Book of Numbers, глава 35

Domnul a vorbit lui Moise, Ón c‚mpia Moabului, l‚ngă Iordan, Ón faţa Ierihonului. Şi a zis: ÑPorunceşte copiilor lui Israel, să dea Leviţilor, din moştenirea pe care o vor avea, nişte cetăţi Ón care să poată locui. Să mai daţi Leviţilor şi un loc gol Ómprejurul acestor cetăţi.

Cetăţile să fie ale lor, ca să locuiască Ón ele; iar locurile goale să fie pentru vitele lor, pentru averile lor şi pentru toate dobitoacele lor.

Locurile goale din jurul cetăţilor pe care le veţi da Leviţilor, să aibă, Óncep‚nd de la zidul cetăţii Ón afară, o mie de coţi de jur Ómprejur.

Să măsuraţi afară din cetate, două mii de coţi Ón partea de răsărit, două mii de coţi Ón partea de miazăzi, două mii de coţi Ón partea de apus, şi două mii de coţi Ón partea de miază noapte, aşa Ónc‚t cetatea să fie la mijloc. Acestea să fie locurile goale din jurul cetăţilor lor.

Dintre cetăţile pe care le veţi da Leviţilor, şase să fie cetăţi de scăpare unde va putea să fugă ucigaşul, şi afară de acestea, să le mai daţi alte patruzeci şi două de cetăţi.

Toate cetăţile pe care le veţi da Leviţilor să fie patruzeci şi opt de cetăţi, Ómpreună cu locurile lor goale.

Cetăţile pe care le veţi da din moşiile copiilor lui Israel să fie date mai multe de cei ce au mai multe, şi mai puţine de cei ce au mai puţine; fiecare să dea Leviţilor din cetăţile lui după moştenirea pe care o va avea.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ,C‚nd veţi trece Iordanul şi veţi intra Ón ţara Canaanului, să vă alegeţi nişte cetăţi care să vă fie cetăţi de scăpare, unde să poată scăpa ucigaşul care va omorÓ pe cineva fără voie.

Aceste cetăţi să vă slujească drept cetăţi de scăpare Ómpotriva răzbunătorului s‚ngelui, pentru ca ucigaşul să nu fie omor‚t Ónainte de a se Ónfăţişa Ón faţa adunării ca să fie judecat.

Din cetăţile pe care le veţi da, şase să vă fie cetăţi de scăpare.

Să daţi trei cetăţi dincoace de Iordan, şi trei cetăţi Ón ţara Canaanului: acestea să vă fie cetăţi de scăpare.

Aceste şase cetăţi să fie cetăţi de scăpare pentru copiii lui Israel, pentru străin şi pentru cel ce locuieşte Ón mijlocul vostru: acolo va putea să scape orice om care va ucide pe cineva fără voie.

Dacă un om loveşte pe aproapele său cu o unealtă de fier, şi acesta moare, este un ucigaş: ucigaşul să fie pedepsit cu moartea.

Dacă-l loveşte cu o piatră pe care o ţine Ón m‚nă, de care poate muri, şi moare, este un ucigaş: ucigaşul să fie pedepsit cu moartea.

Dacă-l loveşte cu vreo unealtă de lemn pe care o ţine Ón m‚nă, de care poate muri, şi moare, este un ucigaş; ucigaşul să fie pedepsit cu moartea.

Răzbunătorul s‚ngelui să omoare pe ucigaş; c‚nd Ól va Ónt‚lni, să-l omoare.

Dacă un om Ómpinge pe aproapele său din ură, sau dacă-l p‚ndeşte şi aruncă ceva asupra lui şi moare, sau dacă-l loveşte cu m‚na din vrăjmăşie, şi moare, cel ce l-a lovit să fie pedepsit cu moartea; este un ucigaş: răzbunătorul s‚ngelui să omoare pe ucigaş, c‚nd Ól va Ónt‚lni.

Dar dacă un om Ómpinge pe aproapele lui fără veste şi nu din vrăjmăşie, sau dacă aruncă ceva asupra lui fără să-l fi p‚ndit, sau dacă aruncă asupra lui din nebăgare de seamă o piatră care-i poate pricinui moartea, şi moare, fără să-l urască şi fără să caute să-i facă rău: Iată legile după care va judeca adunarea Óntre cel ce l-a lovit şi răzbunătorul s‚ngelui.

Adunarea va izbăvi pe ucigaş din m‚na răzbunătorului s‚ngelui, şi-l va face să se Óntoarcă Ón cetatea de scăpare unde fugise. Să locuiască acolo p‚nă la moartea marelui preot care este uns cu untdelemn sf‚nt.

Dacă ucigaşul iese din hotarul cetăţii de scăpare unde fugise, şi dacă răzbunătorul s‚ngelui Ól Ónt‚lneşte afară din hotarul cetăţii de scăpare şi ucide pe ucigaş, nu va fi vinovat de omor.

Căci ucigaşul trebuia să locuiască Ón cetatea lui de scăpare p‚nă la moartea marelui preot; şi după moartea marelui preot, putea să se Óntoarcă la moşia lui.

Iată poruncile de drept pentru voi şi pentru urmaşii voştri, Ón toate locurile Ón care veţi locui.

Dacă un om omoară pe cineva, ucigaşul să fie omor‚t, pe mărturia martorilor. Un singur martor nu va fi de ajuns ca să fie os‚ndit cineva la moarte.

Să nu primiţi răscumpărare pentru viaţa unui ucigaş vinovat de moarte, ci să fie pedepsit cu moartea.

Să nu primiţi răscumpărare pentru cel ce trebuie să fugă Ón cetatea lui de scăpare, ca să se Óntoarcă să locuiască Ón ţară p‚nă la moartea preotului.

Să nu p‚ngăriţi ţara unde veţi fi, căci s‚ngele celui nevinovat p‚ngăreşte ţara; şi ispăşirea s‚ngelui vărsat Ón ţară nu se va putea face dec‚t prin s‚ngele celui ce-l va vărsa.

Să nu p‚ngăriţi deci ţara Ón care veţi merge să locuiţi, şi Ón mijlocul căreia voi locui şi Eu, căci Eu sunt Domnul, care locuieşte Ón mijlocul copiilor lui Israel.î