Book of Numbers, глава 6

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,C‚nd un bărbat sau o femeie se va despărţi de ceilalţi, făc‚nd o juruinţă de nazireat, ca să se Ónchine Domnului, să se ferească de vin şi de băutură Ómbătătoare; să nu bea nici oţet făcut din vin, nici oţet făcut din vreo băutură Ómbătătoare; să nu bea nici o băutură stoarsă din struguri, şi să nu măn‚nce struguri proaspeţi nici uscaţi.

Œn tot timpul nazireatului lui, să nu măn‚nce nimic care vine din viţă, de la s‚mburi p‚nă la pieliţa strugurelui.

Œn tot timpul nazireatului, briciul să nu treacă pe capul lui; p‚nă la Ómplinirea zilelor pentru care s-a Ónchinat Domnului, va fi sf‚nt; să-şi lase părul să crească Ón voie.

Œn tot timpul c‚t s-a făgăduit Domnului prin jurăm‚nt, să nu se apropie de un mort; să nu se p‚ngărească nici la moartea tatălui său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a surorii sale, căci poartă pe cap Ónchinarea Dumnezeului lui.

Œn tot timpul nazireatului, să fie Ónchinat Domnului.

Dacă moare cineva de moarte năpraznică l‚ngă el, şi capul lui Ónchinat se face astfel necurat, să-şi radă capul Ón ziua curăţirii, şi anume să şi-l radă a şaptea zi.

Œn ziua a opta, să aducă preotului două turturele sau doi pui de porumbel, la uşa cortului Ónt‚lnirii.

Preotul să jertfească pe unul ca jertfă de ispăşire, iar pe celălalt ca ardere de tot, şi să facă pentru el ispăşirea păcatului lui, făcut cu prilejul mortului. Nazireul să-şi sfinţească apoi capul chiar Ón ziua aceea.

Să Ónchine din nou Domnului zilele nazireatului lui dinainte, şi să aducă un miel de un an ca jertfă pentru vină; zilele dinainte nu vor fi socotite, pentru că nazireatul lui a fost p‚ngărit.

Iată legea nazireului. Œn ziua c‚nd se va Ómplini vremea nazireatului lui, să fie adus la uşa cortului Ónt‚lnirii.

Ca dar, să aducă Domnului: un miel de un an fără cusur, pentru arderea de tot, o oaie de un an şi fără cusur pentru jertfa de ispăşire, şi un berbec fără cusur, pentru jertfa de mulţumire; un coş cu azimi, turte făcute din floarea făinii, frăm‚ntată cu untdelemn, şi plăcinte fără aluat, stropite cu untdelemn, Ómpreună cu darul de m‚ncare şi jertfa de băutură obişnuite.

Preotul să aducă aceste lucruri Ónaintea Domnului şi să aducă jertfa lui de ispăşire şi arderea de tot; să pregătească berbecul ca jertfă de mulţumire Domnului, Ómpreună cu coşul cu azimi, şi să pregătească şi darul lui de m‚ncare şi jertfa lui de băutură.

Nazireul să-şi radă, la uşa cortului Ónt‚lnirii, capul Ónchinat Domnului; să ia părul capului său Ónchinat Domnului, şi să-l pună pe focul care este sub jertfa de mulţumire.

Preotul să ia spata dreaptă fiartă a berbecului, o turtă nedospită din coş, şi o plăcintă nedospită; şi să le pună Ón m‚inile Nazireului, după ce acesta şi-a ras capul Ónchinat Domnului.

Preotul să le legene Óntr-o parte şi Óntr-alta Ónaintea Domnului: acesta este un lucru sf‚nt, care este al preotului, Ómpreună cu pieptul legănat şi spata adusă ca jertfă prin ridicare. Apoi, nazireul va putea să bea vin.

Aceasta este legea pentru cel ce a făcut juruinţa de nazireat: acesta este darul lui, care trebuie adus Domnului pentru nazireatul lui, afară de ce-i vor Óngădui mijloacele lui. Să Ómplinească tot ce este poruncit pentru juruinţa pe care a făcut-o, după legea nazireatului.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte lui Aaron şi fiilor lui, şi spune-le: ,Aşa să binecuv‚ntaţi pe copiii lui Israel, şi să le ziceţi: ,Domnul să te binecuv‚nteze, şi să te păzească!

Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine, şi să Se Óndure de tine!

Domnul să-Şi Ónalţe Faţa peste tine, şi să-ţi dea pacea!

Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, şi Eu Ói voi binecuv‚nta.î