Book of Numbers, глава 34

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑDă porunca aceasta copiilor lui Israel, şi spune-le: ,C‚nd veţi intra Ón ţara Canaanului, ţara aceasta va fi moştenirea voastră, ţara Canaanului, ale cărei hotare iată-le: Hotarul din partea de miazăzi va Óncepe din pustia Ţin, l‚ngă Edom. Astfel, hotarul vostru de miază zi va Óncepe de la marginea mării Sărate, spre răsărit; se va Óntoarce la miază zi de Ónălţimea Acrabim, va trece prin Ţin, şi se va Óntinde p‚nă la miazăzi de Cades-Barnea; va urma mai departe prin Haţar-Adar, şi va trece spre Aţmon: de la Aţmon, se va Óntoarce p‚nă la p‚r‚ul Egiptului, şi va ieşi la mare.

Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare (Mediterana): aceasta va fi hotarul vostru la apus.

Iată care va fi hotarul vostru spre miază-noapte: Óncep‚nd de la Marea cea Mare să trageţi hotarul p‚nă la muntele Hor; de la muntele Hor, să-l trageţi prin Hamat, şi să ajungă p‚nă la Ţedad; să urmeze mai departe prin Zifron, ca să ajungă la Haţar-Enan: acesta să vă fie hotarul Ónspre miază noapte.

Să vă trageţi hotarul spre răsărit de la Haţar-Enan p‚nă la Şefam; să se pogoare din Şefam spre Ribla, la răsărit de Ain; se va pogorÓ, şi se va Óntinde de-a lungul mării Chineret (Ghenezaret), la răsărit; se va pogorÓ iarăşi spre Iordan, ca să ajungă la marea Sărată. Aceasta va fi ţara voastră, cu hotarele ei de jur Ómprejur.î Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel, şi a zis: ÑAceasta este ţara pe care o veţi Ómpărţi prin sorţi, şi pe care a poruncit Domnul s-o dea celor nouă seminţii şi jumătate.

Căci seminţia fiilor lui Ruben, după casele lor părinteşti, şi seminţia fiilor lui Gad, după casele părinţilor lor, precum şi jumătate din seminţia lui Manase şi-au luat moştenirea.

Aceste două seminţii şi jumătate şi-au luat moştenirea dincoace de Iordan, Ón faţa Ierihonului, Ónspre răsărit.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑIată numele bărbaţilor care vor Ómpărţi ţara Óntre voi: preotul Eleazar, şi Iosua, fiul lui Nun.

Să mai luaţi c‚te o căpetenie din fiecare seminţie, ca să facă Ómpărţirea ţării.

Iată numele bărbaţilor acestora. Pentru seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune; pentru seminţia fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud; pentru seminţia lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon; pentru seminţia fiilor lui Dan: căpetenia Buchi, fiul lui Iogli; pentru fiii lui Iosif, ñ pentru seminţia fiilor lui Manase: căpetenia Haniel, fiul lui Efod; ñ şi pentru seminţia fiilor lui Efraim: căpetenia Chemuel, fiul lui Şiftan; pentru seminţia fiilor lui Zabulon: căpetenia Eliţafan, fiul lui Parnac; pentru seminţia fiilor lui Isahar: căpetenia Paltiel, fiul lui Azan; pentru seminţia fiilor lui Aşer: căpetenia Ahihud, fiul lui Şelomi; pentru seminţia fiilor lui Neftali: căpetenia Pedahel, fiul lui Amihud.î Aceştia sunt aceia cărora le-a poruncit Domnul să Ómpartă ţara Canaanului Óntre copiii lui Israel.