a născut pe Ionatan, şi Ionatan a născut pe Iadua.

Iată, care erau pe vremea lui Ioiachim, preoţii, capi de familii: pentru Seraia, Meraia; pentru Ieremia, Hanania; pentru Ezra, Meşulam; pentru Amaria, Iohanan; pentru Meluchi, Ionatan, pentru Şebania, Iosif; pentru Harim, Adna; pentru Meraioat, Helcai; pentru Ido, Zaharia, pentru Ghineton, Meşulam; pentru Abia, Zicri; pentru Miniamin şi Moadia, Piltai; pentru Bilga, Şamua; pentru Şemaia, Ionatan; pentru Ioiarib, Matnai; pentru Iedaia, Uzi; pentru Salai, Calai; pentru Amoc, Eber; pentru Hilchia, Haşabia; pentru Iedaia, Netaneel.

Pe vremea lui Eliaşib, lui Ioiada, lui Iohanan şi lui Iadua, Leviţii, capi de familii, şi preoţii, au fost scrişi, sub domnia lui Dariu, Persanul.

Fiii lui Levi, capi de familii, au fost scrişi Ón cartea Cronicilor p‚nă pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliaşib.

Căpeteniile Leviţilor, Haşabia, Şerebia, şi Iosua, fiul lui Cadmiel, şi fraţii lor Ómpreună cu ei, st‚nd unii Ón faţa altora, erau Ónsărcinaţi să mărească şi să laude pe Domnul, după r‚nduiala lui David, omul lui Dumnezeu.

Matania, Bacbuchia, Obadia, Meşulam, Talmon şi Acub, uşieri, făceau de strajă la cămările de la porţi.

Ei trăiau pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, şi pe vremea lui Neemia, dregătorul, şi pe vremea preotului şi cărturarului Ezra.

La sfinţirea zidurilor Ierusalimului, au chemat pe Leviţi din toate locurile Ón care locuiau, şi i-au adus la Ierusalim, ca să prăznuiască sfinţirea şi sărbătoarea cu laude şi c‚ntări, Ón sunet de chimvale, alăute şi harfe.

Fiii c‚ntăreţilor s-au str‚ns din Ómprejurimile Ierusalimului, din satele slujitorilor Templului, din Bet-Ghilgal, şi din ţinutul Ghebei şi din Azmavet; căci c‚ntăreţii Óşi zidiseră sate Ómprejurul Ierusalimului.

Preoţii şi Leviţii s-au curăţit, şi au curăţit şi pe popor, porţile şi zidul.

Am suit pe zid pe căpeteniile lui Iuda, şi am făcut două coruri mari. Cel dint‚i a pornit pe partea dreaptă a zidului, spre poarta gunoiului.

Œn urma acestui cor mergeau Hosea şi jumătate din căpeteniile lui Iuda, Azaria, Ezra, Meşulam, Iuda, Beniamin, Şemaia, şi Ieremia, unii din fiii preoţilor cu tr‚mbiţe, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Şemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf, şi fraţii săi, Şemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, Iuda şi Hanani, cu instrumentele de muzică ale lui David, omul lui Dumnezeu. Cărturarul Ezra era Ón fruntea lor.

La poarta izvorului, s-au suit drept Ónainte pe treptele cetăţii lui David pe ridicătura zidului, deasupra casei lui David, p‚nă la poarta apelor, spre răsărit.

Al doilea cor a pornit spre st‚nga. Œn urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor, pe zid. Trec‚nd pe deasupra turnului cuptoarelor, au mers p‚nă la zidul cel lat; apoi pe deasupra porţii lui Efraim, pe deasupra porţii celei vechi, pe deasupra porţii peştilor, pe deasupra turnului lui Hananeel şi pe deasupra turnului Mea, p‚nă la poarta oilor. Şi s-au oprit la poarta temniţei.

Cele două coruri s-au oprit Ón Casa lui Dumnezeu; şi tot aşa şi eu şi dregătorii care erau cu mine, şi preoţii Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania, cu tr‚mbiţe, şi Maaseia, Şemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam şi Ezer. C‚ntăreţii şi-au Ónălţat glasul, c‚rmuiţi de Izrahia.

Œn ziua aceea s-au adus multe jertfe, şi a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau şi femeile şi copiii, şi strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau p‚nă departe.

Œn ziua aceea, s-au r‚nduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de m‚ncare, cele dint‚i roade şi zeciuieli. Ei au fost Ónsărcinaţi să adune Ón ele, din ţinutul cetăţilor, părţile hotăr‚te de Lege preoţilor şi Leviţilor. Căci Iuda se bucura că preoţii şi Leviţii erau la locul lor, păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu şi a curăţirilor. C‚ntăreţii şi uşierii Óşi Ómplineau şi ei slujbele, după r‚nduiala lui David şi a fiului său Solomon.

Căci odinioară, pe vremea lui David şi lui Asaf, erau căpetenii peste c‚ntăreţi şi c‚ntări de laudă şi de mulţumire Ón cinstea lui Dumnezeu.

Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel şi Neemia, părţile cuvenite c‚ntăreţilor şi uşierilor, zi de zi; au dat Leviţilor lucrurile sfinţite, iar Leviţii au dat fiilor lui Aaron lucrurile sfinţite cuvenite lor.